Andningsorganen

Senast uppdaterad 2023-01-20

Vårdprogram för barn om astma och allergi finns på intranätet under PM och vårdprogram/Barn- och ungdomskliniken..

Allergi

loratadin

Loratadin

cetirizin

Cetirizin

desloratadin


Desloratedin
Caredin munsönd. tabl.
Aerius oral lösning (1-5 år)

betametason

Betametason/Betapred

prednisolon

Prednisolon

 

Allergisk rinit

1 mometason

Mometason

1 budesonid

Desonix

2 azelastin/flutikason

Dymista


Adrennalinpenna

adrenalin


1 Emerade
2 EpiPen
2 Jext

Astma

Kontrollera inhalationsteknik. Vid tveksamhet rekommenderas andningsbehållare.

Steg 1: till alla astmatiker vid behov
Kortverkande ß2-stimulerare
(SABA)

salbutamol

Buventol Easyhaler
Ventoline Evohaler*


Från steg 2:
Inhalationssteroider (ICS)

budesonid

Giona Easyhaler
Novopulmon Novolizer

flutikason

Flutide Evohaler*

Vid steg 1–2 kan även ICS-LABA (Bufomix Easyhaler) vara ett alternativ för
vuxna och barn från 12 år.

Från steg 3: Långverkande ß2-stimulerare (LABA)

formoterol

Formatris Novolizer

Salmeterol

Serevent Evohaler*


ICS-LABA

budesonid/formoterol

Bufomix Easyhaler


Vuxna

beklometason/formetorol


Innovair spray*

Barn ≥ 5 år

flutikason/formoterol


Flutiform*


Övrig astmabehandling


montelukast (LTRA)

Montelukast

betametason

Betapred/Betametason

prednisolon

Prednisolon


* Läkemedel lämpliga för andningsbehållare

Andningsbehållare

Andningsbehållare är ett säkert sätt att tillgodogöra sig sina inhalationer vid både astma och KOL. Spray eller softmist (Respimat) kan doseras i behållaren (1 dos, 5 andetag) och patienten kan inhalera utan krav på inspirationskraft eller teknik.
Var noga med rengöringen.
Andningsbehållare förskrivs på hjälpmedelskort och rekommenderade är:

  • Optichamber Diamond
  • Vortex

Rökavvänjning

Motiverande samtal bör ges samtidigt.
Se bakgrundsmaterial.


1 Receptfria nikotinersättningsmedel


2 vareniklin

Champix

2 bupropion

Zyban


KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom)

Rökstopp/rökavvänjning ska alltid ingå vid behandling av KOL hos rökare.
Kontrollera inhalationsteknik. Vid tveksamhet rekommenderas andningsbehållare
(se avsnitt för andningsbehållare).

Behandlingsrekommendationer enligt GOLD Guidelines
CAT och mMRC är symtomskattningsskalor.
Se bakgrundsmaterial.


≥ 2 moderata exacerbationer eller
≥ 1 som kräver sjukhusvård

C

D

0-1 lindrig/moderat
exacerbation, ej sjukhusvård

A

B


Få symtom CAT <10
mMRC 0-1

 Mer symtom CAT ≥10
mMRC ≥ 2


GOLD A: SABA eller SAMA

GOLD B: LAMA eller LABA
Kombinationspreparat kan ordineras direkt om CAT >20

GOLD C: LAMA eller LAMA/LABA
Kombinationspreparat kan ordineras direkt om CAT >20

GOLD D: LAMA/LABA eller kombination av ICS/LAMA/LABA


Kortverkande B2 stimulator (SABA)

salbutamol

Buventol Easyhaler
Ventoline Evohaler*Kortverkande muskarinantagonist (SAMA)

 

ipratropium

Atrovent*Långverkande muskarinantagonist (LAMA)

tiotropium

Spiriva Respimat* 24 h dos.

aklidinium

Eklira Genuair 12 h dosLångverkande ß2-stimulerare (LABA)

olodaterol

Striverdi Respimat* 24 h dos.

formoterol

Formatris Novolizer 12 h dos.LAMA /LABA

olodaterol/tiotropium

Spiolto Respimat* 24 h dos.

formoterol/aklidinium

Duaklir Genuair 12 h dos.Inhalerad kortikosteroid (ICS)/LABA:

budesonid/formoterol

Bufomix Easyhaler 12 h dos

beklometason/formetorol

Innovair spray*12 h dos.


Trippelbehandling ICS/LAMA/LABA


flutikasonfuroat/umeklidinium/vilanterol

Trelegy Ellipta 24 h dos.

beklometason/formoterol/glykopyrronium

Trimbow* 12 h dos


* Läkemedel lämpliga för andningsbehållare.

