Region Blekinges Läkemedelsstrategi 2021 - 2023

Samverkan för bättre läkemedelsanvändning

Läkemedelsstrategin

Region Blekinge har sedan juni 2021 en fastslagen läkemedelsstrategi Länk till annan webbplats.. Strategin är ett första steg i att ringa in de mest prioriterade områdena regionen bör kraftsamla kring för att komma framåt. Dokumentet ska ses som ett övergripande och långsiktigt stöd för planering och beslut inom läkemedelsarbetet.

Strukturen bygger på den Nationella läkemedelsstrategin Länk till annan webbplats. som sedan 2011 finns för att skapa samsyn och kraft i läkemedelsarbetet. Den nationella läkemedelsstrategin beslutas av Regering samt Sveriges Kommuner och Regioner och arbetas fram tillsammans med tongivande aktörer inom läkemedelsområdet.

Vision

Visionen för Region Blekinges läkemedelsarbete är formulerad: ”En läkemedelsanvändning av högsta kvalitet för patient, samhälle och miljö”. Arbetet ska bidra till goda hälsoresultat och god livskvalitet för våra patienter och invånare och är en viktig del för att uppnå Region Blekinges vision om: ”Den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa”

Mål

Det övergripande målet i läkemedelsarbetet i Region Blekinge är att få en: ”ändamålsenlig, säker, evidensbaserad, jämlik och kostnadseffektiv läkemedelsbehandling av god kvalitet”. Detta är sedan flera år Läkemedelskommitténs övergripande mål.

I den nationella läkemedelsstrategin finns tre långsiktiga målområden som utgår ifrån de huvudsakliga utmaningarna som finns inom läkemedelsområdet. Region Blekinges läkemedelsstrategi har samma målområden men anpassat innehåll inom respektive område så att det blir tydligt vad Region Blekinge bör arbeta med för att bidra till att målen nås.

  1. Effektiv och säker läkemedelsanvändning
  2. Tillgängliga läkemedel och jämlik användning
  3. Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning

Handlingsplan

Ett arbete pågår med att ta fram en regiongemensam handlingsplan med aktiviteter som sedan ska omsättas i verksamheternas handlingsplaner.

Olivia Frånberg, Apotekare, PhD
Läkemedelsgruppen/Läkemedelskommittén
Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?