Gå direkt till innehållet
Repslagarbana och grönska

Aktuella utlysningar

Här samlar vi aktuella ansökningstider för regionala tillväxtmedel och utlysningar inom regional- och socialfondsprogrammen, Interregprogrammen m.fl.

Regionala tillväxtmedel

Region Blekinge har under 2018 ett begränsat beslutsutrymme. Under året planeras därför ett antal ansökningstillfällen, varav vissa kan komma att vara i form av riktade utlysningar.

Vi ser gärna projekt som på ett tydligt sätt:

 • bidrar till genomförandet av Blekingestrategin och andra relevanta strategier (se länk i högerspalten)
 • integrerar de horisontella perspektiven i planering, genomförande och uppföljning
 • är regionalt förankrade och sker i bred samverkan vad gäller planering, genomförande och finansiering
 • planerar för implementering, lärande och spridning av resultat.

Därutöver ser vi gärna projekt där regionala tillväxtmedel är medfinansiering till EU-program eller annan extern projektfinansiering, t.ex. från Vinnova och Tillväxtverket.

Ansökningsdatum

Under våren var inflödet av ansökningar mycket högre än beräknat och det har det tagits beslut om många spännande projekt. Exempel på projekt som beviljats medel är Vinnväxt 2019, Genomförande av handlingsplan Kulturella och Kreativa Näringar, Förinkubator BTH/BBI samt Ektimmer och Linjeskepp digitala upplevelser av världsarvet. Detta har medfört att möjligheten att medfinansiera nya projekt har minskat betydligt och det är flera viktiga projekt på gång.

Det begränsade utrymmet innebär att det kommer att bli konkurrens om vilka projekt som kan medfinansieras och för att säkerställa att alla ska hinna med att inkomma med projektansökningar kommer vi att förlänga ansökningsomgång nr 3  till 8 oktober 2018.

För samtliga projekt som beviljas medel kommer projektstart att bli tidigast den 1 januari 2019.

Vi ber alla våra sökande att ta kontakt med vår rådgivare Christer Nilsson tidigt i processen.

 

Rådgivning

Innan du skickar in ansökan vill vi att du kontaktar projektkontoret för rådgivning och stöd. Ansökningsmaterialet hittar du på sidan för regionala tillväxtmedel.

Projektmedel för mat- och livsmedelsprojekt

Region Blekinge har fått i uppdrag av Näringsdepartementet att bevilja projektfinansiering till projekt inom mat- och livsmedelsområdet i Blekinge. Projekten ska överensstämma med målen i Blekinges Mat & Livsmedelsstrategi.

Utlysningen avser projekt som bidrar till att uppfylla ett eller flera av de fem effektmålen i Blekinges Mat & Livsmedelsstrategi:

 • Ökad kunskap om Blekinges livsmedelsproduktion
 • Förädla mer livsmedel i Blekinge
 • Utöka hållbar produktion så fler arbetstillfällen och regional tillväxt skapas i Blekinge
 • Lyfta maten som en del av upplevelsen vid besök i Blekinge
 • Långsiktig hållbarhet med utgångspunkt i Agenda 2030

Ansökningsdatum

Ansökningar kan skickas in löpande under 2018. Observera: Projekten måste upparbeta samtliga kostnader och slutredovisa senast 2018-11-01.

Ansöknings- och redovisningsmaterial

Ansökningsblankett

Budget

Ansökan om utbetalning

Mer information finns i utlysningstexten samt på Länstyrelsen i Blekinges hemsida.

Tillväxtverkets nationella medel

Information om utlysningar hittar du på Tillväxtverkets hemsida.

Vinnova

Information om utlysningar hittar du på Vinnovas hemsida.

Svenska Institutet

Fram till och med den 17 april 2018 (kl. 15.00) är det möjligt att söka medel till tredjelandssamverkan i Östersjöregionen. 

Utlysningen riktar till svenska organisationer, som vill söka medel för att inkludera aktörer från länderna i EU:s östliga partnerskap och Ryssland i pågående EU-projekt eller flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen.

