Ny utgåva av Antibiotikaval 2021-2023

Strama Blekinge har tagit fram en ny uppdaterad version av ”Antibiotikaval - Vanliga infektioner i öppenvård 2021-2023”. Den kommer skickas ut till verksamheten under hösten och kommer även finnas tillgänglig via journalen.

Samtliga vårdcentraler i Blekinge har erbjudits digitala besök för vidare information. Om det är fler verksamheter som är intresserade av information om nyheter i Antibiotikaval kontakta strama@regionblekinge.se.

Nyheter och viktiga budskap

UVI

Vid akut cystit hos kvinnor finns en ny integrerad behandlingslogaritm med ökad uppmärksamhet på typiska symtom och gradering av besvär som avgör indikation/ behandling för antibiotika. Mindre fokus på behandling utifrån resultatet av ”urinstickan”. För behandling av akut cystit med pivmecillinam kan en kortare kur väljas för premenopausala kvinnor.

Tonsillit

Vid bakteriell tonsillit finns en ny alternativ dosering med kortare behandlingstid i 4-dos (5 dagar istället för 10 dagar) för vuxna. Utöver användning av mindre mängd antibiotika har den nya doseringen i studier setts ge kortare tid till symtomfrihet och färre biverkningar. Man ser också god compliance till behandlingen och inget tyder på högre risk för recidiv eller komplikationer.

Borrelia

Avsnittet har uppdaterats och täcker numera också behandling för multipla erythema migrans (EM), EM + feber och EM i huvud-/halsregionen. Förstahandsval för solitära EM är som tidigare PcV och där är doxycyklin enbart indicerad vid verifierad pc-allergi.

Ny standarddosering för amoxicillin

Enligt RAF (Referensgruppen för antibiotikafrågor) och Strama så är ny standarddosering för vuxna vid ordination av amoxicillin 750 mg x 3. Den nya standardoseringen beror på minskad känslighet för amoxicillin hos Haemophilus influenzae (HI) utifrån aktuellt resistensläge. Observera att vid odlingssvar och resistensbestämning kommer HI svaras ut som I (intermediärt känslig) för amoxicillin. Detta betyder inte att amoxicillin ska undvikas men att den nya standarddoseringen (högdos) av amoxicillin ska användas
(750 mg x 3).

Penicillinallergi

Det är vanligt att patienter rapporterar att de har allergi mot antibiotika, särskilt mot penicillin och därför ges andrahandsantibiotika. Studier har visat att mindre än 10 % av de som anger att de har penicillinallergi får någon form av reaktioner vid intag av penicillin.

Råd vid antibiotikaassocierade reaktioner:

  • Diagnostisera typ av reaktion (till exempel läkemedelsexantem, urtikaria, misstänkt anafylaxi, angioödem).
  • Varningsmärk endast i journalen vid anafylaktiska reaktioner eller vid bekräftad penicillinallergi efter utredning.
  • Vid osäkerhet gällande typ av reaktion och vidare handläggning konsultera allergimottagningen.
  • Vid vag anamnes eller utslag efter 72 timmar med lindrig klåda överväg en-dos provokation på vårdcentral.

Favoriter

Beräkningshjälpen – Barnfavoriter är numera utformade med beräkningshjälpen för mer exakt dosering. Favoriterna som utgår från viktintervall (tex 10-20 kg) kommer tas bort runt årsskiftet.

OBS- För de favoriter där den rekommenderade doseringen skiljer sig från doseringen i FASS anges OBS (f.d. SIC) i doseringsanvisningen som följer med till apoteket. Information om OBS finns också markerat i Antibiotikaval.

Sök med * - Sök fram favoriten med * sökord +alt + § för bredare sökning än läkemedelsnamnet. För infektionsfavoriterna kan man tex söka på behandlingsorsaken för att hitta rätt favorit.

Rekommendationerna i Antibiotikaval utgår från Stramas rekommendationer i den nationella strama-appen samt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer.

Vid beställning av fler exemplar av Antibiotikaval kontakta strama@regionblekinge.se

Olof Blivik, ordförande i terapigrupp Infektion och Strama Blekinge
Rebecca Ruben, allmänläkare, terapigrupp Infektion och Strama Blekinge
Karin Andersson, apotekare, terapigrupp Infektion och Strama Blekinge

Hjälpte informationen på sidan dig?