Fosfat - S

Indikationer

 • Utredning av orsaker till rubbningar i kalciumomsättningen, ex. vid misstanke på paratyreoideasjukdom
 • Misstanke om hyper- eller hypofosfatemi
 • Kontroll av patienter på långvarig parenteral nutrition
 • Misstanke om D-vitaminbrist
 • Malabsorbtionstillstånd
 • Njursjukdomar
 • Oklara tillstånd med trötthet eller kramper

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

3 dygn

Kyl

1 vecka

Frys

1 år

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor

≥ 18 år

0,80 - 1,5

mmol/L

Män

18 - 50 år

0,70 - 1,6

mmol/L


> 50 år

0,75 - 1,4

mmol/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Fosf, Fosfat (P, oorganiskt) Kroppen innehåller ca 6 mol fosfor varav
ca 1 mmol/L finns i serum som oorganisk fosfat. Fosforföreningar har vitala funktioner i många biokemiska processer i kroppen t.ex. som strukturkomponent i nukleinsyrorna och fosfolipiderna, som prostetisk grupp i proteiner för fosforylering och defosforylering, som komponent i energimolekylerna ATP och fosfokreatin, mm. Oorganiskt fosfat tas upp av cellerna vid glukosupptag och alkalos och avges vid glykolys och acidos.

Hypofosfatemi ger oftast symptom som trötthet, parestesier, tremor, kramper, koma, svaghet och pareser. Det beror oftast på ökade renala förluster som kan vara primära (Fanconisyndrom, mm) eller sekundära vid hyperparatyreoidism och D-vitaminbrist. Serumfosfat är särskilt lågt vid hypofosfatemisk rakit och hos alkoholmissbrukare vid perioder med stort alkoholintag. Hos kroniska alkoholister är en måttlig hypofosfatemi (0,3-0,7 mmol/L) däremot vanligast. Andra orsaker till hypofosfatemi är svåra trauman, alkalos, insulin och glukostillförsel samt vid långvarig parenteral nutrition.

Hyperfosfatemi orsakas vanligen av en minskad renal fosfatutsöndring, vid njurinsufficiens eller hypo- och pseudohypoparatyreoidism. Vid njursvikt är hyperfosfatemin korrelerad till graden av nedsättning i den glomerulära filtrationen, med värden som kan vara upp till 6-7 mmol/L vid uttalad svikt. Lätta ökningar ses vid acidos och långvarig immobilisering. Akromegali ger en ökning av serumfosfat.

Indikationer: utredning vid alla fall av kalciumomsättningsrubbning som vid paratyroideasjukdomar, D-vitaminbrist, malabsorption, njursjukdomar. Vid långvarig parenteral nutrition, oklara trötthets-, tetani- och kramptillstånd.

Övrig information

 • Analyseras: Dagligen
 • System: Serum
 • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: NPU03096
 • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?