Gå direkt till innehållet

Miljö, energi och klimat

Hållbarhetsfrågor är en viktig del i arbetet för regional utveckling. Inom det breda området hållbarhet fokuserar Region Blekinge på vissa intresseområden, nämligen miljö, energi, klimat, vatten med Östersjöns miljöproblem samt folkhälsa.

Fokusfrågorna ska leda till näringslivsmöjligheter och en hållbar regional utveckling. I omställningen till ett hållbart samhälle är möjligheterna mycket stora för näringslivet både inom regionen och exportmöjligheter.

Region Blekinge ska också vara aktiv för att bidra till att de regionala miljömålen uppfylls med särskilt fokus på energi, klimat och Östersjöfrågor. I det arbetet samverkar regionen med Länsstyrelsen i Blekinge och kommunerna. Inom Klimatsamverkan Blekinge arbetar regionen i samverkan med en bred representation i länet med att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Klimatsamverkan Blekinge samverkar också med motsvarande forum i Kalmar och Kronobergs regioner.

Baltic Energy Areas

BEA-APP; Baltic Energy Areas – A Planning Perspective, är ett Interregprojekt där Region Blekinge medverkar. EU liksom Sverige har som målsättning en ökning av andelen förnybar energi i energiförbrukningen. Sverige har satt mycket ambitiösa mål för användning av förnybar energi. För att ställa om till koldioxidsnåla energisystem behöver avsättas lämpliga områden i Östersjöregionen för att installera anläggningar för fossilfri energi.

11 partners från åtta länder runt Östersjön samarbetar i projektet där syftet är att sammanföra samhällsplanering och regional energiplanering och stödja omställningen till fossilfria energisystem genom en optimerad samhällsplanering.  Projektet ska också finna innovativa samverkansformer, metoder och finansieringssystem.

Projektet har koppling till Strukturbild Blekinge  för genomförande efter projekttidens utgång 2019.