Gå direkt till innehållet

Horisontella perspektiv

Det finns några grundläggande perspektiv som är av avgörande betydelse för att Blekinges ska utvecklas hållbart -  ekologiskt, socialt och ekonomiskt. De insatser som kommer att genomföras i strategin ska förhålla sig till samtliga dessa perspektiv:

Hållbarhet
Ett hållbart samhälle ska enligt miljöbalkens definition tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Begreppet består av tre delar: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet vilket innebär att samhällsutvecklingen ska anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser.  För att uppnå ett hållbart samhälle ska Blekingestrategins insatser uppfylla fyra hållbarhetskriterier; att ämnen som är tagna ur berggrunden inte får öka i naturen, att ämnen från samhällets produktion inte får öka i naturen, att det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald inte får utarmas samt att vi har en rättvis resursfördelning så att människor kan tillgodose sina behov.

Insatser i Blekingestrategin ska bidra till resurshushållning och ska ha neutral eller positiv inverkan på:

 • Luft, vatten och mark
 • Biologisk mångfald
 • Människors hälsa (inklusive folkhälsa)
 • Natur- och kulturmiljöer

Jämställdhet
Riksdagens mål för jämställdhet innebär att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det innebär att alla i Blekinge, oavsett kön, ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. 

Ett samhälle som är jämställt kännetecknas av att vara inkluderande där både kvinnors och mäns förmågor tas till vara. Ett jämställt samhälle är 
en viktig framgångsfaktor för regional utveckling och attraktivitet, till gagn för både kvinnor och män.
 
Insatser i Blekingestrategin ska bidra till:

 • Ge kvinnor och män samma rätt och möjlighet till makt och inflytande
 • Ekonomisk jämställdhet
 • Synliggöra kvinnors och mäns villkor

Mångfald
Alla i Blekinge ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. I ett samhälle med stor mångfald ökar förmågan till kreativitet och innovation. 
 
Insatser i Blekingestrategin ska bidra till att:

 • Blekinge präglas av öppenhet där människor med olika ursprung har möjlighet att bidra med sina unika erfarenheter och kompetenser
 • Alla har rätt att på lika villkor delta i och bidra till samhällsutvecklingen
 • Synliggöra människors villkor utifrån ålder och utländsk bakgrund. Särskilt fokus ska läggas på barns och ungdomars villkor

Internationalisering
Blekinge har en nyckelposition i Europa genom närheten till södra Östersjön och Öresundsregionen. Blekinge var tidigt ute med att knyta kontakter i Östersjöområdet vilket har bidragit till att Östersjösamarbetet blivit något av en profilfråga för Blekinge. Blekinge är bland annat aktivt inom områden som kultur, hälsa, transport och maritim miljö och säkerhet. En stärkt internationalisering, med särskilt geografiskt fokus på Östersjöregionen,
är en framgångsfaktor för Blekinges fortsatta utveckling.  
 
Insatser i Blekingestrategin ska bidra till: 

 • Ökad internationalisering i syfte att öka affärsmöjligheterna och kompetensförsörjning för både näringsliv och offentlig sektor 
 • Ökad samverkan i Östersjöregionen i syfte att utveckla regionen på ett hållbart sätt

Samverkan
Fungerande samverkan inom och utanför regionen är den viktigaste pusselbiten för Blekinges utveckling. För att Blekingestrategin ska kunna genomföras framgångsrikt krävs ökad och fördjupad samverkan mellan:

 • Blekinges kommuner och landsting 
 • Blekinges myndigheter, utbildningsaktörer
 • näringsliv, landsbygdsaktörer och civilsamhälle
 • Blekinge och våra grannregioner
 • Olika samhällsnivåer (kommunal, regional, nationell och EU-nivå)