Kreatinin - S

Indikationer

  • Screeningtest för nedsatt njurfunktion
  • Kontroll av patienter med känd njursjukdom

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller RST-rör, orange propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

7 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

3 månader

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor ≥ 18 år

45 - 90

µmol/L

Män ≥ 18 år

60 - 105

µmol/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Krea, P/S-Kreatinin. Kreatinin är en omvandling/anhydridform av kreatin som frigörs i anslutning till muskelkontraktion. Kreatininbildningen sker i proportion till muskelmassans storlek och är inte relaterad till aktiviteten och utgör den metabola slutprodukten. Plasmakreatininet härstammar till största delen från endogent kreatinin men efter mycket köttrika måltider, ffa kokt kött, kan plasmanivån stiga med 30 %. Vid normal plasmanivå utsöndras kreatininet via njurarna genom filtration i glomeruli utan efterföljande reabsorption eller nämnvärd exkretion, varför kreatinin är en ofta använd substans för uppskattning av glomerulusfiltrationshastigheten (GFR). Kreatininnivån i serum/plasma är således beroende av såväl muskelmassans storlek som glomerulusfiltrationens storlek.

Då den glomerulära filtrationen avtar, stiger kreatininhalten i plasma. Sänkning av GFR med upp till 30-40 % ger oftast endast en lätt höjning av serumkreatinin, fenomen som har kallats för ”det kreatininblinda området”. Serumkreatininvärdet är nästan alltid förhöjt, oavsett muskelmassan, när GFR är sänkt med 60 % eller mer.

Sänkta värden ses vid muskelatrofi och malnutrition. Även vid graviditet till följd av hyperfiltration. 

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU04998
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.