Gå direkt till innehållet

Sammanträden 2017

Trafiknämnden 15 Juni, 2017

 • Protokoll
 • Priser och produkter 2018 Upphandling skärgårdstrafik i Ronneby 2018 Upphandlingsdirektiv Skärgårdstrafik Hasslö åretrunttrafik 2018 Information Kollektivtrafik på landsbygden Information Remissutgåva länstransportplan Information Uppföljningsrapport kollektivtrafik 2016

Regionstyrelsen 14 Juni, 2017

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Beslutsärenden 1. Val av justerare 2. Godkännande av dagordningen 3. Delårsrapport per den 30 april 2017 4. Återrapportering av upprättade internkontrollplaner 2017 5. Regional kulturplan för Blekinge 2018‐2020 6. Remissutgåva Länstransportplan för Blekinge 2018‐2029 7. Avveckling AScan ekonomisk förening 8. Ansvarsfrihet 2016 för kommunalförbundet Sydarkivera 9. Förslag till ny förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera 10. Projekt; Blekinges bredbands‐ och digitaliseringsstrategi (Region Blekinge) 11. Val/Nominering 12. Inkomna motioner

Kultur- och Fritidsnämnden 12 Maj, 2017

Regionstyrelsen 26 April, 2017

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Kallelse till regionstyrelsens sammanträde 2017-04-26 Projekt; TENTacle – ändringsbeslut Årsredovisning 2016 Prövning av ansvarsfrihet 2016 för kultur- och fritidsnämnden Prövning av ansvarsfrihet 2016 för trafiknämnden Reviderad budget 2017 Avrapportering internkontrollplan 2016 Upprättande av internkontrollplan 2017 Program för uppföljning och kontroll av privata utförare Reviderad upphandlingspolicy Övergång till digitala akter Inkomna motioner Information Delegationsbeslut Anmälningsärenden

Kultur- och Fritidsnämnden 17 Mars, 2017

Trafiknämnden 17 Mars, 2017

 • Protokoll
 • Nytt lokalt regelverk och nya/reviderade styrdokument avseende färdtjänst Delegationer för färdtjänst och riksfärdtjänst Utkast till regional cykelstrategi för Blekinge 2018-2029 Årsbokslut 2016

Kultur- och Fritidsnämnden 10 Februari, 2017

Regionstyrelsen 8 Februari, 2017

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Kallelse regionstyrelsen 2017-02-08 Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Krösatågstrafik Allmän trafikplikt för tågtrafik på sträckan Emmaboda‐Karlskrona Överenskommelse om samfinansiering av åtgärder på Blekinge kustbana Överenskommelse om samfinansiering av åtgärder på Sydostlänken Sydsvenska prioriteringar i infrastrukturen inför perioden 2018‐2029 Svar på motion; Enzons busstrafik i Blekinge Svar på revisionsrapport; Uppföljning av granskning av hantering av   allmänna handlingar Delegation till regionstyrelsens ordförande i brådskande ärenden Firmateckning för Region Blekinge – aktualisering Nominering av ledamot i Öresundståg AB

Sammanträden 2016

Kultur- och Fritidsnämnden 16 December, 2016

Trafiknämnden 15 December, 2016

 • Protokoll
 • Internbudget 2017 Uppföljning intern kontrollplan 2016 (tillfälle 2) Överenskommelse inför beslut om allmän trafikplikt för Krösatågssystemet Beslut om allmän trafikplikt för tågtrafik på sträckan Emmaboda-Karlskrona Riktlinjer för bemötande av funktionsnedsatta i allmän kollektivtrafik Motion från Sverigedemokraterna