Bakgrundsmaterial

Senast uppdaterad 2022-12-14

Terapigruppsmedlemmar

Caroline Servin, specialistläkare, Barnkliniken
Anna Fröborg, ST-läkare, Öronkliniken
Magnus Petersson, överläkare, Medicinkliniken
Elisabeth Witte, sektionsledare, Medicinkliniken
Ida Sigsäter, ST-läkare allmänmedicin, Nättraby vårdcentral
Anna Sander, distriktsköterska, Nättraby vårdcentral
Jonas Röman, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling


Allergi


loratadin

Loratadin

cetirizin

Cetirizin

desloratadin


Desloratadin
Aerius, oral lösning (1-5 år)
Caredin, munsönderfallande tablett

betametason

Betametason, Betapred

prednisolon

Prednisolon

adrenalin; adrenalinpennor

1) Emerade
2) Jext och EpiPen


Allergi är vanligt förekommande. Många drabbade har lindriga besvär, där egenvård och receptfria läkemedel rekommenderas i första hand. Vid behandling med antihistamin rekommenderas cetirizin, desloratadin och loratadin. Båda är välbeprövade substanser och har stor användning. Loratadin finns i många beredningsformer och är godkänt från 2 års ålder. Betapred och Prednisolon anses likvärdiga.

Adrenalinpenna förskrivs vid anafylaxi grad 2 – 3 utlöst av exempelvis födoämnen, bi- eller getingstick samt ibland vid anafylaxi grad 1 efter individuell bedömning. Adrenalinpenna skall ej förskrivas vid icke anafylaktiska reaktioner, exempelvis hudreaktioner, och aldrig ”för säkerhets skull”. Vid ordination av adrenalinpenna förskrivs alltid 2 pennor/patient. Det är viktigt att kontrollera att patienten kan hantera pennan på ett korrekt sätt. Emerade rekommenderas som förstahandsalternativ på grund av användarvänlighet och ökad patientsäkerhet samt att den finns i tre styrkor och två nållängder.

Vid allergi där gängse behandling ej ger tillräckligt resultat samt efter allvarlig systemreaktion exempelvis efter bi- eller getingstick kan specifik immunterapi (hyposensibilisering) övervägas.

För allergiska ögonbesvär, se kapitel Ögon.
För allergiska näsbesvär, se avsnitt nedan om Allergisk rinit.

Referenser och länkar

Användbara hemsidor för information och patientmaterial:
Barnläkarföreningen aol.barnlakarforeningen.se  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Svenska föreningen för allergologi; sffa.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Allergisk rinit

1 mometason

Mometason

1 budesonid

Desonix

2 azelastin/flutikason

Dymista


Avsvällande nässprayer är effektiva vid korttidsbehandling av nästäppa.
Nezeril rekommenderas. Nasoferm rekommenderas ej på grund av innehållet av konserveringsmedel vilket har visat sig hämma luftvägsslemhinnans ciliefunktion. Rinexin används frekvent, men har ingen dokumenterad effekt på sjukdomsförloppet på vare sig nästäppa, otit eller sinuit. Däremot orsakar det inte helt sällan adrenerga biverkningar.

De rekommenderade nasala steroiderna används vid allergisk och vasomotorisk rinit samt polypos. Vid behandling av polypos krävs dubbel dos (det vill säga 2 doser 2 gånger dagligen).
Vid återkommande rhinosinuiter kan nasala steroider också användas i förebyggande syfte mot utveckling av bakteriell sinuit och i symptomlindrande syfte. Dymista är en nasal spray som används vid allergisk rinit, innehåller både antihistamin (azelastin) och en steroid (flutikason) –
för närvarande godkänd från 12 års ålder. Kombinationssprayen har i studier visat sig vara mer effektiv än preparaten var för sig.

Astma

Det är viktigt med rätt diagnos och utredning av utlösande faktorer. Man kan inte nog understryka vikten av korrekt diagnostik inklusive påvisad reversibilitet och allergibedömning. Uppföljning sker enligt Socialstyrelsens riktlinjer och som symptomvärdering föreslås ACT (Asthma Control Test).

Inhalationsläkemedel ska väljas i första hand. Det viktigaste är att patienten får i sig den ordinerade substansen. För bästa effekt är inhalationstekniken väsentlig. Läkemedel i pulverform kräver generellt mindre teknik än motsvarande spray. Spray med andningsbehållare är ofta ett bra alternativ för patienterna att säkert tillgodogöra sig sina inhalationer. Det är viktigt att instruera och kontrollera att patienten kan hantera sina inhalationsläkemedel riktigt. På hemsidan medicininstruktioner.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns korta filmer med användarinstruktioner samlade från i stort sett alla företag som säljer inhalatorer. Dessa filmer riktar sig både till patienter och till sjukvårdspersonal.

