Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett stort samhälls- och folkhälsoproblem och inbegriper såväl hälso- och sjukvårds- som rättsliga och sociala aspekter. Våldet innebär alltid en kränkning av de utsattas mänskliga rättigheter.
Regionen har en viktig roll för att upptäcka och stötta våldsutsatta personer.

Lokala riktlinjer

Handlingsplan för Region Blekinge avseende barn som far illaPDF
Handlingsplan för Region Blekinge avseende barn som närståendePDF
Lokala riktlinjer våld i nära relationer och sexuella övergreppPDF

Inom Region Blekinge finns även en arbetsgrupp och ett nätverk kallat ”Mot våld i nära relation och sexuella övergrepp” vars syfte är att verka för en ökad medvetenhet och kunskap hos Region Blekinges medarbetare när det gäller att identifiera våld i nära relationer och i förekommande fall ge ett korrekt medicinskt och psykosocialt omhändertagande.

Region Blekinge samverkar med övriga aktörer i Blekinge genom det regionala nätverket "Ett Blekinge fritt från våld".

Är du själv eller någon du känner utsatt för våld i nära relationer kan du alltid kontakta kvinnofridslinjen på telefonnummer 020-505050.