Införande av Nationella läkemedelslistan (NLL) och förändringar i förskrivningsregelverket den 1 maj

Den 1 maj 2021 träder lagen om Nationella läkemedelslistan (NLL) i kraft. Samtidigt sker förändringar i Läkemedelsverkets förskrivningsregelverk. NLL gör det möjligt för sjukvård, apotek och patienter att få tillgång till samma uppgifter om förskrivna och uthämtade läkemedel.

Kort om Nationella läkemedelslistan och förändringar i förskrivningsregelverket och vad det innebär för dig som vårdpersonal

För dig som vårdpersonal inom hälso- och sjukvården innebär lagen om nationell läkemedelslista ett antal förändringar.

 • Förskrivningskollen införs delvis – till en början endast med läsbehörighet
  I Förskrivningskollen kan man från och med den 1 maj endast se information om förskrivningar och uttagna recept som hämtas från NLL. Man kan i första versionen inte förskriva, ändra eller makulera. Tjänsten är åtkomlig för behörig hälso- och sjukvårdspersonal via SITHS-kort.
 • Samlad bild av förskrivna och uthämtade recept
  Du som förskriver läkemedel får möjlighet till en samlad bild av förskrivna och uthämtade läkemedel i Förskrivningskollen.
 • NLL ersätter receptregistret och Läkemedelsförteckningen.
  NLL ersätter receptregistret och läkemedelsförteckningen. Tjänsten uthämtade recept (före detta läkemedelsförteckningen) nås som tidigare via Pascal (vissa förändringar förekommer).
 • Engångssamtycke vid varje vårdkontakttillfälle
  Engångssamtycke gäller för åtkomst till NLL via Förskrivningskollen, uthämtade recept och NPÖ. Tillsvidaresamtycke har tagits bort men ska införas i senare skede.
 • Patienten kan spärra information
  Patienten får möjlighet att dölja (spärra) information i tjänsten Läkemedelskollen så att information döljs för vårdverksamheten. Den spärrade informationen ses inte i Förskrivningskollen, uthämtade recept via Pascal eller NPÖ, men syns i NCS Cross om förskrivningen utfärdats i Region Blekinge. Förskrivare kan i Förskrivningskollen utan samtycke se om spärrad information rör särskilda läkemedel (narkotikaklassade) förskrivna de senaste två åren, men exakt preparat framgår ej.
 • Vårdnadshavsspärr via Förskrivningskollen
  Förskrivare kan spärra information för den unga patientens (0–18 år) vårdnadshavare via Förskrivningskollen. Spärrar i Förskrivningskollen får endast genomslag i de NLL-kopplade tjänsterna (Förskrivningskollen, uthämtade recept och NPÖ) men inte i NCS Cross.
 • Spärrar i NLL och i NCS Cross måste hanteras separat
  Spärrar som sätts i NCS Cross får inte genomslag på informationen i NLL och vice versa. De måste hanteras separat.
 • Krav på användning av nya receptblanketten
  Nya receptblanketter ska användas i de fall som förskrivning i undantagsfall sker på papper. Apoteken omvandlar pappersrecept med personnummer till elektroniska recept från och med den 1 maj och registrering i NLL sker.
 • Ny hantering av receptförskrivning till patienter med skyddsbehov
  Elektronisk förskrivning rekommenderas i första hand för patienter med skyddsbehov. I undantagsfall kan förskrivning göras på pappersrecept med födelsedatum (inte personnummer).

Samlad information om Nationella läkemedelslistan och förändringar i förskrivningsregelverket

Syfte med Nationella läkemedelslistan (NLL)

Den Nationella läkemedelslistan ska öka patientsäkerheten. Nationella läkemedelslistan ger hälso- och sjukvården, apoteken och patienten en gemensam och aktuell bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor oavsett var de är förskrivna. E-hälsomyndigheten samordnar arbetet med att ta fram Nationella läkemedelslistan på uppdrag av regeringen.

NLL flyttades fram 2020 och önskemål om ytterligare framflyttning har framförts

På grund av pandemin beslutade regering och riksdag våren 2020 att skjuta fram införandet av Nationella läkemedelslistan till den 1 maj 2021. Då pandemin fortfarande pågår tillsammans med omfattande massvaccinering vill man från flera håll bland annat från Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och Regionernas hälso- och sjukvårdsdirektörer att lagen om nationella läkemedelslistan återigen skjuts fram i tid. Besked om ytterligare uppskjutande har inte kommit till vår kännedom och då den 1 maj närmar sig går vi ut med den information som vi för tillfället känner till. Informationen kan komma att uppdateras löpande på sidan för Nationella läkemedelslistan (NLL) på Region Blekinges vårdgivarwebb.

NLL införs i två steg

Som ett resultat av önskemålen att flytta fram Nationella läkemedelslistan har E-hälsomyndigheten valt att införa den i två steg under 2021. Mycket av det tekniska införandet har flyttats fram till senare i höst.

