Andningsorganen

Vårdprogram för astma och allergi hos barn finns på intranätet under PM.

Se bakgrundsmaterialPDF

Nässjukdomar

oximetazolin

Nezeril

levokabastin

Livostin

mometason

Mometason

budesonid

Desonix


Astma

I första hand inhalationsläkemedel. Kontrollera inhalationsteknik!

Kortverkande ß2-stimulerare - till alla astmatiker vid behov.

salbutamol

Buventol Easyhaler
Ventilastine Novolizer
Airomir (spray till

andningsbehållare)

Inhalationssteroider - basbehandling

budesonid

Giona Easyhaler
Novopulmon Novolizer

flutikason

Flutide Evohaler
(spray till andningsbehållare)

Långverkande ß2-stimulerare - ges i kombination med inhalationssteroid

formoterol

Formatris Novolizer

Kombinationsbehandling

Ej förstahandsval. Se bakgrundsmaterial. Kombinationspreparat ska endast förskrivas till patienter som bedöms vara i behov av båda komponenterna kontinuerligt för symtomkontroll.

budesonid + formoterol

Bufomix Easyhaler

För alternativ i sprayform, se bakgrundsmaterial.

Övrig astmabehandling Antileukotriener - se bakgrundsmaterial

montelukast

Montelukast


Steroider

Vid tillfällig försämring där ökning av inhalationssteroid ej hjälper.

Betametason vid akut astmaanfall.

betametason

Betametason/Betapred

prednisolon

Prednisolon

Allergi

loratadin

Loratadin

cetirizin

Cetirizin

desloratadin

Aerius

oral lösning (1-5 år)

betametason

Betametason/Betapred

prednisolon

Prednisolon

 

Adrenalinpenna

adrenalin

Emerade

Vid leveransproblem välj Jext alternativt EpiPen.

 

Rökavvänjning

Motiverande samtal bör ges samtidigt. Se bakgrundsmaterial.

1 Receptfria nikotinersättningsmedel

 

2 vareniklin

Champix

 

KOL

Rökstopp/rökavvänjning ska alltid ingå vid behandling av KOL hos rökare. Säkerställ att patienten kan hantera sin pulverinhalator eller sin spray till eventuell andningsbehållare.

LABA: Långverkande beta-agonist

LAMA: Långverkande muskarinagonist (antikolinergikum)

ICS: Inhalerad kortikosteroid

Trippelbehandling: ICS+LAMA+LABA

 

Gold-standard för KOL-behandling (Se tabell nedan)

CAT och mMRCP är symtomskattningsskalor. Se bakgrundsmaterial.

≥ 2 moderata exacerbationer eller

≥ 1 som kräver sjukhusvård

C

D

0-1 lindrig/moderat
exacerbation, ej sjukhusvård

A

B


Få symtom CAT <10

mMRC 0-1

 Mer symtom CAT ≥10

mMRC ≥ 2


GOLD A (Se tabell)

Kortverkande bronkdilaterare vid behov

salbutamol

Buventol Easyhaler
Ventilastine Novolizer
Airomir
(spray till andningsbehållare)

ipratropium

Atrovent 

GOLD B (Se tabell)

I första hand: Långverkande bronkdilaterare, LAMA eller LABA.

LAMA (långverkande antikolinergikum)

tiotropium

Spiriva Respimat (24-timmarsdosering)

aklidinium

Eklira Genuair (12-timmarsdosering)

 

LABA (långverkande ß2-stimulerare)

olodaterol

Striverdi Respimat (24-timmarsdosering)

formoterol

Formatris Novolizer (12-timmarsdosering)

 

Om otillräcklig effekt, kombination
LAMA + LABA

olodaterol + tiotropium

Spiolto Respimat (24-timmarsdosering)

formoterol + aklidinium

Duaklir Genuair (12-timmarsdosering)


GOLD C (Se tabell)

I första hand: LAMA.

Om otillräclig effekt: LAMA-LABA, ICS-LABA eller trippelbehandling.

ICS-LABA

budesonid + formoterol

Bufomix Easyhaler


GOLD D (Se tabell)

I första hand LAMA. Även LAMA + LABA och ICS-LABA kan övervägas som initial behandling. Om otillräcklig effekt: byte mellan strategier enligt ovan eller trippelbehandling.