Mål

Läkemedelskommittén i Region Blekinge har fastslagit nedan 8 mål för 2018–2019. Målen är landstingsövergripande och syftar till att få en säker, evidensbaserad, jämlik och kostnadseffektiv läkemedelsbehandling av god kvalitet.

Våra lokala mål finnes nedan. Dessa grundar sig på flera strategiska dokument.

  • Minskad förskrivning av antibiotika. Det långsiktiga målet är att ej överstiga 250 recept per 1000 invånare (enligt Stramas nationella mål).
  • Andelen PcV-recept av recept på luftvägsantibiotika till barn 0–6 år ska vara > 80 % (enligt Stramas nationella mål).
  • Andelen kinolonrecept av recept på UVI-medel hos kvinnor 18–79 år ska vara < 10% (enligt Stramas nationella mål).
  • Potentiellt olämpliga läkemedel till patienter 75 år och äldre (målet går ut på att dessa läkemedel endast bör användas om det finns särskilda skäl för det samt en välgrundad och aktuell indikation).
  • Minskad användning av tramadol till patienter 75 år och äldre
  • Minskad användning av kodein till patienter 75 år och äldre.
  • Minskad användning av sömnläkemedel till patienter 75 år och äldre.
  • Minskad användning av sömnläkemedel (alla åldrar).
  • Minska den onödiga användningen av PPI.