En ombyggd ångbåt åker i en smal å, omgiven av grönska. Det står människor i fören.

Bakgrund

Personer med svårläkta sår tillhör en medicinskt lågprioriterad grupp med kostnadskrävande vård under lång tid, då vården ofta saknar struktur och kompetens för att tidigt ställa en sårdiagnos och ge rätt behandling. För att förbättra kompetensen inom området har primärvården i Region Blekinge satsat på att dels inrätta ett länsövergripande Sårcentrum, dels införa ett digitalt dialog- och kunskapsstöd som utgår från Sårcentrum.

Den demografiska utvecklingen leder till en allt större andel äldre i befolkningen och behoven av vårdinsatser ökar. Utvecklingstakten i hälso- och sjukvård gör att fler kan behandlas och därmed lever längre, tekniken blir alltmer avancerad samtidigt som kostnaderna för hälso - och sjukvården drivs upp. Kompetensförsörjningen i vården och omsorgen är ytterligare en utmaning. Det ökade behovet av vård och omsorg behöver mötas på ett kostnadseffektivt sätt, med bl.a. nya och förbättrade arbetssätt, samt ett innovativt och ändamålsenligt nyttjande av teknik och digitala tjänster samt ett större fokus mot ett hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Målsättningen med överenskommelsen ”Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention” är att öka tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet och främja hälsa och förebygga och motverka psykisk ohälsa för personer i alla åldrar. Insatserna ska bidra till att ökad jämlikhet i hälsa mellan män och kvinnor samt stärka barnrättsperspektivet enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter.

Sammanfattning av satsning

Personer med svårläkta sår behandlas inom olika medicinska specialiteter och på olika vårdnivåer som inom primärvård, kommunal vård och specialistenheter. Dessa personer tillhör en medicinskt lågprioriterad grupp med kostnadskrävande vård under lång tid, då vården ofta saknar struktur och kompetens för att tidigt ställa en sårdiagnos och ge rätt behandling. För den enskilde individen leder detta till onödigt lidande med utebliven sårläkning och långvarig smärta liksom onödig antibiotikabehandling med ibland förödande medicinska interaktioner till stora kostnader. Att skapa lätta och patientsäkra vårdövergångar är av stor vikt för att kunna ge målgruppen en evidensbaserad behandling med god omvårdnad. Ett ökat samarbete mellan regionen och kommunerna underlättar omställningen till Nära vård.

Brister i behandling, uppföljning och kontinuitet i vården får således stora konsekvenser för individer med svårläkta sår, som är äldre, multisjuka och sköra vilket kan leda till nedstämdhet, oro, ångest, social isolering med känsla av både ensamhet och utsatthet. Registerdata visar på stor samsjuklighet där 25 % av individerna har diabetessjukdom och 72 % hjärtkärlsjukdom. Belastningen hos anhöriga kan bli mycket uttalad, då de ofta får axla en ansvarsfull börda.

De flesta individer med svårläkta ben-, fot- och trycksår behandlas inom den kommunala hemsjukvården eller primärvården. Det finns därför ett stort behov av att ge personal i primärvård och kommunal hälso- och sjukvård snabb och enkel tillgång till specialistkompetens, där fokus ligger på målgruppens psykiska och fysiska välbefinnande och livskvalitet.

För att förbättra kompetensen inom området svårläkta sår har primärvården i Region Blekinge sedan 2003 satsat på ett länsövergripande Sårcentrum, vars uppdrag är att behandla patienter med svårläkta sår, stå för kompetenshöjande utbildningar samt främja forskning inom området svårläkta sår. Personalen på Sårcentrum har landets högsta kompetens inom området svårläkta sår med lång erfarenhet av sårbehandlingar, utbildningar, förbättringsarbeten och forskningsprojekt. Verksamheten tar emot ca 200 patienter per år, vilket beräknas vara ungefär 27 % av alla patienter med svårläkta sår i länet.

Ett digitalt dialog- och kunskapsstöd

Syftet med satsningen är att införa ett digitalt dialog- och kunskapsstöd som utgår från Sårcentrum i Blekinge för att förbättra och ge ett snabbare omhändertagande av individer med svårläkta sår än idag för att öka det psykiska och fysiska välbefinnandet och livskvaliteten för målgruppen. Vidare är syftet att utveckla ett gemensamt arbetssätt mellan kommunal och regional verksamhet.

De förväntade samhällsekonomiska effekterna av införandet av det digitala dialog- och beslutstödet grundar sig i tidigare forskning som visar att det, med tidig diagnos och effektiv behandling, gick att spara sju miljoner kronor i Blekinge under ett år. Besparingarna rör minskade kostnader för sårbehandling, antibiotikabehandling, minskade kostnader för remisser till specialistklinik och kortare väntetider.
Ytterligare viktiga och stora hälsoekonomiska vinster ses för målgruppen där individens livskvalitet och välbefinnande ökar. Organisatoriska vinster blir framför allt ökad tillgång till specialistkompetens, minskade kostnader för sjukresor och utbildningar, men framför allt ett effektivare teamsamarbete över vårdgivargränserna.

Ur ansökan som gjordes gällande det digitala stödet nämns följande:

"Personalen kommer att använda ett digitalt dialog- och kunskapsstöd för sårkonsultationer för den enskilda patienten tillsammans med en inarbetad välfungerade struktur i det nationella kvalitetsregistret RiksSår, där uppföljning sker vid sårläkning. Kombinationen digitalt stöd och den kunskapsöverföring som Sårcentrum Blekinge kan erbjuda i sårkonsultationen säkerställer en evidensbaserad sårbehandling.

Det digitala dialog- och kunskapsstödet är redan vetenskapligt testat i två Vinnova- och ett SKR-projekt och utvärderat i den kliniska vardagen liksom användarupplevelsen och vad som styr personalens engagemang vid implementeringen av ett digitalt stöd."

Du kan ladda ner satsningens ansökan i sin helhet nedan under "Dokument och länkar".

Logik för satsningen

Satsningen bygger på följande utgångspunkter:

  • Snabb och enkel ingång till digital sårspecialist vid svårläkta sår
  • Lärande och kompetenshöjning
  • Bättre fungerande sår team
  • Ett mer strukturerat och snabbare omhändertagande via digitalt stöd

Punkterna väntas leda till minskade behandlingstider, minskad risk för smittspridning, färre komplikationer, minskat antal sjukresor och minskade kostnader.

Mål: Förbättrat psykiskt och fysiskt välbefinnande för personer med svårläkta sår i Blekinge.

Initiativtagare

Initiativtagare till satsningen och författare av ansökan är Rut Öien som har ägnat nästan 40 år av sitt yrkesliv åt svårläkta sår. Utöver att här i Blekinge grunda Sveriges första sårcentrum inom primärvården så har hon bland annat även varit registerhållare för och haft en stor del i att bygga upp det nationella kvalitetsregistret för svårläkta sår, RiksSår.

Profilbild på Rut Öien som ler mot kameran. Rut har kort, cendréfärgat hår.

Rut Öien

Hittade du informationen du sökte?