Järn, Fe - S

Indikationer

 • Misstanke om hemokromatos, om ferritin är förhöjt:
  • Tillsammans med TIBC/transferrin
 • Överdos av järntabletter
 • Test av järnupptagningsförmågan där man utreder möjlig nedsatt absorption av järn, till exempel vid misslyckad behandling med järntabletter

Provtagning

Provtagning före kl 10.00 rekommenderas pga dygnsvariation.
Undvik järnmedicin dygnet före provtagning.

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

7 dygn

Kyl

3 veckor

Frys

> 1 år

Referensintervall

Referensintervall

Vuxna

9 - 34

µmol/L

Barn

0 - 11 år

​5 - 28

µmol/L

12 - 17 år

5 - 34

µmol/L

Avser prov taget före kl 10, värdet blir lägre på eftermiddagen


Kommentarer

Endast hemolysfria prover analyseras.

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Fe,Järn. Med P/S-Järn menas det i plasma förekommande transferrinbundna järnet. Transferrinkoncentrationen avgör hur mycket järn som kan bindas av plasma. Den aktuella järnnivån är resultantet av den hastighet med vilken järnet tas upp  och den hastighet med vilken det avges i plasma. Vid normal erytropoes omsätts hela plasmapoolen järn 8-10 gånger per dygn. Detta innebär att järnet snabbt kan förändras redan vid smärre förskjutningar av hastigheten i bildningen resp destruktion erytrocyter. Järnvärdena återspeglar främst relationen mellan hastigheterna för syntes och destruktion av röda blodkroppar och ger ett kvantitativt uttryck för om hastigheten för nybildningen är högre eller lägre än för destruktionen. Järnets dygnsvariation är lägre på eftermiddagen.

Järnnivån stiger då syntesen av hemoglobin är mindre än nedbrytning och då järndepåerna är abnormt stora vid akut, utbredd leverskada. Järnnivån faller då hemoglobinsyntesen är större än nedbrytning, vid akuta-subakuta inflammatoriska processer och vid järnbrist.

Bestämning av järn- och transferrinhalten i serum bör göras rutinmässigt vid utredningen av anemi samt vid misstanke på järnbrist (utan anemi) resp. hemokromatos.

Järnnivån saknar intresse vid febrila tillstånd och andra åkommor med inflammatorisk reaktion, eftersom den alltid är låg/mycket låg utan att järnbrist behöver föreligga.

Parenteral tillförsel av kolloidala järnpreparat ger kraftigt förhöjda järnvärden under 4-6 veckor efter injektionen. Järntillförsel peroralt ena dagen påverkar däremot inte järnnivåer andra dagen. 

Övrig information

 • Analyseras: Dagligen
 • System: Serum
 • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: NPU02508
 • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?