Dokument som åberopas

Godkännande av vårdgivare

3.9 Ansökningsblankett för godkännande av vårdenhet

5 Medborgarnas val av vårdenhet

5.2 Medborgarnas val av vårdenhet

6 Uppdraget

6.2.3 Sjukskrivning

6.2.4 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

6.2.5 Jour

6.2.9 Läkarmedverkan vid särskilda boenden

6.2.12 Psykisk ohälsa

6.2.14 Åtagande vid kris- och katastrofmedicinsk händelse

6.2.15 Verksamhetsförlagd utbildning

7 Allmänna villkor

7.13 Miljö och hållbarhet

7.22 Sjukresor

7.29 Information

7.30 Marknadsföring

9 Ekonomi

9.1.5 Ersättningar för vård av ej förtecknad patient

9.1.6 Hälsosamtal och hälsoundersökningar av asylsökande, tillståndslösa och nyanlända

9.3 Reglering av patientavgifter

  • Gällande patientavgifter finns på Region Blekinges intranät. Sökväg:  Ledning och styrning/Styrande dokument/Patientavgifter och sjukresor i Region Blekinge

9.3.2 Rutiner för att skydda den personliga integriteten

9.3.3 Frikort - högkostnadsskydd

9.5 Varuförsörjning och förbrukningsartiklar

  • Prislistor för material som kan rekvireras från Region Blekinges centraldepå kommer att finnas på Region Blekinges nya intranät. Sökväg: Service och stöd/Stöd till verksamhet/Utrustning och material/Varor

9.6 Medicinsk service

9.7 Hjälpmedel

Bilaga 1 - IT-tjänster

Bilaga 2 -  Förteckning över laboratorieutrustning och analysmetoder

Hjälpte informationen på sidan dig?