Gå direkt till innehållet

Sammanträden 2018

Regionstyrelsen 12 December, 2018

Regionstyrelsens arbetsutskott 28 November, 2018

 • Protokoll
 • Regionstyrelsens arbetsutskott 2018-11-28 Projekt; Hållbar kommun- och regionutveckling, fas 2 Projekt; BTH Idrottsakademi- regional idrottsutveckling Projekt; Sveriges Innovationsriksdag 2019

Regionstyrelsen 21 November, 2018

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Regionstyrelsens sammanträde 2018-11-21 Val av justerare Godkännande av dagordningen Föredragningar Bemyndigande för regionstyrelsen att fatta beslut under november-december 2018 Delårsrapport per den 31 augusti 2018 Regional bredbandsstrategi för Blekinge 2018-2020 Antagande av Regional biblioteksplan för Blekinge och Kronoberg 2019-2021 Justering av AB Transitio bolagsdokument Samverkansavtal Krösatåg Samverkansavtal gällande kollektivtrafik i södra Sverige Svar på motion; Pensionärskort för resor med kollektivtrafiken Information Delegationsbeslut Anmälningsärenden Övrigt

Regionstyrelsens arbetsutskott 7 November, 2018

 • Protokoll
 • Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott 2018-11-07

Trafiknämnden 18 Oktober, 2018

 • Protokoll
 • Samverkansavtal Krösatåg Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i södra Sverige Ändrade regler avseende arbetsresor utanför Blekinge Delårsbokslut per 2018-08-31 Svar på inkommen motion om pensionärskort från Christopher Larsson (Sd) Avstämning trafikförsörjningsprogram

Kultur- och Fritidsnämnden 12 Oktober, 2018

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Protokoll och handlingar Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd 2018-10-12 Beslutsärenden: § 57 Remissvar läsdelegationen "Barn och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället" SOU 2018:57 § 58 Yttrande Nationella biblioteksstrategin § 59 Framställan om utökning av statlig medfinansiering för 2019 inom ramen för kultursamverkansmodellen § 60 Delårsbokslut 20180830 § 61 Kulturstipendier 2018 § 62 Region Blekinges kulturpris 2018

Regionstyrelsen 19 September, 2018

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Kallelse regionstyrelsens sammanträde 2018-09-19 Protokoll regionstyrelsens sammanträde Ägaranvisning för Almi Företagspartner Blekinge AB Avveckling av kommunalförbundet Region Blekinge Fastställande av länstransportplan för Blekinge 2018-2029 Yttrande; Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35) Ny pris- och produktmodell i samband med införandet av nytt biljett- och betalsystem Priser och produkter i kollektivtrafiken 2019

Kultur- och Fritidsnämnden 7 September, 2018

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Protokoll och handlingar sammanträde i Kultur- och fritidsnämnden 20180907 Beslut: §50 Förslag till verksamhetsplan och budget 2019 Kultur och Fritid §51 Förslag regional biblioteksplan Blekinge Kronoberg

Trafiknämnden 6 September, 2018

 • Protokoll
 • Förslag till verksamhetsplan och budget för trafiknämnden 2019 Justering av AB Transitio bolagsdokument Ändring av delegationsordning för färdtjänst och riksfärdtjänst Hantering av ansökningar om färdtjänst och riksfärdtjänst för personer kvarskrivna i annan kommun

Regionstyrelsens arbetsutskott 5 September, 2018

 • Protokoll
 • Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott 2018-09-05