Albumin - S

Indikationer

  • Misstanke om rubbningar i vätske- och elektrolytomsättningen, vilket omfattar utredning av orsaker till ödem
  • Misstanke om näringsbrist. Som komplement till analyser av albuminbundna substanser, särskilt P-Kalcium
  • Övervakning av patienter i intensivbehandling, särskilt brännskadepatienter
  • Misstanke om njursjukdom, akut eller kronisk leversjukdom (särskilt cirros) och tarmsjukdomar med patologisk proteinförlust

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter 

Hållbarhet

Hållbarhet

Kyl

3 dygn

Frys

6 månader

Referensintervall

Referensintervall

18 - 40 år

36 - 48

g/L

41 - 70 år

36 - 45

g/L

> 70 år

34 - 45

g/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Alb, Albumin är ett kolhydratfritt protein som normalt svarar för 80 % av plasmans kolloidosmotiska tryck. Albumins molvikt är ca 66,5 kDa och dess halveringstid är lång, ca 20 dagar. Syntesen sker i levern och styrs bl a av det onkotiska trycket extracellulärt där större delen av kroppens albuminpool finns. Albumin binder många olika mer eller mindre hydrofoba ämnen, såväl kroppsegna som främmande ämnen tex farmaka. Ödem brukar inte ses förrän koncentrationen sjunker under 20 g/L dvs ungefär hälften av den normala koncentrationen.

Hyperalbuminemi kan man se vid uttorkning eller i rekonvalescensen efter akuta hepatiter.

Lätt hypoalbuminemi är vanlig som en ospecifik inflammationsmarkör. Ju aktivare inflammatorisk reaktion desto lägre albuminkoncentration. Mindre vanlig vid hydremi (utspädning av blodet), tecken på dåligt nutritionstillstånd eller allvarlig leverskada.

Påtagligt sänkta värden (<25 g/L) ses i första hand vid förluster; genom tarm, njurar eller skadad hud. Även vid konstriktiv perikardit, utbredda maligniteter eller infektioner.  Nedärvd avsaknad av albumin finns, analbuminemi.

Upp till 10% lägre värde vid sängläge och upp till 20% vid graviditet.

Dubbla albuminband kan ses i elektrofores, bisalbuminemi, och kan bero både på förvärvade och nedärvda orsaker. 

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19673
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?