Fenytoin - S

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp
Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Avskiljning
Serum avskiljs efter centrifugering.

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Kyl

1 månad

Frys

5 månader

Referensintervall

Referensintervall

Terapeutiskt intervall

40 - 80

µmol/L

Toxisk konc

> 80

µmol/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

Fenytoin (difenylhydantoin, Fenantoin) används för behandling av epilepsi vid generaliserade tonisk-kloniska anfall, kortikala fokala kramper och temporallobsepilepsi. Varierande absorption, dosberoende halveringstid, individuella variationer samt att metabolismen påverkas av samtidigt intag av många andra läkemedel, tillsammans med ett snävt terapeutiskt intervall, gör att kontroller av serumnivån oftast är nödvändig för att justera doseringen till rätt terapeutisk nivå. Halveringstiden förlängs vid ökad serumnivå vilket medför att små dosjusteringar kan ge betydande variationer i serumkoncentrationen.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU03085
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?