Nyheter i Reklistan 2022

Region Blekinges Rekommenderade läkemedel 2022 är på väg att skickas ut till verksamheterna. Den har arbetats fram av Läkemedelskommitténs terapigrupper där ett drygt 40-tal medarbetare från region Blekinge och Hälsoval är delaktiga. Stort tack till er!

Önskar ni ha fler Rek-listor skriver ni till lakemedelskommitten@regionblekinge.se

Den interaktiva Rek-listan som ligger på regionblekinge.se (och på intranätet
under Om läkemedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) kan laddas ner till en mobiltelefon. Där kommer bakgrundsmaterialet att vara kopplat direkt till varje avsnitt. De uppdaterade bakgrundsmaterialen är snart också på plats.

Vad är nytt i 2022 års upplaga av Rekommenderade läkemedel?

I kapitlet Diabetes typ 2 är rekommendationsalgoritmen uppdaterad efter American Diabetes Associations nya riktlinjer. Det innebär en något förändrad indelning av undergrupperna med sina olika rekommendationer. Preparaten är desamma förutom det avregistrerade Mindiab som ersatts med glimepirid som insulinfrisättare.

I kapitlet Osteoporos har Tridepos tagits bort då det ej längre finns tillgängligt.

I kapitlet Hematologi har injektionsvätskan hydroxycobalamin (B12-preparat)
lagts till för att göra bilden fullständig. Obs att Hydoxycobalamin i likhet
med Aclasta och Prolia ska rekvireras och inte skrivas på recept.

I kapitlet Smärta har Dolcontin funnits kvar i Rek-listan trots en långvarig restsituation. Orsaken är den lägre risken för tillvänjning, då penetrationen över blodhjärnbarriären är mindre jämfört med oxikodon. Jämförelsevis svagare beredningar finns också av Dolcontin (oxikodon är dubbelt så starkt). Nu finns Dolcontin åter tillgängligt efter att försäljningen tagits över av ett annat företag.

I kapitlet Hjärta-kärl finns en tilläggstext vid hypertoni om att kombinationspreparat med RAAS-blockad och tiazid kan övervägas.

Vid hjärtsvikt har en ny läkemedelsgrupp i basbehandlingen tillkommit i form av SGLT-2-hämmare. Beskrivande text finns i bakgrundsmaterialet och ämnet kommer att finnas med i vårens utbildningstillfälle från Läkemedelskommittén. Som mineralkortikoid har eplerenon tillkommit då priset liksom effekten är jämförbara med spironolakton.

Vid akuta koronara syndrom har prasugrel tillkommit. Ticagrelor eller prasugrel
sätts in utifrån planerad handläggning från Thoraxcentrum.

I kapitel Andningsorgan har det vid astma steg 1 och 2 lagts till att kombinationen ICS-LABA kan vara ett alternativ. Vid Rökavvänjning har Zyban lagts till då Champix är restat.

I Hud- och Aktiv sårläkning har Betnovat med chinoform vid infekterat eksem ersatts med betametason-neomycin i Essex kräm då det förstnämnda inte längre tillhandahålls. Vid akne har Duac utgått då det inte har förmån.

I kapitlet Mage-tarm inkl. munhåla har det tillkommit ytterligare ett alternativ vid
IBD – Mesolazin Orion. När de olika preparaten ska användas finns beskrivet i bakgrundsmaterialet.

I Ögonkapitlet finns det återigen ett stycke och en rekommendation kring herpes.
Det finns en ögonsalva Xorox men doseringen finns i bakgrundsmaterialet då
det inte finns någon FASS-text.

I de inledande text-sidorna (i den interaktiva listan ligger de efter ikonerna)
finns också matnyttig information i flera ämnen: när ska vi hänvisa till receptfritt, läkemedel som kräver noggrant övervägande till äldre, njursvikt och läkemedel, hur gör vi vid nutritionsproblem, läkemedel och miljö, biverkningsrapportering samt anafylaxibehandling.

Sidorna om Läkemedel vid vård i livets slutskede har uppdaterats. Dels har den ursprungliga källan palliativ.se uppdaterats men fler källor har också använts.
En tabell har gjorts med preparaten och de olika symtom som de kan lindra.
Vidare finns förstås doseringar och kommentarer. Glöm inte att använda favoritpaketet med palliativa läkemedel när du förskriver genom att söka på *palliativ.

På sidan med Smarta byten finns preparatval du kan göra med likvärdiga alternativ som sparar pengar till regionen. I vissa fall behöver rätt företag anges då utbyte inte sker på apotek.

Anna Janson
Ordförande Läkemedelskommittén

Hjälpte informationen på sidan dig?