Vancomycin - S

Provtagning

Provet ska tas strax före dos.

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp
Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp
Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen. 
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Avskiljning
Serum avskiljs efter centrifugering.

Transport
Serum avskiljs

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

2 dygn

Kyl

1 vecka

Frys

1 vecka

Referensintervall

Referensintervall

Terapeutiskt intervall (dalvärde)

15 - 20

mg/L
Kommentarer

Antikroppar mot mus i patientprovet kan ge falskt för låga resultat. I enstaka fall kan gammopatier, ffa av typ IgM (Waldenströms makroglobulinemi), orsaka icke tillförlitliga resultat.

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Vankomycin är ett tricykliskt glykopeptidantibiotikum som i huvudsak används parenteralt, ofta i kombination med andra antibiotika för att behandla allvarliga infektioner med penicillinresistenta grampositiva bakterier eller vid allergi mot betalaktamantibiotika. Vankomycin används också peroralt vid behandling av enterokolit orsakad av Clostridium difficile. Bestämning av serumnivåer är ofta nödvändigt på grund av risk för allvarliga biverkningar som ototoxicitet, nefrotoxicitet, flebit och reversibel neutropeni vid hög dosering. Eliminationen sker huvudsakligen via njurarna och är beroende av glomerulära filtrationshastigheten. Halveringstiden hos patienter med normal njurfunktion är ca 5 timmar. Vid grav njurfunktionsnedsättning är halveringstiden cirka 7 dygn.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19929
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?