Gå direkt till innehållet

Sammanträden 2017

Kultur- och Fritidsnämnden 13 Oktober, 2017

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Beslutsärenden Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd 2017-10-13 - Delårsbokslut 2017-08-31 - Förslag till sammanträdesplan 2018 - Idrottspolitiskt program Blekinge 2018-2020 - Kulturstipendiater Region Blekinge 2017 - Kulturpris Region Blekinge 2017 - Regional Kulturplan för Blekinge 2018-2020 remiss

Trafiknämnden 12 Oktober, 2017

 • Protokoll
 • 4. Sammanträdesplan 2018 för trafiknämnden 5. Regional cykelstrategi för Blekinge 2018–2029 6. Delårsbokslut för trafiknämnden per 2017-08-31 7. Svar på motion från Centerpartiet – Resandet över länsgräns ska bli lika 8. Information nytt Biljett- och betalsystem

Regionstyrelsen 13 September, 2017

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Priser och produkter i kollektivtrafiken 2018 Budget och verksamhetsplan 2018 Svar på remiss; Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län Svar på remiss; Ett hållbart Blekinge – regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2017–2020 Svar på revisionsrapport; Granskning av upphandlingsförfarandet inom Region Blekinge Sammanträdesdatum för regionstyrelsen 2018 Svar på motion; Landbaserad fiskodling Svar på motion; Gång- och cykelväg mellan Biskopsmåla-Kyrkhult Anmälan inkomna motioner/medborgarförslag Avsägelser Information Delegationsbeslut Anmälningsärenden Övrigt

Regionstyrelsens arbetsutskott 30 Augusti, 2017

 • Protokoll
 • Priser och produkter i kollektivtrafiken 2018 Budget och verksamhetsplan 2018 Svar på remiss; Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län Svar på remiss; Ett hållbart Blekinge – regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2017–2020 Svar på revisionsrapport; Granskning av upphandlingsförfarandet inom Region Blekinge Sammanträdesdatum för regionstyrelsen 2018 Svar på motion; Inför ett inköpsförbud av produkter som innehåller mikroplaster Svar på motion; Landbaserad fiskodling Svar på motion; Gång- och cykelväg mellan Biskopsmåla-Kyrkhult Svar på remiss; Ny målstyrning för transportpolitiken – Trafikanalys rapport (2017:1) Projekt; OECD Monitoring Review Småland Blekinge (Regionförbundet Kalmar län)

Trafiknämnden 15 Juni, 2017

 • Protokoll
 • Priser och produkter 2018 Upphandling skärgårdstrafik i Ronneby 2018 Upphandlingsdirektiv Skärgårdstrafik Hasslö åretrunttrafik 2018 Information Kollektivtrafik på landsbygden Information Remissutgåva länstransportplan Information Uppföljningsrapport kollektivtrafik 2016

Regionstyrelsen 14 Juni, 2017

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Beslutsärenden 1. Val av justerare 2. Godkännande av dagordningen 3. Delårsrapport per den 30 april 2017 4. Återrapportering av upprättade internkontrollplaner 2017 5. Regional kulturplan för Blekinge 2018‐2020 6. Remissutgåva Länstransportplan för Blekinge 2018‐2029 7. Avveckling AScan ekonomisk förening 8. Ansvarsfrihet 2016 för kommunalförbundet Sydarkivera 9. Förslag till ny förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera 10. Projekt; Blekinges bredbands‐ och digitaliseringsstrategi (Region Blekinge) 11. Val/Nominering 12. Inkomna motioner

Regionstyrelsens arbetsutskott 31 Maj, 2017

 • Protokoll
 • Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott 2017-05-31

Kultur- och Fritidsnämnden 12 Maj, 2017

Regionstyrelsen 26 April, 2017

 • Sammanträde / Kallelse
 • Protokoll
 • Kallelse till regionstyrelsens sammanträde 2017-04-26 Projekt; TENTacle – ändringsbeslut Årsredovisning 2016 Prövning av ansvarsfrihet 2016 för kultur- och fritidsnämnden Prövning av ansvarsfrihet 2016 för trafiknämnden Reviderad budget 2017 Avrapportering internkontrollplan 2016 Upprättande av internkontrollplan 2017 Program för uppföljning och kontroll av privata utförare Reviderad upphandlingspolicy Övergång till digitala akter Inkomna motioner Information Delegationsbeslut Anmälningsärenden

Regionstyrelsens arbetsutskott 5 April, 2017

 • Protokoll
 • Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott 2017-04-05