Gå direkt till innehållet

Livskvalitet

I Blekinge har vi förutsättningar att erbjuda goda livsvillkor där människor mår bra, utvecklas och upplever känslan av att leva ett gott liv utifrån sina förutsättningar. Livskvalitet innebär att vi måste se en helhet för att tillgodose de behov framtidens invånare efterfrågar. 

För de flesta är det självklart att ha tillgång till natur, miljö, kultur- och idrottsaktiviteter. Förr uppgav många arbetstagare att de först valde arbetsplats och därefter flyttade dit. Studier visar att idag uppger majoriteten att de inte i första hand utgår från arbetsplatsen i sitt val av bostadsort. Istället är det faktorer som till exempel sociala relationer som avgör var du bosätter dig. 

Attraktiva boendemiljöer
I Blekinge kan vi dra nytta av vacker natur, unika kulturmiljöer, kustnära läge, genuina stadsmiljöer och rikt kultur- och fritidsliv. Ett brett utbud av attraktiva boendemiljöer med en mångfald av 
boende och boendeformer på landsbygden såväl som i stan kan locka till inflyttning och underlätta vid rekrytering av arbetskraft.

Familjernas Blekinge
För att locka fler invånare i arbetsför ålder ska vi profilera oss som en attraktiv miljö för barnfamiljer. I målgruppen barnfamiljer eller yngre i begrepp att skaffa barn finner vi många utflugna blekingar som kan överväga att flytta tillbaka. Både kvinnor och män efterfrågar ett utvecklande arbete och bra uppväxtmiljö, barnomsorg, skola och fritidsaktiviteter för barnen. 

Idrott, fritid och kultur
Tillgång till ett aktivt idrotts- och fritidsliv är av stor betydelse för upplevd livskvalitet. Att i tidig ålder få uppleva kultur och uttrycka sig kreativt sätter också spår i det vuxna livet. Genom att tidigt öva sig att tänka utanför ramarna skapas möjlighet att även i vuxenlivet ta vara på dessa kompetenser. 

Folkhälsa
Goda livsvillkor med en god samhällsutveckling, goda sociala relationer, hög utbildningsnivå, god framtidstro, trygg vård och expansiv arbetsmarknad är grundläggande faktorer för en positiv folkhälsoutveckling. 

Nya mötesplatser
Nya blekingar vittnar ibland om svårigheter att komma in i samhällsgemenskapen.Vi behöver därför arbeta för att nya blekingar välkomnas in i nätverk och sociala sammanhang och även skapa nya mötesplatser för människor med olika bakgrund och erfarenheter. 
 
Miljöutmaningar
Hållbar ekologisk utveckling är en förutsättning för god livsmiljö. För Blekinge som kustregion är Östersjöns hälsa av centralt intresse. Andra utmaningar är hållbara transporter, hållbar energi- livsmedels- och industriproduktion. Vi behöver även ta höjd för effekter av klimatförändringar i den övergripande samhällsplaneringen.