Den 1 maj 2021

 • Alla förskrivningar lagras i NLL från och med den 1 maj 2021.
 • Förskrivningskollen lanseras, men med begränsad funktionalitet. Förskrivare och övriga behöriga användare i vården kan se innehållet i NLL via E-hälsomyndighetens webblösning Förskrivningskollen.
 • Nya regler för samtycken och spärrar.

Hösten 2021 (preliminärt november)

Förskrivningskollen kommer också att kunna användas för förskrivning, makulera och ändra pågående behandling (detta sker alltså inte den 1 maj som tidigare var planerat). Förskrivningskollen kommer i detta skede inte att vara kopplad till Region Blekinges vårdsystem (NCS Cross).

Senast den 1 maj 2023

Samtliga vårdgivare och apotek ska ha anpassat sina system till Nationella läkemedelslistan. Då kan hälso- och sjukvårdspersonal se information om patienters recept och uttag från hela landet samlad i sina journalsystem.

Förskrivningskollen och Läkemedelskollen

Hälso- och sjukvårdspersonal når NLL via Förskrivningskollen där man får en samlad bild av patientens läkemedel samt tillgång till de funktioner som rör NLL. Detta underlättar för att se om patienten hämtat ut sina läkemedel och om patienten fått ett läkemedel förskrivet av annan förskrivare.

Patienter kan se sina förskrivningar och uttag i den digitala tjänsten Läkemedelskollen. Där finns det nya integritetsspärrar som kan dölja väsentlig information för vårdpersonal.

Mer information

Förskrivningskollen Länk till annan webbplats.

Manual Förskrivningskollen Länk till annan webbplats.

Läkemedelskollen Länk till annan webbplats.

Frågor och svar Nationella läkemedelslistan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar Förskrivningskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Webbbutbildning "Lär känna Nationella läkemedelslistan" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NLL är inte automatiskt en del av journalen. När vårdpersonal aktivt kopierat information från NLL till journalen hör informationen till journalen och hanteras på samma sätt som annan journalinformation. Vårdpersonal som förskriver via E-hälsomyndighetens webblösning Förskrivningskollen (hösten 2021) måste även dokumentera i journalen.

Åtkomst till NLL – för vem och för vad i vården?

 • Hälso- och sjukvårdspersonal som har behörighet att förskriva läkemedel eller andra varor får direktåtkomst till uppgifterna i NLL för
  1. åstadkommande av en säker ordination av läkemedel och andra varor för en patient
  2. beredande av vård eller behandling av en patient
  3. komplettering av en patientjournal.
 • Sjuksköterskor utan behörighet att förskriva läkemedel eller andra varor, dietister och farmaceuter i hälso- och sjukvården får direktåtkomst för ändamålen i punkterna 2 och 3.
 • Inloggning sker med SITHS-kort.
 • AT-läkare kommer inte i första skedet kunna använda Förskrivningskollen.

NLL ersätter informationen från läkemedelsförteckningen och receptregistret

Nationella läkemedelslistan är ett nytt register hos E-hälsomyndigheten som samlar informationen från tidigare läkemedelsförteckningen och Receptregistret.

NLL innehåller information om läkemedel, hjälpmedel och livsmedel (barn upp till 16 år) som patienten har fått förskrivet och har hämtat ut på apotek.

NLL innehåller inte läkemedel på rekvisition, registrerade recept, vaccinationer (om de ej förskrivits) eller receptfria läkemedel.

Informationen från läkemedelsförteckningen i NLL går fortfarande att nå på samma sätt via Pascal för icke dospatienter. Tjänsten heter uthämtade recept. Läs mer på Region Blekinges intranät.

Samtycken och spärrar

Samtycke

 • Personal inom hälso- och sjukvården behöver patientens samtycke vid varje vårdkontakt (engångssamtycke) för att ta del av innehållet i NLL, uthämtade läkemedel (tidigare Läkemedelsförteckningen) och NPÖ. Tills vidaresamtycke planeras att införas i ett senare steg.
 • Utan patientens samtycke får förskrivare enbart se att patienten har förskrivits särskilda läkemedel under de två senaste åren, exempelvis narkotikaklassade läkemedel, men inte vilka. Denna uppgift går endast att se i Förskrivningskollen.
 • I undantagsfall får man tillgång till uppgifterna i NLL utan samtycke, till exempel när patienten saknar förmåga att ge sitt samtycke.
 • För dospatienter gäller dossamtycke, vilket innebär tillgång till uppgifterna utan samtyckte varje gång.

Spärrar

 • Förskrivare kan spärra information för den unga patientens (0–18 år) vårdnadshavare via Förskrivningskollen samt häva sådana spärrar. Orsak till behandling kan också döljas.
 • Patienten kan med ny spärrfunktion i Läkemedelskollen dölja information för vården.
  - Spärrarna som patienten sätter slår igenom i Förskrivningskollen och tjänsten för uthämtade läkemedel i Pascal och NPÖ.
  - Spärrarna slår inte igenom i journalens läkemedelslista – det är en annan typ av spärrar som sätts där.

Spärrar som sätts i NLL har inte genomslag på uppgifterna i NCS Cross och vice versa, utan de måste hanteras separat.

Klicka här för mer information om samtycken och spärrar Länk till annan webbplats..

