Gå direkt till innehållet

Sammanträden 2018

Trafiknämnden 14 Juni, 2018

 • Protokoll
 • Avgiftsfria resor för skolungdomar i öppen närtrafik Ny pris- och produktmodell i samband med införande av nytt biljett- och betalsystem Priser och produkter i kollektivtrafiken år 2019

Regionstyrelsen 13 Juni, 2018

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Regionstyrelsen 2018-06-13 Budget och verksamhetsplan 2019 inför bildandet av regionkommun Region Blekinge 1 januari 2019, delegation samt tidplan Delårsrapport per den 30 april 2018 Prövning av ansvarsfrihet 2017 för kultur- och fritidsnämnden Prövning av ansvarsfrihet 2017 för trafiknämnden Prövning av ansvarsfrihet 2017 för Kommunalförbundet Sydarkivera Aktualisering av Attraktiva Blekinge – regional utvecklingsstrategi för Blekinge 2014–2020 Allmän trafikplikt för regional tågtrafik mellan Karlskrona och Kristianstad Prissättning av resor för skärgårdstrafik mellan fastlandet och Utklippan 2018 Upphandling av Öresundståg 2020 Ny förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera Remissvar; Samrådshandling Nationell havsplan – Östersjön Dataskyddsombud för Region Blekinge Projekt; Nationellt uppdrag 2019 Projekt; Ramprojekt för kulturella och kreativa näringar Projekt; Vinnväxt 2019 – Connected County

Kultur- och Fritidsnämnden 8 Juni, 2018

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Protokoll och handlingar Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd 2018 06 08 Beslutsärenden: - Ronneby Folkteater - Främling vad döljer du för mig, revidering av beslut 2018 05 04 - Slutlig fördelning av de regionala studieförbundens verksamhetsbidrag 2018

Regionstyrelsens arbetsutskott 30 Maj, 2018

 • Protokoll
 • Budget och verksamhetsplan 2019 inför bildandet av regionkommun Region Blekinge 1 januari 2019, delegation samt tidplan Delårsrapport per den 30 april 2018 Prövning av ansvarsfrihet 2017 för kultur- och fritidsnämnden Prövning av ansvarsfrihet 2017 för trafiknämnden Prövning av ansvarsfrihet 2017 för kommunalförbundet Sydarkivera Aktualisering av Attraktiva Blekinge – regional utvecklingsstrategi för Blekinge 2014–2020 Allmän trafikplikt för regional tågtrafik mellan Karlskrona och Kristianstad Prissättning av resor för skärgårdstrafik mellan fastlandet och Utklippan 2018 Upphandling av Öresundståg 2020 Ny förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera Remissvar; Samrådshandling Nationell havsplan – Östersjön Projekt; Nationellt uppdrag 2019 Projekt; Ramprojekt för kulturella och kreativa näringar Projekt; Vinnväxt 2019 – Connected County Extra Dataskyddsombud för Region Blekinge Beslut AU Projekt; Vinnväxt 2019 – tilläggsbeslut Projekt; Cesam Blekinge 2018 Projekt; BSR Access Projekt; Ektimmer och Linjeskepp – digitala upplevelser av världsarvet Projekt; Förinkubator BTH & BBI Projekt; Förstudie Elväg E22 Projekt; Förstudie fas 2 – Kulturavet som besöksnäring: Gribshunden och Världsarvsmuseum Projekt; Mat- & livsmedel – De mindre företagen i Blekinge Projekt; Mat- & livsmedel – De större företagen i Blekinge Projekt; Mat- & livsmedel – Fördjupad Matlust och växtkraft i Sveriges trädgård Inriktningsdokument Trafikförsörjningsprogram 2020

Kultur- och Fritidsnämnden 4 Maj, 2018

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Protokoll och handlingar Region Blekinges Kultur- och fritidsnämnds sammanträde 2018 05 04 Beslutsärenden §31 Skrivelse från Filmregion Sydost §32 Stöd till residensutveckling, Blekinge Dansresidens / Unga dansare 2018 §33 Stöd till residensutveckling, Land 404 konstnärsresidens §34 Projekt - Live Green Art §36 Projekt - Lyckå kammarmusikfestival Re-creation II §37 Projekt - Främling vad döljer du för mig §38 Projekt - Bok och hav

