Artikel 2: Inga barn får diskrimineras på någon grund

Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras.

”Konventionsstaterna ska respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess förälders eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, funktionsnedsättning, börd eller ställning i övrigt.” (Artikel 2.1)

Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den. Rättigheterna i barnkonventionen gäller alla under 18 år eller den myndighetsålder som gäller i landet. Principen om icke-diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet som omfattar alla människor.

Att arbeta mot diskriminering innebär att man kompenserar för att alla inte har tillgång till rättigheterna på lika villkor.

Vad kräver artikel 2 av en verksamhet?

Det behövs kunskap om människors olikheter, vilket bör vara en självklar utgångspunkt i all verksamhetsutveckling. Ju tidigare i planeringen vi beaktar detta, desto bättre förutsättningar får vi att skapa lösningar för så många som möjligt.

Exempel på befintliga enkäter och data

Barnombudsmannen och Max 18
Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen. Max 18 redogör för officiell statistik om barns levnadsvillkor när det gäller ekonomi, hälsa, trygghet, delaktighet, stöd och skydd.

Klicka här för att komma till Max 18länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommun- och regiondatabasen Kolada
I Kommun- och regiondatabasen Kolada kan du följa kommunernas och regionernas verksamheter från år till år.

Klicka här för att komma till Koladalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolinspektionen
Här hittar du resultat för skolor och kommuner från Skolenkäten.

Klicka här för att komma till Skolinspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Statistiska centralbyrån (SCB)
Statistiska centralbyrån genomför regelbundet statistikundersökningar om barns och ungas levnadsvillkor inom olika områden.

Klicka här för att komma till Statistiska centralbyrånlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser (EMQ)
Under 2020 kommer samtliga kommuner i Blekinge vara anslutna till Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser.

Klicka här för att komma till Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälpte informationen på sidan dig?