Patientbroschyr ”Smärtlindring med opioider”

Läkemedelskommittén har publicerat en ny patientbroschyr att använda vid förskrivning av opioider och uppmanar samtidigt till försiktighet vad gäller all förskrivning av opioider.

Region Blekinges Läkemedelskommitté har tagit fram en broschyr för patienter som använder opioider som smärtlindring under en tidsbegränsad period. Syftet med broschyren är att patienterna ska få kunskap om läkemedelsgruppen opioider samt stöd för att behandlingen ska bli god och ändamålsenlig. Bakgrunden är att förskrivningen är fortsatt hög i Blekinge.

Broschyren finns att ladda ner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt beställa hos Lakemedelskommitten@regionblekinge.se.

Värt att notera är att långverkande morfin (Dolcontin) tidigare under perioder har varit restnoterat men har nu god leveranssäkerhet. Klinisk erfarenhet tyder på att det föreligger högre beroenderisk för oxikodon än för morfin varför morfin är rekommenderat i första hand av dessa två. Långverkande opioidanalgetika rekommenderas inte vid akut smärta eftersom den längre halveringstiden och längre effektdurationen ökar risken för biverkningar. Även risken för ofrivillig överdosering ökar med långverkande beredningsformer.

Kombinationspreparat med kodein + paracetamol ska endast ges till patienter som inte tolererar COX-hämmare. Läkemedlet är svårdoserat eftersom omvandlingen av kodein till morfin sker i varierande grad hos olika individer. Effekten av paracetamol + kodein vid till exempel akut smärta är marginellt bättre än enbart paracetamol och sämre än kombinationen ibuprofen + paracetamol.

Tramadol har bland annat en ogynnsam biverkningsprofil med illamående och yrsel.

Plåster med buprenorfin eller fentanyl är inte rekommenderat i första hand eftersom beredningsformens effekt är mer svårstyrd (frisättningen påverkas av temperatur, försämrad vidhäftning minskar upptag etc). Plåster kan vara svårupptäckta och de innehåller höga halter av aktiv substans även efter användning vilket kan innebära risker och kräver goda rutiner för kassation. De kan i vissa fall vara ett alternativ vid stabila smärttillstånd när orala beredningar inte är lämpliga såsom till patienter med sväljningssvårigheter, kroniskt illamående, kräkningar, osäkert upptag från mag-tarmkanalen eller till patienter med ovilja att ta tabletter.

Läs även:
Rekommenderade läkemedels bakgrundsmaterial avsnitt Smärta Länk till annan webbplats. (Region Blekinge)
Läkemedelskommitténs uttalande om oxikodonförskrivningen i Blekinge Länk till annan webbplats.
(SVT Blekinge, 22-06-18)

Blekinges Länsstyrelses samordning av det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) Länk till annan webbplats.

Om opioder behövs vid akut smärta ska behandlingen avslutas inom 3–5 dygn Länk till annan webbplats. (Janusinfo)

Rekommendationer för utsättning av opioider Länk till annan webbplats. (Janusinfo)

Läkemedelsnytt - Region Blekinge Länk till annan webbplats.

Restinformation - Region Blekinge Länk till annan webbplats.

Samlad mer intern läkemedelsinformation ”Om läkemedel” – Region Blekinge
Länk till annan webbplats.


Olivia Frånberg, apotekare


Hittade du informationen du sökte?