Albumin-Kreatininclearancekvot-Pt (AKCK)

Provtagning

Blodprov och morgonurin tas vid samma tidpunkt.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Urinrör, beige propp

Rörstorlek/Urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats

Provrör med gul propp och urinrör med beige propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Referensintervall

Referensintervall

< 0,01

x 10^-3Kommentarer

Värdet beräknas från analys av U-Albumin, S-Albumin,
U-Kreatinin och S-Kreatinin.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Pt-AKCK, Albumin/Kreatininclearence/kvot
Ökad albuminutsöndring i urinen är ett känsligt mått på glomerulusskada och används för diagnostik och uppföljning av glomerulär påverkan vid t ex glomerulonefrit, ateroskleros, hypertoni, diabetes och preeklampsi. Mängden Albumin i urinen vid en glomerulusskada beror främst på graden av permeabilitetsrubbning i glomeruli, antalet skadade men fungerande glomeruli och koncentrationen av Albumin i plasma/serum.

Låggradig hyperalbuminuri (s k mikroalbuminuri) indikerar njurpåverkan vid tillstånd som diabetes, hypertoni och/eller ateroskleros och är ofta den tidigaste indikatorn på att behandlingen behöver intensifieras. Övergående låggradig albuminuri kan även förekomma vid akuta febertillstånd och uttalad inflammatorisk reaktion utan samtidig njursjukdom.
Höggradig hyperalbuminuri föreligger vid mer uttalade glomerulära skador t.ex. vid glomerulonefrit och preeklampsi. Kvantifiering av albuminuri kan då användas för att följa sjukdomsförloppet.

Den aktuella urinproduktionen påverkar koncentrationen av albumin i den analyserade urinportionen. För att minimera diuresens inflytande på bestämningen av albuminuri vid ett stickprov beräknas mängden albumin i förhållande till mängden kreatinin som utsöndras vilket ger en korrektion för den aktuella diuresen. Svaret ges som en kvot, albumin/kreatininclearancekvot. Denna är ett mått på medelförlusten av albumin per glomerulär yta.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Patient
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU04125
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.