Målet är att utlysningens programländer får ökad kunskap om och tillgång till EU:s strukturer och nätverk. Detta ska stärka möjligheterna till internationellt samarbete på lång sikt och innebär också att pågående EU-projekt/flaggskepp får en bredare ansats och en ny dimension.Projekten ska ha en tydlig koppling till policyer i regionen: EU:s strategi för Östersjöregionen och/eller Östliga partnerskapet.

Förutsättningarna är bland annat:

 • Huvudsökande måste vara baserad i Sverige och ansvara för projektets genomförande och redovisning.
 • Ansökan ska kopplas till ett befintligt EU-projekt eller flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjöregionen.
 • Ansökan ska omfatta minst två aktörer d.v.s. en svensk huvudsökande samt en aktör från minst ett programland.

Ett projekt kan få maximalt 350 000 kr i stöd för ett år eller maximalt 700 000 kr för två år. Det lägsta belopp som kan sökas, oavsett längd på projektet, är 200 000 kr.

Projektet kan starta mellan 1 augusti 2018 och 1 januari 2019 och pågå i maximalt två år. Projektet måste vara minst 6 månader långt och ska sluta ungefär samtidigt som huvudprojektet.

Mer information hittar du på Svenska Insitutets hemsida.

Europeiska Regionalfonden Skåne-Blekinge

Under 2018 är det möjligt att löpande söka medel till förstudier inom programmets samtliga insatsområden.

Det gäller inom insatsområdena hållbar stadsutveckling, bredband och koldioxidsnål ekonomi. En förutsättning är att förstudierna liksom övriga projektstöd ligger i linje med innehåll, aktuella och planerade ramar för utlysningen samt att de med stor sannolikhet förväntas leda till ett genomförandeprojekt inom strukturfondsprogrammet Skåne-Blekinge.

Förstudierna kan maximalt pågå under 9 månader och erhålla mellan 100 000 kr till 400 000 kr i medfinansiering från Regionala utvecklingsfonden.

Mer information hittar du på Tillväxtverkets hemsida.

Under perioden 20 april - 20 juni 2018 är det möjligt att söka medel inom programmets samtliga insatsområden.

Mer information hittar du på Tillväxtverkets hemsida.

Under hösten 2018 är det möjligt att söka medel inom följande insatsområden:

 • Koldioxidsnål ekonomi
 • Inkluderande tillväxt - bredband
 • Hållbar stads- och samhällsutveckling

Mer information hittar du på Tillväxtverkets hemsida.

Europeiska Socialfonden Skåne-Blekinge

Under perioden 27 februari - 7 juni 2018 är två utlysningar öppna:

Programområde 1

Inriktning: Kompetensförsörjning och ett hållbart arbetsliv för alla genom breddad rekrytering och inkluderande arbetsplatser.

Utlyst belopp är belopp 32 miljoner kronor.

Programområde 2

Inriktning: Ökade övergångar till arbete. Målgrupp är personer med funktionsnedsättning som leder till nedsatt arbetsförmåga samt ohälsa, även upplevd ohälsa.

Utlyst belopp är 46 miljoner kronor.

Mer information hittar du på ESF-rådets hemsida.

Landsbygdsprogrammet

Information om Jordbruksverkets utlysningar.

Östersjöprogrammet

Under perioden 5 oktober - 9 april 2018 är programmets tredje utlysning öppen där det är möjligt att söka medel inom tre temaområden:

 • Innovationskapacitet
 • Förvalta naturresurser
 • Hållbara transporter

Mer information hittar du på Östersjöprogrammets hemsida.

Södra Östersjöprogrammet

Nästa utlysning är öppen mellan den 1 oktober och 18 december 2018.

Information om innehåll och tema för utlysningen kommer finnas tillgängligt på Södra Östersjöprogrammets hemsida.

Interreg Europa

Ingen öppen utlysning.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Ingen öppen utlysning.