Företagsstöd

Region Blekinge avsätter varje år en del av sina regionala tillväxtmedel till företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Företaget ska genom stödet främja en hållbar regional tillväxt. Med tillväxt avses till exempel ökad sysselsättning eller omsättning. Detta ska ske med social och miljömässig hänsyn. En förutsättning för stöd är att ansökan lämnats till Region Blekinge innan investeringen påbörjats.

Statligt stöd för att främja små och medelstora företag samt regionala investeringar

Stöd till företag kan lämnas som energikartläggningscheck, stöd till konsulttjänster, mikrobidrag, deltagande på mässor, investeringsbidrag och kompetenscheck.

Stöden kan sökas av företag (koncern) som har högst 249 anställda och har en omsättning på högst 50 miljoner euro och/eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro.

Grundläggande förutsättningar för att få stöd:

 • Företag som bedrivs med vinstsyfte, inte hobbyverksamhet
 • Företag som ska göra en satsning för att utveckla verksamheten
 • Företag som erbjuder en varaktig sysselsättning för de anställda

Bidrag utgår inte om det väsentligt kan påverka konkurrenssituationen på ett negativt sätt. Detta begränsar till exempel möjligheterna för företag i tätortsområden som verkar på en lokal marknad att erhålla stöd. För närmare information om vilka verksamheter som kan erhålla stöd kontakta Region Blekinge, se kontaktinformation längst ned på sidan.

Stöd lämnas inte med större belopp än vad som behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter. Vid den samlade bedömningen tas hänsyn till resultat, vinstutdelningar med mera.

Alla kostnader ska vara externa och oberoende från företaget som beviljas stöd. Stöd beviljas inte till bland annat driftskostnader, fordon och mobiltelefoner. Kostnaderna för investeringen ska vara rimliga och kunna kopplas direkt till verksamheten.

Hållbar utveckling/hållbarhetsdialog

De företagsstöd som Region Bleking beviljar ska bidra till hållbar regional utveckling. Ett genomtänkt hållbarhetsarbete i företaget leder ofta långsiktigt till nya affärsmöjligheter, stärkt varumärke och ökad lönsamhet. För kunskap och stöttning i företagets hållbarhetsarbete har Region Blekinge inlett ett samarbete med Almi Blekinge. De företag som beviljas företagsstöd kommer att erbjudas en hållbarhetsdialog för inspiration och tankar kring företagets hållbarhetsarbete. Läs mer hos Almi om hållbar utveckling. Länk till annan webbplats.

Energikartläggningscheck

Med anledning av den rådande energisituationen har Region Blekinge tagit fram en ny stödform, en energikartläggningscheck, för att hjälpa små och medelstora företag att ta ett första steg för att få koll på energianvändningen och att identifiera åtgärder som minskar energianvändningen. Arbetet med energikartläggningen resulterar i många fall i en möjlighet att vidareutveckla verksamheten, sänka driftskostnaderna och minska klimatpåverkan.

Energikartläggningschecken ska användas till att anlita extern kompetens för att göra en energikartläggning. Företag kan beviljas stöd mellan 10 000 och 50 000 kr. Stödet kan lämnas med upp till 90% av godkända kostnader.

Stöd till konsulttjänster

Stöd till konsulttjänster kan ges till följande:

 • Produktutveckling och innovation
 • Marknadsföring (endast nystartade företag)
 • Utveckling mot nya marknader
 • Affärsutveckling
 • Certifiering, patent
 • Organisationsutveckling
 • Digitalisering
 • Energieffektivisering

Stöd till konsulttjänster avser stöd till företag för att anlita en konsult för ett väl avgränsat projekt. Konsulten ska vara extern och oberoende och ha expertkompetens som saknas hos det sökande företaget. Konsultinsatsen ska vara utvecklande för företaget.

Bidraget kan utgå med 50 procent av godkända investeringskostnader dock högst 150 000 kr. Region Blekinge beviljar inga bidrag under 10 000 kr. Bidraget kan lämnas till företag i hela länet.

Deltagande på mässor

Stöd till mässdeltagande kan beviljas till företag i hela länet. Stöd ges för ett företags kostnader för ett första deltagande på en mässa. Kostnader som godkänns är hyra av monter och hyra av utrustning till monter.

Stödet uppgår till högst 50 procent av godkända kostnader, dock max 150 000 kr. Region Blekinge beviljar inga bidrag under 10 000 kr.

