Gå direkt till innehållet

Arbetsliv

Goda möjligheter att hitta ett stimulerande arbete är avgörande för Blekinges attraktionskraft. Blekinges näringsliv är sårbart och står inför utmaningar där utbudet av produkter och tjänster behöver en högre grad av kunskapsintensitet för att inte riskera utslagning i konkurrensen med låglöneländer. Med klok användning av våra styrkor som innovation och geografiskt läge kan de välutbildade människor som arbetsmarknaden behöver välja att komma hit.

Sårbar arbetsmarknad
Av de 15 största arbetsgivarna i Blekinge är åtta privata företag med huvudkontor utanför Blekinge och sju är offentliga verksamheter. För att effektivt kunna hantera negativa effekter i krissituationer behöver vi förbereda oss så att vi har samverkansytor som gör det lättare att agera kraftfullt när det behövs.Vi behöver vända trenden att allt färre arbetar med att producera varor och tjänster som säljs eller finansieras utanför Blekinge, eftersom det medför försämrad köpkraft för Blekingarna. Den demografiska utvecklingen är en stor utmaning för företags överlevnad. Vi behöver hitta metoder för att säkerställa att befintliga företag inte läggs ner när ägaren går i pension.

Mer kunskap
Vi behöver öka företags och organisationers kunskapsintensitet och förnyelseförmåga för att långsiktigt minska sårbarheten. Många duktiga underleverantörer och konsultföretag är idag beroende av ett fåtal stora uppdragsgivare. Genom att stimulera egen produktutveckling kan sårbarheten minska.    
För att tillgodose företagens behov av arbetskraft är det mycket viktigt att det finns en stor bredd av olika utbildningsaktörer. Allt från ett brett utbud av gymnasieprogram och kommunal vuxenutbildning till folkhögskolor, YH-utbildningar och högskoleutbildning.

Ungas framtidstro 
För att unga ska se en framtid i Blekinge är både studier och möjligheterna att få ett jobb viktigt. Alla behöver gå ut grundskola och gymnasium med fullständiga betyg och få möjlighet att vidareutbilda sig till de jobb som finns i Blekinge. Att redan i skolan möta ett innovativt och entreprenöriellt tänkande är en bra grund.

Ökad innovationsförmåga
För att öka Blekinges framtida innovationsförmåga behöver vi stimulera kreativ samverkan mellan olika kunskapsbaser både för befintligt näringsliv och för unga. En korsbefruktning mellan exempelvis teknik, IT, vård och entreprenörskap skapar nya förutsättningar till utveckling inom såväl lärande, processer, tjänster, varor som företagande.

Nyttja vårt strategiska läge
Blekinge har ett starkt strategiskt läge i Europa med närhet till den expansiva Öresundsregionen och till de nya stora marknaderna i öst kombinerat med snabba flygförbindelser med Stockholm. 
Det strategiska läget i kombination med kust-regionens värden erbjuder stora möjligheter. Bland annat kan besöksnäringen utvecklas genom att attrahera fler utländska besökare.