Digoxin - S

Provtagning

Provet tas i serumrör, röd propp.
Provet ska tas strax före nästa dos eller minst 12 timmar efter senast intagen dos.

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering. 

Provrör med röd propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

 

Serum avskiljs om analysen inte kan utföras direkt

Rumstemp

7 dygn

Kyl

14 dygn

Referensintervall

 

Terapeutisk serumkoncentration

< 1,4 nmol/L

Toxisk koncentration

> 2,6 nmol/L

Vanligen allvarlig intoxikation

> 4,0 nmol/L

De individuella variationerna är dock stora, se FASS. 

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Digoxin är ett läkemedel för behandling av kronisk hjärtinsufficiens och vissa störningar i hjärtrytmen. Digoxin ökar hjärtats kontraktionskraft (inotrop effekt) och har dämpande effekt på hjärtats retledningssystem (kronotrop effekt). På grund av digoxins relativt varierande halveringstid och metabola interaktioner med andra läkemedel tillsammans med ett snävt terapeutiskt index, mäts ofta serumnivåer av läkemedlet för att säkerställa terapeutiska nivåer vid behandling. Detta är särskilt viktigt vid nedsatt njurfunktion då halveringstiden förlängs. Risken för toxisk påverkan ökar vid koncentrationer >2,6 nmol/L.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU01886
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.