Fenytoin - S

Provtagning

Provet tas i serumrör, röd propp.

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med röd propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Avskiljning

Serum avskiljs efter centrifugering.

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

4 dygn

Kyl

4 dygn

Frys

1-2 månader

Referensintervall

Referensintervall

Terapeutiskt intervall

40 - 80

µmol/L

Toxisk konc

> 80

µmol/L

Kommentarer

Använd ej SST-rör.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Fenytoin (difenylhydantoin, Fenantoin) används för behandling av epilepsi vid generaliserade tonisk-kloniska anfall, kortikala fokala kramper och temporallobsepilepsi. Varierande absorption, dosberoende halveringstid, individuella variationer samt att metabolismen påverkas av samtidigt intag av många andra läkemedel, tillsammans med ett snävt terapeutiskt intervall, gör att kontroller av serumnivån oftast är nödvändig för att justera doseringen till rätt terapeutisk nivå. Halveringstiden förlängs vid ökad serumnivå vilket medför att små dosjusteringar kan ge betydande variationer i serumkoncentrationen.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU03085
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.