Cystatin C - S

Indikationer

  • Mätning av njurfunktion
  • Möjligen en bättre markör för personer med låg muskelmassa, i synnerhet hos barn, äldre och personer med muskelsjukdomar
  • Rekommenderas när man förväntar normal eller lätt nedsatt njurfunktion

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g  i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Kyl

1 vecka

Frys

3 månader

Referensintervall

Referensintervall

0,53 - 1,01

mg/LKommentarer

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-CystatinC,Pt-GFR, CC-estimat, Glomerulära filtrationshastigheten. Cystatin C-estimerad GFR erhålls genom en beräkningsmodell där cystatin C-värdet relateras till iohexolclearance. (1) Laboratoriet kommer att beräkna relativt-GFR (mL/min/1,73 m2 kroppsyta) och svar lämnas som GFR (CC-estimat).                                                                   
Absolut-GFR skall användas när eliminationsförmågan står i fokus, t ex vid dosering av vissa toxiska läkemedel. (2) För att beräkna absolut-GFR rekommenderas användning av en omräkningsmotor (http://www.klinkem.lu.se/GFR.htm). Relativt GFR, vikt och längd behöver anges för omräkningen.
Cystatin C är ett lågmolekylärt protein som utsöndras med konstant hastighet från alla kärnförande celler i kroppen. Cystatin C elimineras genom glomerulär filtration och reabsorberas därefter och kataboliseras i det närmaste fullständigt i njurens proximala tubulusceller. Ingen aktiv tubulär exkretion av cystatin C förekommer. Kön, muskelmassa eller inflammationsgrad har ingen signifikant påverkan på cystatin C-produktionen. Serum/plasmahalten av cystatin C avspeglar den relativa glomerulära filtrationshastigheten (GFR) och är i de flesta fall ett bättre mått på denna än serumhalten av kreatinin. 

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU23745
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?