Triglycerider, TG - S

Synonymer: Intralipidtest, Lipemitest

Indikationer

  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Hyperlipoproteinemiutredning
  • Beräkning av LDL-kolesterol
  • Akut pankreatit, återkommande akut pankreatit, eftersom sjukdomen kan bero på genetiskt betingad hypertriglyceridemi

Provtagning

Patienten ska vara fastande minst 12 timmar och får inte ha intagit alkohol dygnet före provtagningen.

Provet tas i SST-rör, gul propp eller RST-rör, orange propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

> 1 år

Referensintervall

Referensintervall

Fastande

0,45 - 2,6

mmol/L
Medicinsk bakgrund och bedömning

fP/fS-Triglycerider ingår tillsammans med HDL-, LDL- och total-kolesterol i utredning av hyperlipoproteinemier. Ett normalt kolesterolvärde garanterar inte att kolesterolomsättningen är normal, eftersom en förhöjd LDL-koncentration kan maskeras av en låg HDL-nivå. Separat bestämning av LDL- och HDL-kolesterol och även triglycerider fordras därför för en adekvat bedömning av hyperlipoproteinemi och kardiovaskulär risk.

Sekundär hypertriglyceridemi kan ses i samband med inadekvat behandling av diabetes typ I p.g.a. ökade VLDL och ibland kylomikroner. Uttalad metabol rubbning kan ge en 50-faldig triglyceridökning. Liknande rubbningar men mindre uttalade kan ses vid metabola syndrom eller uttalad övervikt. Hypotyreoidism kan också ge förhöjda triglycerider i form av VLDL och IDL. Vid njursjukdomar, såväl nefrotisk syndrom som uremi ökar triglycerider p.g.a. en ökning av VLDL. Vid inflammation ökar triglycerider (med samtidigt HDL-sänkning), dessa förändringar kan vara uttalade vid stort trauma, malaria, sepsis, familjär hemofagocytisk lymfhistiocytos, mm. Vid alkoholintag ökar triglycerider. Bland läkemedel, tiazider och selektiva beta-blockerare ökar triglycerider.

Det finns familjära hyperlipoproteinemier som kan ge också förhöjda triglycerider. 

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU03620
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.