Mobil närvård

På denna sida kommer vi att samla information om mobil närvård.

Mobil närvård är en närsjukvårdsmodell som erbjuder vård i hemmet till multisjuka personer med omfattande och komplexa behov. Modellen bygger på samverkan mellan den kommunala hälso- och sjukvården samt omsorgen, primärvården och den specialiserade vården. Målet är att patienten och den närstående ska vara delaktig och uppleva ökad trygghet och att vården och omsorgen som ges är samordnad, ges i rätt tid och på rätt nivå med hög kvalitet.

Alla som arbetar kring patienten ska ha en samsyn och se sig som en del i patientens vård- och omsorgsteam.

Patienten och närstående ska vara delaktiga i teamet och deras behov och vilja är vägledande. Den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen är basen för den hälso- och sjukvård och omsorg som ges i hemmet.

Den avancerade medicinska vårdplanen, utgående från individens viljeinriktning, är tillsammans med samverkan mellan aktörerna, grunden för arbetssättet som nu håller på att utvecklas.

Hjälpte informationen på sidan dig?