Valproat - S

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp
Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Avskiljning
Serum avskiljs efter centrifugering.

Transport
Serum avskiljs

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Kyl

7 veckor

Frys

3 månader

Referensintervall

Referensintervall

Terapeutiskt intervall

300 - 700

µmol/L

Toxisk nivå

> 700

µmol/L

Kommentarer

Provet ska tas strax före dos.

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Valproat, Natriumvalproat är natriumsaltet av en grenad fettsyra, valproinsyra (2-propylpentansyra), med antiepileptiska egenskaper. Valproat är ett av förstahandsmedlen för behandling av olika former av epilepsi. Dessutom används valproat vid vissa psykiatriska tillstånd, t.ex. bipolär sjukdom. Valproinsyra absorberas väl vid peroral tillförsel. Maximal plasmakoncentration nås efter ca 3-5 timmar, men slow-release beredningar och/eller samtidigt födointag kan försena absorptionen. Halveringstiden är ca 8 - 15 timmar för vuxna, men kan vara betydligt längre vid nedsatt njurfunktion och hos barn. Det finns även många kliniskt betydelsefulla farmakologiska interaktioner (se FASS). Doseringen av valproat är individuell och anpassas efter ålder, kroppsvikt och individuell känslighet.
Bestämning av serumnivån kan ibland tjäna som vägledning vid behandling av epilepsi, men behandlingen styrs i huvudsak av det kliniska svaret och lämpliga serumnivåer kan variera avsevärt mellan olika individer. Särskilt i början av behandlingen bör prov även tas för kontroll av blodbilden (fr.a. trombocyter), samt lever- och pankreasfunktionen.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU03735
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?