Förändringar i förskrivningsregelverket

Krav på ny receptblankett från den 1 maj 2021

Från och med den 1 maj 2021 ska förskrivning göras på ny receptblankett. De äldre blanketterna för recept och recept för särskilda läkemedel får inte längre användas. Recept som utfärdas på de äldre blanketterna till och med den 30 april 2021 är giltiga för expediering inom receptets giltighetstid.

Klicka här för mer information om och beställning av den nya receptblanketten.

Två receptblanketter blir en

Den nya receptblanketten används vid all förskrivning av läkemedel, även för särskilda läkemedel. Viktigt är att de nya receptblanketterna förvaras säkert på samma sätt som de gamla receptblanketterna för särskilda läkemedel. Varje förvaltning/verksamhet ansvarar för att upprätta rutin för förvaring, hantering och inventering av receptblanketter, inklusive handlingsplan om receptblanketter saknas.

Apotek överför pappersrecept till elektroniska recept

I ett led att så mycket information som möjligt om en patients läkemedel ska finnas elektroniskt i NLL kommer apoteken från och med den 1 maj omvandla pappersrecept till e-recept innan receptet expedieras och de registreras därmed i NLL.

Undantag från att pappersrecept omvandlas till elektroniska recept medges om

 • receptet är utfärdat av en förskrivare med behörighet i annat EES-land/patienten ska hämta ut receptet i annat EES-land
 • patientens personnummer inte finns angivet på receptet.
  Samtliga pappersrecept med personnummer registreras in i NLL. För hantering av receptförskrivning till personer med skyddsbehov efter den 1 maj se avsnittet "Hantering av patienter med skyddsbehov" nedan.

Elektroniskt recept som huvudregel hösten 2021

Under hösten 2021 kommer elektroniska recept att bli huvudregel. Pappersrecept kommer endast att få användas i undantagsfall (teknisk störning, recept hämtas ut i annat EES-land, patienter som bedömts ha skyddsbehov). Avsaknad av ett elektroniskt system för förskrivning är inte är ett giltigt skäl för förskrivning via pappersrecept (till exempel utanför arbetsplatsen eller pensionerade förskrivare).

Tidigare var datum för införande satt till den 1 oktober 2021. Läkemedelsverket utreder för närvarande när införandet är möjligt. En förutsättning är tillgång till ett elektroniskt system för förskrivning (till exempel Förskrivningskollen).

Klicka här för mer information hos Läkemedelsverket om förändringar i förskrivningsregelverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hantering av patienter med skyddsbehov

Receptförskrivning till patienter med skyddad identitet

Från och med den 1 maj 2021 kommer alla recept för patienter med ett svenskt personnummer att registreras i NLL, även de med skyddad identitet. Pappersrecept kommer omvandlas till elektroniska recept på apotek om ett giltigt personnummer finns på receptet. Elektronisk förskrivning rekommenderas i normalfallet, även vid förskrivning till patienter med skyddsbehov. Undantag att använda pappersrecept kan göras vid utökat behov av skydd.

 1. Elektroniskt recept på personnummer (se längre ner för hur man gör i NCS Cross).
 2. Pappersrecept med födelsedatum (inte personnummer) kan användas vid utökat behov av skydd
  - för personer som väntar och ännu inte fått sekretesshandläggning
  - för placerade barn som inte har skyddad identitet
  - om hotet kommer inifrån hälso- och sjukvården.

Har en patient en blockering av vårdnadshavare via journalen på nätet behöver även vårdnadshavsspärr via Förskrivningskollen sättas i NLL för barn för att fortsatt skydda information om patienten. Spärrar i de olika systemen hanteras separat.

Vården och enskilda förskrivare kan komma att kontaktas (bland annat från apotek) efter förändringarna i de nya receptföreskrifterna för bedömning och hantering av en patients skyddsbehov.

Läs mer om skyddade personuppgifter på Region Blekinges intranät.

En nationell vägledning om hantering och förskrivning av patienter med skyddsbehov håller på att tas fram. Informationen kan därför komma att uppdateras efterhand.

Hantering i NCS Cross vid elektroniska recept till patient med skyddsbehov

För att ett recept ska skickas till apoteken behöver adressuppgifterna i personinformationen I NCS Cross för patienten vara ifyllda. För personer med skyddsbehov saknas adressuppgifter. De behöver fyllas i enligt följande:

 1. Gå in i personinfobilden i NCS Cross.
 2. Sätt punkter i alla adressrutor.
  Vid varje receptförskrivning behöver man kontrollera att fälten är ifyllda (med punkter) då de försvinner om slagning mot folkbokföringsregistret gjorts, till exempel om patienten hanterats i vårdadministration.
 3. Recept skrivs därefter på vanligt sätt.

Personnummer ligger med på receptet, men inga uppgifter om adress.

För elektroniska recept för särskilda läkemedel (narkotiska) är det krav på att adress ska anges. Ange följande adress i adressfälten:

Skatteverket Förmedlingsuppdrag
Box 2820
403 20 Göteborg

 

Karin Andersson, apotekare, Läkemedelsgruppen
Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?