Bilden föreställer ett möte. Två händer längst fram i bild framför tre personer som sitter ner.

Ronneby

Här kan du läsa mer om projekt inom Uppdrag Psykisk Hälsa i Ronneby.

Mobilt integrerat arbete

Projektet Mobilt integrerat arbete (MIA) i Ronneby har som övergripande mål att personer med omfattande stödbehov ska uppleva högre grad av delaktighet, inflytande och livskvalitet och att vården och stödet för dessa bättre samordnas och anpassas efter det individuella behovet.

För att möta behovet skapas i projektet ett team där vuxenpsykiatrin och socialförvaltningens socialpsykiatri tillsammans arbetar för att samordna vård och stöd för personer som mår dåligt. Tanken är att med hjälp av nya gemensamma och mobila arbetssätt bättre kunna möta dessa personer just där de befinner sig.

– Det finns medborgare i vår kommun som har särskilt behov av att vård och stöd anpassas efter vad just de behöver. Att insatserna sedan samordnas mellan alla inblandade instanser är enormt viktigt för att inte dessa personer ska riskera att bollas runt mellan samhällets olika stöd- och vårdinstanser. Att socialförvaltningen och psykiatrin öppnar upp för att i större utsträckning arbeta tillsammans, och för att möta personer i deras hemmiljö, skapar bättre förutsättningar att nå alla medborgare och sy ihop samhällets insatser efter personens specifika behov. Jag tror att den typen av tankesätt är avgörande för att på riktigt skapa en vård som är personcentrerad och nära, säger Jonas Renvaktar.

Vill du veta mer?

Kontakta Jonas Renvaktar, metodutvecklare/projektledare på funktionsstöd, socialförvaltningen i Ronneby kommun. 073 861 32 28 eller jonas.renvaktar@ronneby.se


ALMA – KBT för vuxna med autism

Projektet ALMA är en KBT-behandling där syftet är att patienternas livssituation ska förbättras genom att skapa en fungerande vardag, med kunskap och verktyg för att kunna hantera sitt funktionshinder. Under perioden oktober 2021–juni 2022 har fem deltagare i olika åldrar träffats i grupp varje vecka.

Under behandlingen får de medverkande följa en manual som är uppdelad i olika block:

  • utbildning om till exempel diagnoser, OCD, nedstämdhet, kost och motion
  • att förändra sin livssituation
  • vardagsliv.
  • stresshantering och mindfulness
  • socialt samspel.

Gruppledarna består av en psykolog och en arbetsterapeut. Övrig personal är boendestödjare, arbetshandledare och stödpedagog.

Då alla deltagare inte lämnat in en utvärdering ännu kan inte något slutligt resultat redovisas. Dock har deltagarna uttryckt att de upplever att de fått mer kunskap om autism, som lett till en ökad självkännedom och större acceptans för sig själva.

– Gruppen har för oss ledare varit lärorik och det har varit mycket intressant att följa alla deltagares individuella utveckling. Vi har länge sett att det saknats behandlingsformer för personer med autismdiagnos och målet är nu att ALMA framöver ska kunna erbjudas i vuxenpsykiatrin, eventuellt i en omarbetad form, säger Åsa Ehnbom, arbetsterapeut och gruppledare i projektet.

Vill du veta mer?

Kontakta Åsa Ehnbom på asa.ehnbom@regionblekinge.se eller 0455-73 16 65.

 

Samverkan mellan dagpsykiatrin och sysselsättningen

I Ronneby kommun samverkar dagpsykiatrin med kommunens sysselsättning – kaféet Kulturhuset Persborg – dit personal och deltagare kommer 1–2 dagar i veckan. På sysselsättningen finns arbetshandledare tillgängliga för att skapa relation och intresse hos deltagaren. Verksamheten är anpassad för olika åldrar, nivåer av deltagande och varierande intressen.

Sysselsättningen fungerar som en länk ut i samhället, vilket är viktigt att få då dagpsykiatrin kan fungera som en uppstart i ett tidigt skede, men inte bör vara en långsiktig lösning. Genom en samverkan mellan dagpsykiatrin och kommunens sysselsättning kan vi minska risk för isolering och återinsjuknande och erbjuda en förbättrad levnadssituation för personen. Målet är att tillsammans skapa trygghet och en naturlig övergång för deltagarna.

– Vi ser framgång i att deltagare som besökt sysselsättningen kan berätta för andra patienter på dagpsykiatrin och väcka ett intresse. Sysselsättningen kan erbjuda fler aktiviteter fler dagar i veckan samt en mötesplats för social samvaro utan krav. Långsiktigt kan praktikplats ordnas alternativt samarbete med arbetsförmedlingen med hjälp av våra arbetsspecialister i sysselsättningen, säger Jessica Gunnar, enhetschef på funktionsstöd i Ronneby kommun.

Vill du veta mer?

Kontakta Jessica Gunnar, enhetschef på funktionsstöd, socialförvaltningen i Ronneby kommun.
0457-61 75 89 eller jessica.gunnar@ronneby.se

Hittade du informationen du sökte?