Calcium, Ca - S

Indikationer

  • Screeningundersökning som genomförs på breda indikationer vid misstanke om rubbningar i calciumomsättningen
  • Sjukdom i skelettet och glandulae parathyroideae
  • Njursten, uremi, tetani, D-vitaminbrist, recidiverande duodenalsår, pankreatit, sarkoidos, cancersjukdomar, oklara buksymtom, psykiska störningar och huvudvärk

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

 

Rumstemp

7 dygn

Kyl

3 veckor

Frys

8 månader

Referensintervall

 

2,15 - 2,50

mmol/LMedicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Ca, Calcium. Av kroppens totala kalciuminnehåll ingår 99% i skelett och tänder. Den extracellulära koncentrationen av fria kalciumjoner hör till de hårdast reglerade variablerna i organismen. Regleringen sker med hjälp av vitamin D, PTH och membranreceptorn för extracellulärt kalcium.

Kalcium förekommer huvudsakligen i två former, dels fritt som jon dels bundet till albumin. Medan Ca2+-nivån är relativt konstant är koncentrationen av albuminbundet kalcium helt beroende av albuminnivån, därför bör P/S-Ca-resultatet sättas i samband med P/S-Albuminvärdet. Analys av joniserat kalcium är att föredra vid hypoalbuminemi, njurinsufficiens, hyperparatyreoidism, hos patienter som har fått stora blodtransfusioner (citratblod), mm.

Hypokalcemi ses huvudsakligen vid vitamin D-brist, defekt aktivering av vitamin D till 1,25-dihydroxivitamin D, nedsatt vävnadskänslighet för aktiverat D-vitamin, hypoparatyreoidism, aktiverande mutation av membranreceptorn för extracellulärt kalcium och njurinsufficiens.

Hyperkalcemi beror vanligen på primär hyperparatyroidism (förhållandevis vanlig hos patienter med malignitet) eller malignitet utan hyperparatyroidism. Andra orsaker är sekundär hyperparatyreoidism p.g.a. kronisk njursjukdom, vitamin D-intoxikation eller vid ektopisk produktion av 1,25-dihydroxyvitamin D (Lymfom, sarkoidos och andra granulomatösa sjukdomar), vitamin A-intoxikation, mm. 

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01443
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?