Minska förskrivningen av DIKLOFENAK

 Läkemedelskommittén i Region Blekinge uppmanar till minskad förskrivning utifrån både patientsäkerhets- och miljöperspektiv.

Bakgrund
Region Blekinge har högst förskrivning i riket av diklofenak. Jämfört med andra NSAID-läkemedel såsom naproxen och ibuprofen, har diklofenak visat en viss ökad risk för hjärt-kärlbiverkningar.
Detta är skälet till att diklofenak sedan 2012 inte är rekommenderat i Region Blekinge.

Diklofenak, tabletter och kapslar, är sedan juni 2020 receptbelagt efter att en studie Länk till annan webbplats. visat att
de tidigare kända riskerna också kan ses vid lägre doser och kortare behandlingstid.

Risk för hjärtkärlbiverkningar gäller dock inte de produkter med diklofenak som används på huden. Utvärtes beredningar av diklofenak är fortsatt receptfritt. Vid indikationerna gallstens- och njurstenssmärta kan diklofenak fortfarande vara ett alternativ då den finns i beredningsformen suppositorium.

Riskpatienter
Generellt för NSAID är att kontinuerlig behandling, liksom långverkande preparat och/eller höga doser medför en betydande risk för biverkningar såsom magsår, magblödningar, vätskeretention, hjärtsvikt och njursvikt. Vid anamnes på ulcussjukdom ska man vara mycket restriktiv med NSAID och inte ge dem utan samtidig ulcusprofylax såsom protonpumpshämmare. Speciellt utsatta är patienter med hjärtsvikt och patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion. Större risk för njurpåverkan föreligger också vid samtidig behandling med ACE-hämmare.

Miljö
Diklofenak renas nästan inte alls bort av konventionella reningsverk. Diklofenak i tablettform som spolas ner i toaletten eller gelform som i hög grad tvättas bort och kommer ut i avloppsvattnet i aktiv form, har i studier visat sig vara toxiskt för vattenlevande organismer och djur och är tydligt miljöbelastande Länk till annan webbplats.. Gel kommer numera att finnas bakom disk på apoteken av denna anledningen.

Statistik
Region Blekinges förskrivning av peroral diklofenak ligger 2022 fortfarande högst i riket men har
stadigt minskat de senaste åren (-16% sedan föregående år och -20% sedan 2018).
Vad gäller egenvårdsförsäljningen av gelprodukter ses även här en minskning
(-9 % sedan föregående år och -19 % sedan 2018).

Mål
Läkemedelskommittén i Region Blekinge vill se att förskrivningen av peroral diklofenak minskar ytterligare, av patientsäkerhetsskäl men också på grund av dess miljöbelastande egenskaper.

Referenser
Bhala N, Emberson J, Merhi A, et al. (2013) Coxib and traditional NSAID Trialists' (CNT) Collaboration, “Vascular and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs:
meta-analyses of individual participant data from randomised trials.” Lancet. 382(9894):769-79.

(Läkemedelsverket. Nu receptbeläggs tabletter och kapslar med diklofenak. Nyhet 2020-06-01)

Schmidt M, Sørensen HT, Pedersen L. (2018) Diclofenac use and cardiovascular risks: series of nationwide cohort studies. BMJ. 362:k3426.

SLL (2021) Förteckning över miljöbelastande läkemedel med åtgärdsförslag framtagen inom ramen för Region Stockholms miljöprogram 2017–2021. https://janusinfo.se/download/18.5f0ead9216532d0a6a113e1f/1629697757185/Forteckning-over-miljobelastande-lakemedel.pdf (Hämtad 2021-09-22) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socialstyrelsen. (2017) Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2017-6-7.pdf Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Hämtad 2021-09-22)

Terapigrupp Läkemedel och miljö

Hittade du informationen du sökte?