Prövning av barnets bästa

På denna sida får du information om hur processen för prövning av barnets bästa kan gå till.

Att göra en prövning av barnets bästa är ett sätt att få ett beslut som är grundat i barnets mänskliga rättigheter och det bästa för barnet, gruppen barn eller barn som grupp. Här har vi åskådliggjort den processen med en hage. Det är alltså inget hierarkiskt arbete utan vi strävar efter att svara på ett antal frågor för att till sist kunna bedöma vad som är barnets bästa i en viss fråga. Barnets bästa ska sedan beaktas i beslutet som fattas.

Transparens

Enligt konventionen om barnets rättigheter kan barnets bästa inte alltid komma först. Om det blir intressemotsättningar ska dessa redovisas i en transparent process för att en bedömning ska kunna göras vilka kompenserande åtgärder som ska sättas in på kort och på lång sikt.

Hagen – en illustration av prövningsprocessens steg

För att enklare åskådliggöra processen för prövning av barnets bästa har en illustration tagits fram i form av en hopphage där steg för steg i processen gås igenom. Nedan följer en helbild av hopphagen följt av separerade bilder där du kan fälla ut informationstext för varje steg/hopp i hagen.

Illustration av en hopphage med olika delar och ord.

Scrolla längst ner på sidan, börja nedifrån på "Frågan som prövas" och arbeta dig uppåt genom de utfällbara informationsstyckena.

Illustration av orden "barnets bästa".

Steg 9 – Barnets bästa är...

I det sista momentet ska vi alltså redovisa vad som utredningen bedömt är barnets bästa.

Barnets bästa i den här frågan har bedömts vara:________________________

Som tidigare nämnts så är prövningen en process i två steg och det vi gjort nu är att vi tagit fram underlaget som ska leda fram till beslutet om hur starkt barnets bästa ska beaktas i det föreliggande beslutet.

Det steget som inte finns med här är prioriteringen som ska visa hur starkt barnets bästa ska beaktas i beslutet.

Den som beslutar i frågan bedömer att barnet bästa ska beaktas på följande sätt: ________________________

Illustration av ordet "diskussion".

Steg 8 – Diskussion

Här ska alla olika uppgifter sammanställas och sättas i ett sammanhang i förhållande till frågan som prövas.

Finns det ytterligare information som är nödvändig för att få en total bild?
Åt vilket håll pekar underlaget?

Illustration av orden "socialt nätverk och barnet/barnens rättigheter".

Steg 7 – Socialt nätverk och barnets/barnens synpunkter

I dessa moment behöver vi ta reda på hur barnets sociala nätverk och barnet själv ser på frågan.

När det gäller det enskilda barnet kan det vara viktigt att fråga personer som står nära barnet för att få en nyanserad bild. Det kan vara släktingar och andra i familjen som kan ha betydelse. Det är inte alltid nödvändigt att ta reda på vad det sociala nätverket tycker.

Det sociala nätverket uttrycker:________________________

Enligt artikel 12 i konventionen har barnet rätt att bli tillfrågat i sådana frågor som rör barnets livsvillkor. Det kan inte sägas ha gjorts en prövning om inte barnet eller barnen beretts tillfälle att yttra sig i den aktuella frågan.

Barnet eller barnen som är berörda här säger:________________________

Illustration av orden "beprövad erfarenhet".

Steg 6 – Beprövad erfarenhet

I detta moment ska vi undersöka hur frågan hanteras av den beprövade erfarenheten.

Vilka metoder/synsätt används och är prövade på ett sätt som visar att de ger resultat?

Den beprövade erfarenheten har kommit fram till följande rörande den här frågan:________________________

Illustration av orden "forskning och teori".

Steg 5 – Forskning och teori

I dessa moment handlar det om att undersöka om det finns någon forskning eller teori för frågan som ska prövas.

Ibland finns det forskning som pekar åt olika håll och då är det viktigt att dokumentera varför viss forskning valts.

Det kan också finnas olika teorier om hjälper oss på vägen till beslutet. Som exempel kan nämnas olika utvecklingspsykologiska teorier och teorier om lärande.

Den forskning vi hittat och vill ta med är:________________________

De här teorierna vill vi utgå från:________________________

Illustration av ordet "praxis".

Steg 4 – Praxis

I detta moment tar vi reda på hur praxis är för frågan som ska prövas.

Praxis betyder sedvänja och i det här fallet syftar det alltså till hur det brukar gå till i frågor som den vi ska pröva. Det kan vara rättspraxis (prejudikat från Högsta domstolen) eller helt enkelt hur vi gör i en viss fråga.

Praxis för den fråga vi ska pröva är:________________________

Illustration av ordet "konventionen".

Steg 3 – Konventionen

I detta moment behöver vi ta reda på vilka bestämmelser i konventionen som tar upp den här frågan. För detta behöver vi undersöka minst de fyra grundläggande principerna, artikel 2, 3.1 (det är det vi gör i prövningen), artikel 6 och artikel 12.

Artikel 2 handlar om att inget barn får diskrimineras på någon grund. Läs artikeln och fundera över om det finns några barn som skulle riskera att diskrimineras på de grunder som tas upp i artikel 2.

Artikel 6 handlar om barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling. Här behöver vi ställa oss frågor som relaterar till om det finns en risk att några barn inte skulle överleva om ett visst beslut togs, eller om det finns en risk att något barns utveckling skulle avstanna eller hämmas på något sätt.

Artikel 12 handlar om barnets rätt att säga sin mening i frågor som rör barnet. Detta är en av de frågor som ska besvaras längre fram.

Beroende på vilken fråga som ska prövas behöver vi undersöka om det finns någon annan rättighet som direkt berör området.
Exempel på artiklar som rör olika områden:

  • Hälso- och sjukvård: artikel 6, 24
  • Utbildning: artikel 28, 29
  • Skydd: artikel 19

Tänk på att många rättigheter går in i varandra och det är viktigt att se rättigheterna som hela och odelbara och ömsesidigt beroende av varandra.

Redovisa de olika artiklarna för sig:________________________

Illustration av ordet "lag".

Steg 2 – Lag

Den andra frågan vi behöver utreda är om det finns någon lagstiftning som styr frågan som ska prövas.

Om det inte finns någon lag som styr den här frågan, finns det andra typer av styrande dokument? Allmänna råd, läroplaner, likabehandlingsplaner, policys eller liknande kan vara aktuella att beakta i det fortsatta arbetet.

Om det finns en lag som styr vad som gäller kan prövningen sluta här.

Styrande dokument för den fråga som ska prövas:________________________

Illustration av orden "frågan som prövas".

Steg 1 – Frågan som prövas

I det första momentet behöver vi ställa oss några inledande frågor. Svaren på frågorna behövs för att få en bild av hur vi ska gå vidare med prövningen.

  • Vem är det som beställt att prövningen ska göras?
  • Vilka ska ingå i gruppen som gör prövningen?
  • Vem eller vilka ska ha resultatet?
  • På vilket sätt ska återkoppling av resultatet ske?
  • Vilka barn gäller prövningen?
Hjälpte informationen på sidan dig?