Andningsbehållare är ett säkert sätt för patienterna att tillgodogöra sig sina inhalationer. Sprayinhalatorer doseras i behållaren där patienten sedan i lugn och ro kan inhalera medicinen utan krav på inspirationskraft och teknik. Viktigt är att vara noggrann med hygienen och hålla hjälpmedlet rent. Som andningsbehållare rekommenderas för närvarande Optichamber Diamond eller Vortex.

Det är viktigt att påpeka att man alltid ska eftersträva lägsta möjliga underhållsdos. Risken för eventuella bieffekter minskar då givetvis. Vid stabil astma mer än 6 månader, överväg nedtrappning av behandlingen! Budesonid/flutikason har hög bronkoselektivitet och medför liten risk för systemiskt upptag/systemeffekter och kan därför även ges till gravida.

För behandlingsrekommendationer gällande astma hänvisas till lakemedelsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nytt är att enligt internationella GINA Guidelines Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan alternativ behandling på steg 1 och 2 erbjudas i form av ICS/LABA vid behov +/- fixed dos morgon och kväll. Den LABA som är aktuell är formoterol som har snabbast anslag och är mest väldokumenterad. Vissa av landets läkemedelskommittéer har tagit hänsyn till detta och har endast ICS-LABA på sin Rek-lista. Rationalen bakom denna förändring är att det visat sig att inhalationssteroidbehandling redan på steg 1-2 minskar luftvägsreaktiviteteten och antalet exacerbationer. Läkemedelsverket har dock inte uttalat sig. I denna Rek-lista har vi valt att ta med båda strategierna för att erbjuda två alternativa behandlingsmöjligheter vid lindrig astma.

Klimat: Det finns nya data som talar för att sprayinhalatorer har större negativ påverkan på klimatet än pulverinhalatorer på grund av sitt innehåll av fluorerade kolväten. Vid val mellan likvärdiga produkter bör klimatpåverkan beaktas.

I Reklistan har vi förutom det aktuella vetenskapsläget tagit hänsyn till användarvänlighet och pris.

Lista över använda förkortningar

SABA: Kortverkande β2-agonist
LABA: Långverkande β2-agonist
LAMA: Långverkande muskarinantagonist
ICS: Inhalerad kortikosteroid
ICS/LABA: Kombinationspreparat.
LTRA: Antileukotrien

Behandlingsöversikt underhållsbehandling av astma i olika åldrar

Steg

Symptom

1-5 år

Symptom

6-18 år

Vuxna

1


1a. Kortvariga, lindriga besvär enbart vid luftvägsinfektion

1b. Återkommande förkylningsastma (atopi ökar indikationen för behandling)

β2-agonist vid behov

Periodisk behandling med flutikason 125 µg x 4 i 3 dagar, sedan x 2 i ca 7 dagar eller

montelukast 4 mg/dag i ca 10 dagar + β2-agonist vid symptom.

Enbart sporadiska, lindriga besvär.
β2-agonist i inhalation vid behov.
SABA vid behov
Alternativt
Lågdos ICS/LABA vid behov.2


Besvär mellan episoder av förkylningsastma, förkylningsastma >1 gång/mån och/eller svåra anfall (atopi ökar indikationen för behandling)Kontinuerlig behandling med flutikason 100 – 200 µg/dag eller vid lindrig astma, montelukast + inhalerad β2-agonist vid symptom


Återkommande astmatiska besvär eller behov av β2-agonist >2 ggr/vecka

Budesonid 200-400 µg/dag eller flutikason 200-500 µg/dag. Montelukast är ett alternativ till inhalations-steroid i lågdos + inhalerad β2-agonist vid symptom

Lågdos ICS+ SABA vid behov Alternativt: Lågdos ICS/LABA vid behov.


3Bristande astmakontroll trots steg 2Flutikason 100-200 µg/dag + montelukast eller långverkande β2-agonist (till barn >4 år) + inhalerad β2-agonist vid symptom


Bristande astmakontroll trots steg 2Budesonid 200-400 µg/dag eller flutikason 200-500 µg/dag + långverkande β2-agonist och/eller montelukast + inhalerad β2-agonist vid symptom

ICS låg/medel-hög dos +LABA. Alternativt ICS/LABA. Vid otillräcklig kontroll adderas dessutom LTRA + SABA vid symptom

Alternativt: Låg/medeldos
ICS/LABA stående + vb samt ev tillägg LTRA.