Trafiknämnden 26 April, 2018

 • Protokoll
 • Information: Jämställd regional tillväxt Blekinge – kollektivtrafik för alla Ny stadstrafik Ronneby 2018 Ny stadstrafik Karlshamn 2018 Trafikförändringar under trafikåret 2018/2019 Skärgårdstrafik till Utklippan Prissättning av resor för skärgårdstrafik mellan fastlandet och Utklippan 2018 Öresundstågsupphandling Beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik mellan Karlskrona och Kristianstad Reviderad internbudget 2018 för trafiknämnden Ändring i lokalt regelverk för färdtjänst Information: Uppföljningsrapport kollektivtrafik Blekinge 2017 Rapporter

Regionstyrelsen 18 April, 2018

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Kallelse regionstyrelsens sammanträde 2018-04-18 Årsredovisning 2017 Reviderad rambudget och internbudget 2018 Avrapportering internkontrollplaner 2017 Kompetensförsörjningsstrategi för Blekinge 2018–2020 Mat- och livsmedelsstrategi Blekinge 2018–2025 Dokumenthanteringsplan för Region Blekinge Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse Förslag till Aktieägaravtal, Samverkansavtal samt Ägardirektiv för Öresundståg AB Prissättning av resor på skärgårdslinjen Karlskrona – Hasslö, trafikstart 2018 Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Öresundståg Karlskrona – Kristianstad Svar på motion; Utökad busstrafik till Spjutsbygd Projekt; Hållbar utveckling och tillväxt i Blekinges SME

Regionstyrelsens arbetsutskott 28 Mars, 2018

 • Protokoll
 • Årsredovisning 2017 Reviderad rambudget och internbudget 2018 Avrapportering internkontrollplaner 2017 Kompetensförsörjningsstrategi för Blekinge 2018–2020 Mat- och livsmedelsstrategi Blekinge 2018–2025 Dokumenthanteringsplan för Region Blekinge Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse Förslag till Aktieägaravtal, Samverkansavtal samt Ägardirektiv för Öresundståg AB Prissättning av resor på skärgårdslinjen Karlskrona – Hasslö, trafikstart 2018 Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Öresundståg Karlskrona – Kristianstad Svar på motion; Utökad busstrafik till Spjutsbygd Projekt; Hållbar utveckling och tillväxt i Blekinges SME – ALMI Granskning av vägplan; E22 Lösen-Jämjö Projekt; Respons – Region Blekinge Projekt; Blekinge kustnära cykelled – Region Blekinge Projekt; Intäktsbasen - Dialoger och analyser – Region Blekinge Projekt; Vinnväxt 2019 – Blue Science Park

Kultur- och Fritidsnämnden 16 Mars, 2018

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Protokoll och handlingar från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2018-03-16 - Villkor regionala kulturverksamheter 2018-2020 (inklusive regionala föreningar) - Uppföljning Blekinges regionala kulturplan 2015-2017 - Årsredovisning Kultur och fritid 2017 - Internkontroll 2017 - avrapportering - Internkontroll för 2018 - Tilläggsbeslut internbudget 2018 Folkteatern och Blekinge hemslöjdsförening - Revidering rambudget 2018 - Projekt - bevarande digitalisering film och foto - Projekt - Sommardans i Blekinge 2018 - Projekt - A capella South Sweden

Trafiknämnden 15 Mars, 2018

 • Protokoll
 • Prissättning av resor på skärgårdslinjen mellan Karlskrona och Hasslö inför trafikstart 2018 Samarbetsavtal för prissättning av kollektivtrafik i Sydsverige Samarbetsavtal biljett- och betalsystem Region Skåne Avgiftsfria resor för skolungdomar under sommarlovet Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Öresundståg Definition pendlingsbarhet Inriktningsdokument för trafikförsörjningsprogram 2020 - 2023 Underhåll Krösatåg Skrivelse från Centerkvinnorna och Centerpartiet i Rödeby angående tågstopp i Spjutsbygd Öppen närtrafik – ökad tillgänglighet på landsbygden Motion angående utökad busstrafik till Spjutsbygd Återrapportering intern kontrollplan 2017 för trafiknämnden Intern kontrollplan 2018 för trafiknämnden Årsbokslut 2017
E_WARNING Error in file Template.php at line 1962: FilesystemIterator::__construct(/home/jhvpnquw/domains/regionblekinge.se/public_html/system/expressionengine/cache/default_site/page_cache/): failed to open dir: No such file or directory