Opiater - U (sållning)

Synonymer: Morfinderivat

Provtagning

Urinrör, beige propp

Rörstorlek/Urinvolym: 7/6 mL
Tillsats: Utan tillsats

Urinrör med beige propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter 

Hållbarhet

Hållbarhet

Kyl

7 dygn

Frys

1 år 

Referensintervall

Referensintervall

Negativ

<300

µg/L
Kommentarer

 • Screeninganalys.
 • Positiva prover sparas 1 månad
 • Eventuell verifiering med kromatografisk metod utförs externt
  (se länk: Lundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) och beställs separat.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Opiater är alkaloider utvunna från opievallmon (Papaver somniferum). Opium har använts i hundratals år för att lindra svår smärta. Opiealkaoiderna kan renframställas ur råopium som erhållits från opievallmons mjölksaft, främst morfin, kodein, noskapin och papaverin. Dessa har välkända smärtstillande och kramplösande effekter. Morfinliknande opiater reducerar känsligheten för fysiska och psykologiska stimuli, smärta, rädsla och ångest. Semisyntetiska opiater framställs genom kemisk förändring av naturligt morfin. Den mest kända i missbrukssammanhang torde vara diacetylmorfin, "Heroin". Opiatmissbrukare är vanligen letargiska och liknöjda. Andra opiateffekter är pupillsammandragning (mios), klåda, förstoppning, illamående, kräkningar och andningsbesvär. Dödsfall vid överdos orsakas av hypoxi pga andningsförlamning. Opiaterna administreras vanligen intravenöst eller subkutant men kan även rökas eller sniffas. I kroppen tenderar de att koncentreras i lungor, mjälte, njurar och lever. Lägre koncentrationer ses i kroppens muskulatur och i centrala nervsystemet. Flera nedbrytningsvägar är involverade i kroppens utsöndring av opiater, dealkylering, hydroxylering, hydrolys och konjugering. Diacetylmorfin deacetyleras i två steg och utsöndras huvudsakligen som morfin. Morfin utsöndras huvudsakligen i urinen som morfin-3-glukuronid, oförändrat fritt morfin och andra mindre metaboliter. Opiaterna skapar vid upprepad tillförsel ett starkt fysiskt beroende med abstinenssymptom som uppträder inom några timmar efter den sista dosen och kan fortsätta i 5–10 dagar.

Övrig information

 • Analyseras: 1 gång/vecka
 • System: Urin
 • Laboratorium: Karlskrona
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: NPU08990
 • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?