4
Bristande astmakontroll, trots steg 3


Flutikason >200 µg/dag eller nebuliserad budesonid + montelukast och/eller långverkande β2-agonist (till barn >4 år) + inhalerad β2-agonist vid symptom.


Bristande astmakontroll, trots steg 3


Budesonid >400 µg/dag eller flutikason >500 µg/dag + långverkande β2-agonist och/eller montelukast + inhalerad β2-agonist vid symptomStrategier enligt steg 3 (med medel/hög steroiddos) med tillägg av LAMA.

Alternativ strategi: Enligt steg 3 fast med medel/högdos steroid.
Dygnsdoser inhalationssteroid


Vuxna

Vuxna

Vuxna

Barn

Barn

Barn

Dosering i
µg (mkg)

Låg dos

Medelhög
dos

Hög dos

Låg dos

Medelhög
dos

Hög dos

Budesonid

200-400

>400–800

>800-1600

100-200

>200-400

>400

Flutikasonpropionat

100-250

>250-500

>500-1000

100-200*

>200-500*

>500*

Flutikasonfuroat


92

>184
Beklometasonspray

100-200

200-400

>400
Ciklesonid

80-160

160-320

>320
* Lägre dos gäller barn 0-5 år, högre dos gäller barn 6-11 år

STEG 1:

SABA
Alla astmatiker ska ha kortverkande β2-agonist vid behov. Detta vid sporadiska besvär och som profylax inför exempelvis ansträngning, pälsdjurskontakt och kyla. På steg 1 är detta fortfarande basbehandlingen. Terapigruppen rekommenderar salbutamol i form av Buventol Easyhaler.
För inhalation i andningsbehållare rekommenderas Ventoline Evohaler.
Det finns ett antal andra kortverkande β2-agonister, framför allt av salbutamoltyp, men även terbutalin (Bricanyl Turbuhaler) finns tillgängligt.

Alternativ behandlingsregim med ICS/LABA
Alternativ strategi på steg 1. Enligt GINA Guidelines 2021 är ICS/LABA innehållande formoterol huvudalternativ vid steg-1 och steg 2-behandling. Detta har visat sig minska risken för exacerbationer då man med tidig behandling med inhalationssteroid minskar luftvägsreaktivitet och luftvägsinflammation och därigenom minskar risken för exacerbationer.

Variabel underhålls- och vid behovsmedicinering vid astma är möjlig med ICS/LABA innehållande formoterol. Med detta menas att underhållsdosen höjs och sänks av patienten själv eller i samråd med läkare eller astmasköterska med ledning av astmans aktuella svårighetsgrad. Dessutom kan patienten ta ICS/LABA vid behov av akut bronkvidgning tack vare formoterolets snabba tillslag.

På steg 1-2 nivå kan således ICS/LABA tas vid behov och kan inhaleras flera gånger om dagen. Alternativt kan stående behandling ordineras morgon och kväll men ytterligare doser kan tas vid behov.

Terapigruppen rekommenderar lågdos ICS/LABA i form av Bufomix Easyhaler 160/4,5 mikrog/dos som kan tas upp till 8 gånger om dagen om patienten tolererar det. Hållbarheten för Easyhaler anses vara 6 månader så om sparsam användning rekommenderas små recept.

Som sprayalternativ finns inhalation Innovair 100/6 mikrog/dos som även den kan ges upp till 8 gånger dagligen. Den kan vid behov och med fördel administreras via andningsbehållare.

STEG 2:

ICS
Om patienten har behov av kortverkande β2-agonist flera gånger per vecka skall behandlingen kompletteras med inhalationssteroider i låg dos för att dämpa inflammationen och minska den bronkiella hyperreaktiviteten. På steg 2 rekommenderar terapigruppen budesonid i form av Giona Easyhaler och Novopulmon Novolizer. Vid uttalade biverkningar av inhalationssteroider i form av heshet eller tungsvamp kan spray ciklesonid (Alvesco) prövas. Denna är dessutom lämplig i andningsbehållare.

Andra ICS-preparat.
Andra alternativ är beclometasonpreparat (Aerobec, Beclomet) eller mometasonpreparat (Asmanex) samt budesonid (Pulmicort Turbuhaler). Ett sprayalternativ är Flutide Evohaler (flutikason).

SABA: Se diskussion under steg 1.

Alternativ behandlingsregim med ICS/LABA:

Kan användas på steg 2: Se diskussion under Steg 1.

STEG 3–4:

ICS: Se steg 2.

SABA: Se steg 1.

