Gå direkt till innehållet

Publicerad 23 Maj, 2018

Ännu en satsning på kulturen i Blekinge

Regionala kulturverksamheter i Blekinge tilldelas strax över två miljoner i utvecklingsbidrag från Kulturrådet inom ramen för kultursamverkansmodellen, där Region Blekinge är medfinansiär. Pengarna ska användas till att stärka och utveckla den regionala kulturen.

Kulturrådet har beslutat att fördela drygt två miljoner kronor till regionala kulturverksamheter och projekt i Blekinge och Sydsverige. De verksamheter och projekt som får pengar är inom dans, bibliotek, slöjd, samtida konst, teater och litteratur.

Följande projekt får utvecklingsbidrag från Kulturrådet:

Regionsamverkan Sydsverige utvecklar dansområdet i södra Sverige
I Sydsverige är dansstrukturerna i stark utveckling. Genom att skapa möjligheter för ett interregionalt samarbete, stärks och säkras utvecklingen för dansområdet ytterligare i södra Sverige och i förlängningen nationellt. Samarbetet syftar till att stärka dans som konstform och öka tillgängligheten till dans för invånarna genom en fördjupad regionsamverkan.

Det kreativa rummet
Det Kreativa rummet är ett samarbete mellan bibliotek och slöjd som tillsammans, och i medborgardialog, utvecklar biblioteken som mötesplats med slöjdens hållbara material och arbetssätt. Dialogerna handlar om bibliotekets roll idag och i framtiden samt vilka möjligheter som finns genom att öka tillgängligheten med hjälp av digitala funktioner.

Utveckling av samtidskonsten
Konsten är en av tre särskilda satsningar i Blekinges regionala kulturplan 2018-2020. Genom denna satsning ska konstarenan utvecklas och en inkluderande mötesplats skapas för såväl allmänhet som konstnärer, föreningar och organisationer samt utvecklas som en kunskapsresurs för kommuner, konstnärer, konstorganisationer och nya konstnärsdrivna initiativ. Målet är att vara medskapare till ett rikt och spännande konstliv där både bredd och spets betonas och för detta behövs samordning inom regionen och med andra aktörer nationellt och internationellt.

Litteratur
Med nobelpristagaren Harry Martinsons författarskap och hembygd Olofström som nod ska litteraturskapandet i Blekinge utvecklas. Projektet ska skapa sammanhang där litteraturen kan verka och utvecklas och där Olofström blir ett regionalt litterärt nav för hela Blekinge. Projektet kommer ha särskilt fokus på att erbjuda unga människor vägar in i litterärt skapande. En tjänst kommer att utlysas.

Teater
Regionteatern Blekinge Kronoberg ska utveckla medborgarscen, vilket innebär att historier som speglar det lokala samhället ska få ta plats på scenen. Projektet är ett sätt att nå nya målgruppen och få fler människor att engagera sig i samhället genom scenkonsten.

Dans i Blekinge
Föreningen Dans i Blekinge får bidrag till projektet Maker Culture Collective vars syfte är att förbättra förutsättningarna för regional etablering av scenkonstnärer och att verka för att scenkonsten ska kunna leva i hela Sverige.

Pratbubbla Kommentarer (0)

Skriv kommentar