Gå direkt till innehållet

GDPR - skydd av personuppgifter

Region Blekinge kommer att använda de personuppgifter som du lämnar i sin beredning av och beslut i ärendet. Det vill säga: Beslutshantering, kontroll, statistik, information, arkivhantering samt för uppföljning, utvärdering och analys. Uppgifterna behandlas elektroniskt och kan lämnas ut till myndigheter och till EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag eller förordning. Enligt offentlighetsprincipen är handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär det. Om stöd beviljas kan personuppgifter liksom uppgifter om enskild firma bli publika på webbplatser eller i andra elektroniska sammanställningar. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. Varje individ har rätt att begära information om behandling av egna personuppgifter samt även rätt att begära rättelse, överföring av uppgifter som lämnats eller begränsning i behandlingen. I vissa andra fall kan en individ ha rätt att få sina personuppgifter raderade. En sådan begäran prövas enligt gällande lagstiftning. Det som ska sparas i arkiv enligt arkivlagen kan varken raderas eller ändras.

Rättslig grund
Personuppgifter i ansökan behandlas enligt:

  • den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, artikel 6.1 c och e
  • förordning (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket 3§ 12p
  • förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken, 1 §

Har du frågor eller vill klaga?
Har du frågor om behandlingen av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter, kontakta Region Blekinge. Är du inte nöjd med behandlingen av personuppgifter så kan vända dig till Datainspektionen. På Datainspektionens webbplats kan du också läsa mer om regelverket kring personuppgifter.

Region Blekinges allmänna regler kring skydd av personuppgifter