LABA:
Som alternativ avseende LABA rekommenderar terapigruppen formoterol med snabbt tillslag och 12 timmars duration. Formatris i Novolizerinhalator är det rekommenderade preparatet. Formoterol finns även i Oxis, LABA i form av salmeterol finns i Serevent Diskus. Som sprayalternativ avseende LABA finns Serevent Evohaler (salmeterol) som kan ges i andningsbehållare.

ICS/LABA:

Se diskussion under Steg 1. På steg 3-4 kontinuerlig behandling med extradoser vid behov. Läkemedelskommittén rekommenderar för enkelhetens skull Bufomix Easyhaler i den lägre styrkan (budesonid/formoterol 160/4.5) som förstahandsval vid kombinationsbehandling.

I sprayform har Innovair samma möjligheter till underhålls- och vidbehovsmedicinering (gäller den lägre styrkan) där sprayen med fördel ges i andningsbehållare om tveksamhet om inhalationsteknik föreligger.

Antalet inhalationer justerar steroiddosen efter klinisk bild. Om biverkningar från betastimulering rekommenderas att ge de rekommenderade preparaten fast med den högre steriddosen. Då kan man dock indikationsmässigt inte använda ICS/LABA (med högre styrka) vid behov, man får då komplettera behandlingen med antingen SABA eller lågdos ICS/LABA att ta vid behov.

Flera andra kombinationspreparat finns att välja på både i pulverform och sprayform. Med budesonid/formoterol finns Duoresp Spiromax samt Symbicort Turbuhaler vilka båda doseras 2 gånger dagligen. Båda kan även användas som vidbehovsmedicinering. Kombinationen flutikasonpropionat/salmeterol finns i Salflumix Easyhaler, Airflusal Forspiro samt Seretide Diskus. Dessa doseras 2 gånger dagligen men indikation för vid behovsmedicinering föreligger ej.

Relvar Ellipta (flutikasonfuroat/vilanterol) är för närvarande det enda ICS/LABA med astmaindikation som har 24-timmars effekt.

Om man föredrar spraybehandling kan man förutom Innovair välja mellan Flutiform (flutikasonpropionat/formoterol) och Seretide Evohaler (flutikason/salmeterol).

LTRA

På steg 3-4 rekommenderas antileukotriener. Dessa hämmar leukotrienmedierad bronkkonstriktion och är antiinflammatoriska. Det finns ingen känd faktor som förutsäger terapisvar varför behandlingen bör utvärderas efter förslagsvis 4 veckor. Montelukast är ett andrahandsalternativ på steg 3 efter LABA. Preparatet kombineras då med ICS med eller utan LABA.

Kan konstateras att Montelukast är ifrågasatt ur effektivitetshänseende och har nedgraderats i senaste GINA Guidelines där de dock kvarstår som ett möjligt behandlingsalternativ.

LAMA

Från steg 4 hos patienter med minst en allvarlig exacerbation senaste året – trots kombinationsbehandling med medelhög-högdos inhalationssteroid och långverkande β2-agonist – kan tillägg av antikolinergika prövas. I nuläget har Spiriva Respimat (tiotropium) astmaindikation.

Övrig astmabehandling

Betapred och Prednisolon rekommenderas vid tillfällig försämring där ökning av inhalationssteroid ej hjälper. Vid astma steg 5 kan anti-IgE-behandling (Xolair), anti IL-5 (Nucala, Fasenra), anti IL4-13 (Dupixent) alternativt temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA) samt orala kortikosteroider övervägas. Makrolid i form av azithromycin 3 dagar i veckan är ett nygammalt alternativ. Dessa behandlingar sköts via lungspecialistmottagning.

Astma under graviditet och amning ska inte behandlas annorlunda än annan astma och tidigare insatt behandling ska fortsätta. Dock rekommenderas inte nyinsättning av LTRA.

Ansträngningsastma: SABA inför aktivitet. ICS/LABA kan övervägas vid behov eller kontinuerligt beroende på symtomfrekvensen. LTRA finns också på vissa rekommendationslistor (exv Medibas.se)

Barn

Barn upp till cirka 6 års ålder som behöver inhalationsläkemedel behandlas med inhalationsspray via andningsbehållare (spacer). För närvarande rekommenderas Optichamber diamond. Vid återkommande förkylningsastma kan periodisk behandling med inhalationssteroid eller leukotrienantagonist (OBS! olika styrkor beroende på ålder) i anslutning till luftvägsinfektionerna provas. Om barnet inte blir besvärsfritt eller har besvär av förkylningsastma mer än en gång per månad kan underhållsbehandling bli aktuell. Från cirka 6 års ålder brukar det fungera bra med pulverinalatorer. Easyhaler brukar vara lättast för barnen att använda. Vid akuta exacerbationer kan man överväga tablett Betapred 0,5 mg 6-8 tabletter som engångsdos.

