Vancomycin - S

Provtagning

Provet tas i Serumrör, röd propp.
Provet ska tas strax före dos.

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering. 

Provrör med röd propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Avskiljning

Serum avskiljs efter centrifugering.

Transport

Serum avskiljs

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

7 dygn

Referensintervall

Referensintervall

Terapeutiskt intervall (dalvärde)

15 - 20

mg/L
Kommentarer

Antikroppar mot mus i patientprovet kan ge falskt för låga resultat. I enstaka fall kan gammopatier, ffa av typ IgM (Waldenströms makroglobulinemi), orsaka icke tillförlitliga resultat.

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Vankomycin är ett tricykliskt glykopeptidantibiotikum som i huvudsak används parenteralt, ofta i kombination med andra antibiotika för att behandla allvarliga infektioner med penicillinresistenta grampositiva bakterier eller vid allergi mot betalaktamantibiotika. Vankomycin används också peroralt vid behandling av enterokolit orsakad av Clostridium difficile. Bestämning av serumnivåer är ofta nödvändigt på grund av risk för allvarliga biverkningar som ototoxicitet, nefrotoxicitet, flebit och reversibel neutropeni vid hög dosering. Eliminationen sker huvudsakligen via njurarna och är beroende av glomerulära filtrationshastigheten. Halveringstiden hos patienter med normal njurfunktion är ca 5 timmar. Vid grav njurfunktionsnedsättning är halveringstiden cirka 7 dygn.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19929
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?