Typ 2-diabetes

Råd om fysisk aktivitet är viktigt vid typ 2-diabetes.

Preparat lämpliga vid: njursvikt (N) hjärtkärlsjukdom (H) fetma (F)

Se bakgrundsmateriallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Basbehandling

metformin

Metformin

Tilläggsbehandling ska individualiseras.


Tilläggsbehandling

Se subventionsbegränsningar

SGLT-2 hämmare (H)

empagliflozin
dapagliflozin

Jardiance
Forxiga

 

GLP-1 analog (H F)

liraglutid

semaglutid

dulaglutid

Victoza

Ozempic

Trulicity*

 

DPP-4-hämmare (N)


sitagliptin

linagliptin

Januvia

Trajenta

 

Insulinfrisättare


SU-glipizid

repaglinid (N)

Mindiab

Repaglinid

 

* Subventioneras ej tillsammans med basinsulin


Insulin (N)

Måltidsinsulin (N)

insulin lispro


insulin aspart

Insulin lispro Sanofi 100 E/ml

Humalog 200 E/ml

Insulin aspart sanofi 100E/ml


Medellångverkande (N)

humant insulin NPH

 

Humulin NPH

Insulatard


Kombinationsinsuliner (N)

insulin lispro + insulin lispro protamin

insulin aspart + insulin aspart protamin

Humalog Mix 25, 50

NovoMix 30


Långverkande insulinanalog (N)

insulin glargin

 

Abasaglar 100 E/ml

Toujeo 300 E/ml


Typ 2-diabetes behandlingsalgoritm

Rökstopp och levnadsvanor

Etablerad hjärt-kärlsjukdom
(ischemisk
hjärtsjukdom,

stroke/TIA,
perifer

arteriell
kärlsjukdom)

Hjärtsvikt, kronisk
njursjukdom
(albuminuri)
Nedsatt njurfunktion
(beakta eGFR)
Fetma
(BMI>30)

Äldre/sköra


1. metformin

och

2. empagli-

flozin
och/eller

3. liraglutid,
semaglutid

eller

dulaglutid1. metformin

och

2. dapagli-
flozin
eller empagli-
flozin

och/eller

3. liraglutid, semaglutid

eller

dulaglutid


undvik
glitazon


1. linagliptin

eller

sitagliptin

och/eller

2. repaglinid

och

3. humant
insulin NPH

eller

4. kombina-tionsinsuliner

1. metformin

och

2. liraglutid.

semaglutid

eller

dulaglutid

och/eller

3. empagli-flozin eller

dapagli-
flozin

1.metformin
och/eller
2. sitagliptin
eller
linagliptin
och/eller
3. repaglinid
och/eller
4. insulin,
främst dagtid


 

Insulin bör användas vid symtomgivande hyperglykemi vid diabetesdebut, annan akut sjukdom och högdos kortisonbehandling. För att se mer om tilläggsbehandling vid typ2-diabetes och samsjuklighet, se bakgrundsmaterial.

Bakgrundsmaterial

Se bakgrundsmaterial

Hjälpte informationen på sidan dig?