Behandlingsinstruktioner för astma och allergi hos barn finns i vårdprogrammet på intranätet Länk till annan webbplats.. Riktlinjer från barnläkarföreningens sektion för allergi och lungsjukdomar hittas på aol.barnlakarforeningen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom)

För diagnos av KOL krävs FEVı/FVC <0,7 vid spirometri efter bronkdilaterande. Man bör ta hänsyn till andra faktorer som kan ge en kvot <0,7 exempelvis nedsatt muskelkraft. Exponering för lungskadliga substanser är ett stöd för diagnos och symptom krävs. Vikten av upprepade spirometrier påtalas i GOLD Guidelines vid FEV-kvoter mellan 0,6 - 0,8. I de senaste rekommendationerna har värdet av FEV-nivån nedgraderats till förmån för vikten av symptom samt excacerbationsfrekvens.

Skattning av symptom görs lämpligen med CAT (COPD Assessment test Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) eller mMRC
(
modified Medical Research Council Länk till annan webbplats.). Den förra anses ge en mer övergripande värdering och rekommenderas i första hand. Den senare mäter mest dyspné.

Rökstopp essentiellt, var vänlig se denna rubrik i reklistan. Fysisk aktivitet mycket viktigt. Fysioterapeutkontakt vid behov om symptom eller fysisk begränsning av KOL-sjukdom. Influensa-vaccination årligen samt pneumokockvaccination enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för äldre och riskgrupper rekommenderas. Arbetsterapeut vid misstanke om problem med aktiviteter i dagliga livet (ADL). Regelbunden BMI-mätning och riskvärdering för undernäring. Överväg dietistremiss vid BMI <22 kg/m2.

Mycket viktigt att patienten har en inhalator som vederbörande kan hantera. Viktigt att patienten vid återbesök får visa upp inhalationsteknik och att man vid behov skiftar till för patienten mer lämplig inhalator alternativt inhalation med andningsbehållare. Andningsbehållare är ett säkert sätt för patienterna att tillgodogöra sig sina inhalationer. Sprayinhalatorer doseras i behållaren där patienten sedan i lugn och ro kan inhalera medicinen utan krav på inspirationskraft och teknik. Viktigt är att vara noggrann med hygienen och hålla hjälpmedlet rent. Softmist-inhalatorer (Respimat) har lägre hastighet och kan ofta inhaleras utan hjälpmedel, men kan vid behov inhaleras med andningsbehållare. Andningsbehållare förskrivs på Hjälpmedelskort. Som andningsbehållare rekommenderas för närvarande Optichamber Diamond eller Vortex.

Samsjuklighet bör beaktas där kardiovaskulär sjuklighet, osteoporos samt depression kan nämnas. Behandling rekommenderas utifrån en sammanvägning av luftvägssymptom och förekomst av exacerbationer enligt GOLD = Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, ett internationellt strategidokument; www.goldcopd.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avseende val till reklistan har hänsyn tagits till vetenskaplig dokumentation, användarvänlighet samt pris.

Klimat: Det finns nya data som talar för att sprayinhalatorer har större negativ påverkan på klimatet än pulverinhalatorer på grund av sitt innehåll av flourerade kolväten. Vid val mellan likvärdiga produkter bör klimatpåverkan beaktas.

Gold standard för KOL-behandling


≥2 moderata exacerbationer
eller ≥1 som kräver sjukhusvård

C

D

0–1 lindrig/moderat exacerbation,
ej sjukhusvård

 A

B


mMRC 0–1
CAT < 10

mMRC ≥2

CAT ≥10


Lista över använda förkortningar
SABA
: Kortverkande β2-gonist
SAMA: Kortverkande Muskarinagonist
LABA: Långverkande β2-agonist
LAMA: Långverkande Muskarinagonist (antikolinergikum)
ICS: Inhalerad kortikosteroid
ICS/LAMA/LABA: Trippelbehandling

GOLD A
SABA-SAMA
Som kortverkande bronkdilaterare rekommenderar terapigruppen salbutamol i form av Buventol Easyhaler och Ventilastin Novolizer. För inhalation i andningsbehållare rekommenderas Airomir inhalationsspray (icke att förväxla med Airomir Autohaler, som är en inandningsaktiverad spray). Såsom kortverkande antikolinergikum (SAMA) kan ipratropium (Atrovent) prövas. Kortverkande bronkdilaterare kan användas vid behov om luftvägsobstruktion samt exempelvis inför ansträngning.

Det finns ett antal andra kortverkande β2-agonist (SABA) framför allt av salbutamoltyp men även terbutalin (Bricanyl Turbuhaler) finns tillgängligt.

