Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort samhälls- och folkhälsoproblem och inbegriper såväl rättsliga som sociala och hälso- och sjukvårdsaspekter. Våldet innebär alltid en kränkning av de utsattas mänskliga rättigheter. Här finner du inom kort viktig information och verktyg i arbetet med våldsutsatta.

Inom Region Blekinge finns en arbetsgrupp och ett nätverk ”Mot våld i nära relation och sexuella övergrepp”, vars syfte är att verka för en ökad medvetenhet och kunskap hos Region Blekinges medarbetare när det gäller att identifieria våld i nära relationer och i förekommande fall ge ett korrekt medicinskt och psykosocialt omhändertagande. Nätverket ansvarar också för spridning av information till anställda inom Region Blekinge som blir utsatta för hot och våld i sin relation.

Arbetet riktar sig mot omhändertagande av vuxna. Vad gäller minderåriga som upplever våld i familjen eller sexuella övergrepp hänvisas till den organisationsövergripande handlingsplanen för dessa frågor; ”Handlingsplan för Region Blekinge avseende barn som far illa”.

 

Definition av våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld.

  • Fysiskt - Kan vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad.
  • Sexuellt - Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar som kvinnan inte vågar säga nej till, räknas till sexuellt våld.
  • Psykiskt - Direkta eller indirekta hot mot kvinnan och/eller mot eventuella barn eller att kvinnan blir förlöjligad. Även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas till den psykiska utsattheten.
  • Social utsatthet - Frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter.
  • Materiellt/ekonomisk utsatthet - Kvinnans personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt. Kan även innebära att hon förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser för henne.

Kvinnor som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även utsättas för vanvård eller försummelse, som undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig kost (källa: www.socialstyrelsen.selänk till annan webbplats).