Mikrobidrag

Mikrobidrag kan lämnas till nystartade företag med investeringsbehov på 20 000 - 60 000 kr. Bidraget kan utgå med 50 procent av godkända investeringskostnader. Bidrag kan lämnas för investeringar i maskiner, inventarier, marknadsföring m.m. Mikrobidrag kan lämnas en gång per företag. Bidraget kan beviljas till verksamheter i hela länet.

Investeringsstöd

Särskilt Investeringstöd

Särskilt Investeringsstöd kan beviljas till företag i glesbygds- och landsbygdsområden. Stödet kan uppgå till högst:

 • 50% i glesbygdsområden
 • 35% i landsbygdsområden i Ronneby, Karlshamns och Olofströms kommun
 • 25% i landsbygdsområden i Karlskrona och Sölvesborgs kommun

Region Blekinge beviljar stöd mellan 10 000 kr och 250 000 kr. Kostnader som godkänns avser byggnader, anläggningar, maskiner och inventarier.

Landsbygd är områden som finns utanför tätorter med mer än 3 000 invånare. Glesbygd är öar utan fast landförbindelse med bofast befolkning, Aspö undantaget. Se karta. Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Regionalt Investeringsstöd

Regionalt investeringsstöd kan beviljas till företag i Ronneby, Karlshamns och Olofströms kommun (stödområde 3). Stödet kan uppgå till högst:

 • 30 % i små företag
 • 20% i medelstora företag

För att beviljas ett Regionalt investeringsstöd ska verksamheten bedömas få betydelse för näringslivets utveckling i regionen eller annars bedömas ha särskild betydelse för den regionala utvecklingen. Det kan t ex handla om en nyetablering eller att många nya arbetstillfällen skapas.

Kompetenscheck

Ska ni utveckla företaget och har svårt att hitta rätt kompetens? Nu kan ni som driver företag i Blekinge söka upp till 150 000 kr för att genomföra insatser för att höja kompetensen i företaget. Det första steget är att göra en kostnadsfri behovskartläggning en så kallad Mind The Gap med stöd av erfarna rådgivare från Almi eller Techtank. Behovskartläggningen ligger sedan till grund för kompetenschecken.

Läs mer om kompetenschecken

Stöd till kommersiell service

Stöd till kommersiell service kan lämnas till dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar i områden där servicen är gles. Om det finns särskilda skäl kan stöd också beviljas till varubussar och fackhandelsservice.

Stöd kan lämnas i form av investeringsbidrag och hemsändningsbidrag.

Mer information om stöd till kommersiell service

Investeringsbidrag till kommersiell service

Investeringsbidrag kan beviljas med högst 50% till

 • ny-, till eller ombyggnad eller större reparation av lokal samt för inredning och utrustning
 • utbildning för butiksägare och anställda inom dagligvaruhandeln

Investeringsbidrag kan beviljas med högst 85% till bland annat

 • utarbetande av åtgärdsprogram för att förbättra lönsamheten
 • investeringar som görs för att uppfylla krav som ålagts verksamheten genom föreskrifter i lag eller förordning
 • investeringar för energieffektivisering

Bidrag kan beviljas med högst en miljon kronor. Region Blekinge beviljar inga stöd under 10 000 kronor.

Hemsändningsbidrag

Stöd kan lämnas som hemsändningsbidrag till kommuner som helt eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror till hushåll i serviceglesa områden.

Ansökan

Ansökan görs digitalt via Tillväxtverkets ansökningsportal Min ansökan. Diskutera gärna planerad investering med Region Blekinge innan ansökan skickas in.

Offerter/kostnadsunderlag ska bifogas till ansökan. Gäller det en ansökan om stöd till konsulttjänster ska antal timmar och timkostnad specificeras.

Utbetalning av stöd

Utbetalning av beviljat stöd sker i efterhand mot uppvisande av fakturor med betalningsbekräftelser. Vid första utbetalningen bifogas underlag som visar att företaget har genomgått Almis hållbarhetsdialog. Vid slutredovisning av stödet bifogas en skriftlig slutrapport.

Dokument och blanketter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Intyg begagnad maskin.pdf Pdf, 918.5 kB. 918.5 kB 2019-03-07 13.52
Handbok för Ansökan om utbetalning.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2021-07-08 08.49
Handbok ansokan Foretagsstöd.pdf Pdf, 827.1 kB. 827.1 kB 2021-11-04 08.51
Slutrapport företagsstöd.pdf Pdf, 68.7 kB. 68.7 kB 2023-06-21 09.20

Handlingar som skickas in till myndigheter blir en allmän handling som kan komma att läsas av utomstående, enligt offentlighetsprincipen.

Hittade du informationen du sökte?