Enligt GOLD guidelines kan även LABA med snabbt anslag vara aktuellt där Formatris Novolizer (formoterol) är ett alternativ.

GOLD B
För övervägande symptomatiska patienter rekommenderas i första hand LAMA eller LABA. Avseende andnöd är det primärt effekten på patientens symptom som avgör. Finns tydlig reversibilitet är det rimligt att starta med LABA. Är patienten svårt symptomatisk (CAT>20) kan LAMA/LABA-behandling påbörjas från start. Om otillräcklig effekt på initial inhalator rekommenderas byte till den andra läkemedelsgruppen alternativt kombinationsbehandling.

LAMA
Vi rekommenderar LAMA i form av tiotropium (Spiriva Respimat) med 24 timmars effekt och aklidinium (Eklira Genuair) med 12 timmars effekt. Den förra är hittills mest väldokumenterad. Den senare doseras 2 gånger dagligen vilket vissa anser vara en fördel. Aklidinium hydrolyseras snabbt ur systemcirulationen och miskar därmed risken för biverkningar såsom muntorrhet. Kapselinhalatorer rekommenderas ej då de är svåra att hantera. Vill man absolut ha kapselinhalator finns Braltus Zonda och Spiriva handihaler. Båda innehåller tiotropium. Övriga LAMA för inhalatorbruk är umeklidinium (Incruse Ellipta) och glykopyrron (Seebri Breezhaler) som båda har 24 timmars effekt.

LABA
Avseende LABA rekommenderar terapigruppen Formatris Novolizer (formoterol) med snabbt tillslag och 12 timmars duration samt Striverdi Respimat (olodaterol) med 24 timmars effekt. Dessa har bäst effekt hos de KOL-patienter som har verifierad reversibilitet, men de kan även gynna patienter med avsaknad av reversibilitet. Bland övriga LABA finns Onbrez Breezhaler med indakaterol, Oxis Turbuhaler med formoterol och salmeterol finns i Serevent Diskus.

LAMA/LABA
Hos svårt symptomatisk patient (CAT>20) kan man påbörja LAMA/LABA-behandling direkt. Annars är de avsedda om effekten av enskild substans är otillräcklig. Avseende kombinationer av LABA/LAMA rekommenderas tiotropium/olodaterol (Spiolto Respimat) med 24 timmars duration samt aklidinium/formoterol (Duaklir Genuair) med 12 timmars duration. Kombinationsbehandling är billigare än att ta vardera substans i olika inhalatorer. Övriga fasta LAMA/LABA-kombinationer är indakaterol/glykopyrron (Ultibro), vilanterol/umeklidinium (Anoro Ellipta) samt formoterol/glykopyrronium (Bevespi Aerosphere).

GOLD C
Ovanlig grupp med flera exacerbationer men sparsamt med symptom. Vi rekommenderar i första hand LAMA, se diskussion under GOLD B. Om upprepade exacerbationer under LAMA-behandling kan byte till LAMA/LABA eller trippelbehandling göras, var vänlig se diskussion under GOLD D.

GOLD D
Traditionellt har preparat innehållande inhalationssteroider förskrivits till de med svår KOL men initial terapi kan ofta vara LAMA vilket har effekt både på exacerbationer och dyspné. Om mycket symptom (CAT>20) kan man överväga initial behandling med LAMA/LABA. Trenden inom KOL-behandling går mot att ifrågasätta kortisoninhalationer och om möjligt deeskalera behandling framför allt om pneumonier uppkommer. I senaste GOLD-riktlinjerna (GOLD 2021) anses B-eosinofila hjälpa till att styra ICS-behandling: Om B-eosinofila >0,30 x109, eller om patienten har astma i anamnesen, kan man överväga initial behandling med ICS-LABA (+LAMA). Annars är ICS indikerat om man trots LAMA/LABA får en sjukhusvårdad excacerbation eller 2 öppenvårdsbehandlade dylika, under förutsättning då är >0,1. Man ska överväga att seponera ICS om pneumoni, avsaknad av initial indikation för ICS samt om avsaknad av effekt. Var vänlig se GOLD Guidelines 2021 för närmare diskussion om detta.

ICS/LABA
Avseende kombinationer av ICS/LABA rekommenderar vi i första hand budesonid/formoterol (Bufomix Easyhaler) med 12 timmars effekt. Dessa substanser finns även i Duoresp Spiromax och Symbicort Turbuhaler. Inhalatorer som innehåller flutikason/salmeterol är Airflusal Forspiro samt Salflumix Easyhaler. Dessa 5 nämnda inhalatorer har 12 timmars effekt och doseras således 2 gånger om dagen. Önskas dosering 1 gång dagligen finns Relvar Ellipta med flutikasonfuroat/vilanterol som har indikationen KOL.

