Artikel 3: Barnets bästa ska bedömas och beaktas vid alla beslut som rör dem

Artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör barn i första hand ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.

För att kompensera för barnets beroendeställning och brist på makt ska barnets bästa väga lite tyngre än andra intressen. En systematisk prövning av barnets bästa ger oss bättre förutsättningar att uttala oss om vad som är barnets bästa. Prövningar av barnets bästa i frågor som har stor påverkan på barnet ska vara skriftliga.

Barnets bästa kan syfta på ett barn, en grupp eller barn i allmänhet.

Vad kräver artikel 3 av en verksamhet?

Artikel 3 kräver att vi systematiskt tar reda på vad som är barnets bästa. Vid en prövning av barnets bästa utgår vi från barnets perspektiv och ställer oss på barnets sida.

Barnets bästa kan och bör prägla ett utredningsarbete på olika nivåer. Det finns inte en metod eller mall som går att tillämpa i alla sammanhang. Det som avgör på vilket sätt barnet bästa ska synliggöras är bland annat när i processen en prövning görs (ju tidigare desto bättre), hur mycket barn berörs eller vilken fråga man vill ha svar på. Ibland krävs omfattande analyser, ibland räcker det med något mycket enklare och omfattat. En tumregel är att ju mer en fråga berör barn, desto mer noggrant bör en prövning av barnets bästa göras.

Tre nivåer för att stärka barnets rättigheter i utredningar och beslut

Prövning av barnets bästa

En prövning av barnets bästa görs då en fråga har stor påverkan på ett eller flera barn. Syftet är att så sakligt som möjligt klargöra vad som är barnets bästa kopplat till en specifik kontext. En prövning av barnets bästa kan stå för sig själv och göras som medskick till ett större utredningsunderlag.

Klicka här för att komma till mer information illustrerad i form av en hopphage. Där beskrivs prövningsprocessen mer detaljerat steg för steg.

Utökad prövning av barnets bästa

I en utökad prövning av barnets bästa tittar man vidare på vilka ytterligare faktorer som är relevanta att beakta innan ett beslut fattas. Barnets bästa vägs mot dess intressen innan ett förslag till beslut kan ges. En utökad analys genomförs i frågor som har stor påverkan på barn på lång sikt där flera intresseområden eller aspekter är relevanta att väga in. Detta kräver att flera sakområden är involverade i den slutgiltiga analysen.

Utöver stegen i hagen utökas prövningen med följande steg:

 1. Beskriv vilka övriga intressen som bör beaktas
  Det finns oftast fler intressen än barnets bästa som måste beaktas. Det kan vara andra samhällsintressen, ekonomiska intressen eller andra grupper vars intresse kan stå i konflikt med barnets bästa. Beskriv vilka dessa intressen är.
 2. Väg övriga intressen mot barnets bästa
  Att barnets bästa i första hand beaktas betyder inte att det som är bäst för barn automatiskt ska ha företräde framför andra intressen. Men barnets bästa bör väga mycket tungt, till och med lite tyngre än övriga intressen så att barnets intressen inte tappas bort. Redogör för på vilka grunder som det ena eller det andra intresset ges företräde.
 3. Formulera ett förslag till beslut
  Antingen fattas ett beslut i linje med barnets bästa eller så har andra intressen ansetts väga tyngre. I dessa fall är det viktigt att noggrant redogöra för och motivera varför barnets bästa har fått stå tillbaka.
 4. Föreslå vid behov kompenserande åtgärder
  Om beslut har föreslagits som inte tillräckligt tar hänsyn till barnets bästa ska kompenserande åtgärder föreslås, det vill säga som kompenserar för de brister som har uppstått ur barnets perspektiv.

Barnrättslig reflektion

Ett barnrättslig reflektion är en enklare skriftlig beskrivning av hur ett ärende eller en fråga förhåller sig till barnkonventionen. Ingen fördjupad prövning eller analys görs. I vissa ärenden är det inte nödvändigt att göra en omfattande och tidskrävande analys. Ändå kan man vilja belysa på vilket sätt beslutet förhåller sig till barnkonventionen. En barnrättslig reflektion kan beskrivas som en kortfattad och enkel skrivning där man med hjälp av de fyra grundprinciperna visar på hur beslutet stämmer överens med barnkonventionen eller pekar på var eventuella utmaningar ur ett barnrättsperspektiv kan finnas.

Hittade du informationen du sökte?