Pankreas/Gallvägsborste

Ansvarig

Elsebritt Jonsson, telefon: 0455-73 49 51.

Undersökning

Cytologisk undersökning av celler från direktprov med borste från gallvägar eller pankreasgång.

Provtagningskärl

Nuncrör med citratbuffert beställs från Patologiboratoriet i Karlskrona, tfn 4946 samma dag provtagningen skall utföras.

Provtagning

Fyra stycken utstryksglas till cytologisk diagnos görs med borsten. Två glas fixeras omedelbart i 95% etanol och två utstryksglas lufttorkas. Om material kommer från olika lokalisationer särmarkeras dessa utstryksglas. Efter avslutad övrig provtagning skall borsten omedelbart ner i Nuncröret med citratbuffert. Blanda omsorgsfullt och snurra gärna borsten mot rörkanten får att få loss celler. Borsten klipps sedan ner i röret som transporteras omgående till laboratoriet för infrysning med tillhörande remiss.

Remiss

PAD/CD remiss. Märk prov och remiss tydligt: Borstprov gallvägar i citratbuffert.

Objektglas

Glas med mattrand, märkta med patientens namn och personnummer.

Fixering

Spritfixering: Sätt objektglasen omedelbart i 95% etanol, minst 15 minuter. Kan därefter lufttorkas. OBS! Märk glasen ”sprit”. Lufttorkade utstryksglas märks ”luft”.

Resultat

Provet till flödescytometri analyseras i Kalmar på Klinisk Patologi. Instrument är BD FacsCanto. Tolkning av flödeskurvor och beräkning av S-fas fraktionen (SPF %) och DNA-Index (DI) görs med hjälp av analysprogrammet Modfit LT 3.0. Svarstid som regel inom 10 arbetsdagar efter beställning eller ankomst till laboratoriet i Kalmar. Undantag är semesterperiod då svarstid kan bli längre.

Tolkning:

Ploiditet: DNA ploidi är en indikation på allvarliga kromosomskador i en cell. Cellpopulationer med normalt DNA-innehåll är diploida, men cancerceller kan ha onormalt DNA-innehåll, f f a om det rör sig om lågt eller medelhögt differentierad cancer. Definition av DNA-ploidi status (Hiddemann et al: Cytometry 5, 445-446, 1984), en topp = DNA diploid (oavsett DI). Två eller flera toppar = DNA icke-diploid mönster och kan därför en annan ploiditet (non-diploid).

S-fas:Är uppskattat andel celler i den DNA-syntetiserande fasen och anges i %. Svaret anges som låg resp. hög s-fas där referensvärde för diploid är 7 % låg resp. hög s- fas och för non-diploid 12 % låg resp. hög s-fas.

DI: Ett DNA-index på 1,0 indikerar diploida celler i G0/G1 fas. Svar anges för non-diploid population och är ett förhållande mellan diploida celler och de med onormalt DNA-innehåll.

Praktiska tips/Felkällor

Borsten bör inte torka innan den klipps ner i citratbuffert, för att undvika celldegeneration (debris). Borstprov innehåller ibland rikligt med celldebris och sparsamt med bedömbara celler vilket försvårar analysen och resultathanteringen.


Hjälpte informationen på sidan dig?