Om osäkerhet avseende patientens följsamhet föreligger kan ofta en sprayinhalator i andningsbehållare vara behjälplig, för närvarande är Innovair (beklometason/formeterol) samt Symbicort (budesonid/formoterol) de sprayinhalatorer som har KOL-indikation.

ICS/LAMA/LABA (Trippelkombinationer)
Om indikation för trippelbehandling föreligger rekommenderas i första hand Trelegy Ellipta, en inhalator med 24-timmarseffekt. Som alternativ finns Trimbow i sprayform vilken även kan ges i andningsbehållare 2 gånger om dagen.

PDE4-hämmare
Om GOLD D med kronisk bronkit och FEV1 <50% kan roflumilast (Daxas) övervägas. Detta preparat förskrivs i första hand av lungläkare. Vaksamhet med viktnedgång och psykiska biverkningar rekommenderas.

Övrigt

Hemsyrebehandling: På rätt patient förbättras överlevnaden men behandlingen har ingen effekt på symptom om saturationen ligger >90 % i vila. Enligt rekommendationer skall blodgas tas om saturationen i rumsluft är <92%. Remiss till Lungmottagning för bedömning.
Nebulisator kan enligt ny riktlinje förskrivas av lungmedicinare, allmänläkare, internmedicinare, allergologer, och barn- och ungdomsmedicinare. Nebulisator tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen och beställs via WebSESAM. Handhavande och rengöringsaspekter är viktiga vid nebuliseringsbehandling, slangen ska bytas var 6:e månad. Förskrivande enhet får sköta det praktiska med beställning.
Kost: Vid risk för undernäring ska kosten ska vara energirik. Dietistkontakt vid BMI <22.

Läkemedel som inte rekommenderas som underhållsbehandling vid KOL
Teofylliner: Saknas modern dokumentation och är interaktionsbenäget och biverkningsbelastat.
Orala steroider: Få bra studier på långtidsbehandling. Underhållsbehandling av perorala steroider är aktuellt för ytterst få patienter och skall endast förskrivas av lungspecialist.
Acetylcystein: Någon slemlösande effekt finns ej bevisad vid oral behandling.
Makrolidbehandling: Ej etablerad behandling där möjligen lågdos kan förebygga exacerbationer, men med risk för antibiotikaresistens och biverkningar i form av arytmier och hörselnedsättning. Skall endast förskrivas av lungspecialist.

Rökavvänjning

Motiverande samtal bör ges samtidigt

1 nikotin

Receptfritt nikotinersättningsmedel

2 vareniklin

 Champix

2 bupropion

Zyban

Om nikotinersättningsmedel används är det viktigt att doserna initialt är tillräckligt höga för att minimera nikotinabstinens. Kombination av långverkande (t.ex. plåster) och kortverkande (t.ex. tuggummi) är effektivare än monoterapi och bör prövas innan annat läkemedel förskrivs.

De största skadeverkningarna av rökning ses i andningsvägarna (KOL, lungcancer) och hjärt-kärlsystemet (ateroskleros, hjärtinfarkt, claudicatio intermittens). Det är klarlagt att rökstopp också hos äldre personer innebär en klart reducerad risk för nyinsjuknande i hjärt-, kärl-, lung- och cancersjukdomar. En enkel intervention i form av mindre än 3 minuters information från behandlande läkare har visats vara kostnadseffektiv. Dock behövs ofta ytterligare rökslutarstöd. Exempel:
* Sluta röka linjen: 020–84 00 00 alternativt slutarokalinjen.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
* 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
* Psykologermottobak.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
* Umo.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för ungdomar
Rökstopp inför kirurgi minskar förekomsten av postoperativa komplikationer (remiss kan skrivas till Tobaksfria operationsenheten inför planerad operation).

Farmakoterapi vid tobaksberoende
Förstahandsmedel
Användning av nikotinersättningsmedel i olika beredningsformer har visats minska abstinensproblem. Nikotinplåster kan antas vara mindre beroendeframkallande än andra beredningsformer på grund av långsammare upptag och bör därför vara en grundpelare i behandlingen.

Andrahandsmedel
Vareniklin (Champix) alternativt bupropion (Zyban) kan övervägas. Båda ökar möjligheten att bli bestående rökfri drygt 2 gånger jämfört med placebo om motiverande samtal ges samtidigt. Vi föreslår Champix i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., men Zyban kan vara ett alternativ exempelvis om Champix är kontraindicerat.


Hjälpte informationen på sidan dig?