Gå direkt till innehållet

Sammanträden 2018

Regionstyrelsen 21 November, 2018

Regionstyrelsens arbetsutskott 7 November, 2018

 • Protokoll
 • Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott 2018-11-07

Trafiknämnden 18 Oktober, 2018

 • Protokoll
 • Samverkansavtal Krösatåg Samverkansavtal gällande kollektivtrafiken i södra Sverige Ändrade regler avseende arbetsresor utanför Blekinge Delårsbokslut per 2018-08-31 Svar på inkommen motion om pensionärskort från Christopher Larsson (Sd) Avstämning trafikförsörjningsprogram

Kultur- och Fritidsnämnden 12 Oktober, 2018

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Protokoll och handlingar Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd 2018-10-12 Beslutsärenden: § 57 Remissvar läsdelegationen "Barn och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället" SOU 2018:57 § 58 Yttrande Nationella biblioteksstrategin § 59 Framställan om utökning av statlig medfinansiering för 2019 inom ramen för kultursamverkansmodellen § 60 Delårsbokslut 20180830 § 61 Kulturstipendier 2018 § 62 Region Blekinges kulturpris 2018

Regionstyrelsen 19 September, 2018

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Kallelse regionstyrelsens sammanträde 2018-09-19 Protokoll regionstyrelsens sammanträde Ägaranvisning för Almi Företagspartner Blekinge AB Avveckling av kommunalförbundet Region Blekinge Fastställande av länstransportplan för Blekinge 2018-2029 Yttrande; Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35) Ny pris- och produktmodell i samband med införandet av nytt biljett- och betalsystem Priser och produkter i kollektivtrafiken 2019

Kultur- och Fritidsnämnden 7 September, 2018

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Protokoll och handlingar sammanträde i Kultur- och fritidsnämnden 20180907 Beslut: §50 Förslag till verksamhetsplan och budget 2019 Kultur och Fritid §51 Förslag regional biblioteksplan Blekinge Kronoberg

Trafiknämnden 6 September, 2018

 • Protokoll
 • Förslag till verksamhetsplan och budget för trafiknämnden 2019 Justering av AB Transitio bolagsdokument Ändring av delegationsordning för färdtjänst och riksfärdtjänst Hantering av ansökningar om färdtjänst och riksfärdtjänst för personer kvarskrivna i annan kommun

Regionstyrelsens arbetsutskott 5 September, 2018

 • Protokoll
 • Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott 2018-09-05

Trafiknämnden 14 Juni, 2018

 • Protokoll
 • Avgiftsfria resor för skolungdomar i öppen närtrafik Ny pris- och produktmodell i samband med införande av nytt biljett- och betalsystem Priser och produkter i kollektivtrafiken år 2019

Regionstyrelsen 13 Juni, 2018

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Regionstyrelsen 2018-06-13 Budget och verksamhetsplan 2019 inför bildandet av regionkommun Region Blekinge 1 januari 2019, delegation samt tidplan Delårsrapport per den 30 april 2018 Prövning av ansvarsfrihet 2017 för kultur- och fritidsnämnden Prövning av ansvarsfrihet 2017 för trafiknämnden Prövning av ansvarsfrihet 2017 för Kommunalförbundet Sydarkivera Aktualisering av Attraktiva Blekinge – regional utvecklingsstrategi för Blekinge 2014–2020 Allmän trafikplikt för regional tågtrafik mellan Karlskrona och Kristianstad Prissättning av resor för skärgårdstrafik mellan fastlandet och Utklippan 2018 Upphandling av Öresundståg 2020 Ny förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera Remissvar; Samrådshandling Nationell havsplan – Östersjön Dataskyddsombud för Region Blekinge Projekt; Nationellt uppdrag 2019 Projekt; Ramprojekt för kulturella och kreativa näringar Projekt; Vinnväxt 2019 – Connected County