Urat - S

Indikationer

  • Misstanke om giktartrit
  • Kontroll vid cytostatikabehandling

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

OBS! Vid behandling med Rasburikas Fasturtec ska provröret vara iskylt inför provtagning. Därefter placeras provet på isbad och transporteras omedelbart till laboratoriet.

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

OBS! Vid behandling med Rasburikas Fasturtec:
Prov tas på isbad och transporteras omgående till laboratoriet
följt av kylcentrifugering 4 - 8°C, 2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

3 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

6 månader


OBS! Vid behandling med Rasburikas Fasturtec tas provet iskylt och transporteras på is till Klinisk kemi inom 30 min följt av kylcentrifugering, varefter serum förvaras i isvatten och analyseras inom 4 timmar. I annat fall riskeras falskt för lågt resultat. 

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor

18 - 50 år

155 - 350

µmol/L


> 50 år

155 - 400

µmol/L

Män


230 - 480

µmol/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Urat. Urinsyra (2,6,8-trihydroxipurin) är slutprodukten i den mänskliga organismens purinomsättning. Purinbaserna, adenin och guanin, är byggstenar i nukleotiderna som ingår i bl a DNA- och RNA-syntes, ATP, cAMP, många coenzymer och deltar i nästan alla biokemiska processer. I plasma förekommer urinsyra vid fysiologiskt pH praktiskt taget helt i dissocierad form som uratjon. Löslighetsgränsen ligger kring 350 mmol/L vilket ungefär motsvarar övre referensgränsen.

Vid purinfri kost utsöndras ca 70 % av uratpoolen/dygn varav huvuddelen med urinen och resten via digestionskanalen, där uraterna bryts till 90% ned av tarmbakteriernas urikas.

Förhöjda värden förekommer vid primär gikt (Arthritis urica), vid minskad exkretion ex njurinsufficiens och vid ökad bildning med cellsönderfall ex leukemi, polycytemi.

Sänkta värden förekommer vid svår leverskada, ulcerös colit och medfödda enzymbrist-tillstånd ex Wilsons sjukdom, Fanconi-syndrom och Xantinuri. 

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU09356
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?