Vass i förgrunden och sjöbodar i bakgrunden.

Sölvesborg

MHFA (Mental Health First Aid)

Den psykiska ohälsan ökar i samhället samtidigt som få vet vad de ska göra om de träffar någon som mår dåligt psykiskt. Därför satsar Sölvesborgs kommun på att höja kunskapen på våra arbetsplatser genom att utbilda chefer och medarbetare i första hjälpen till psykisk hälsa.

Kunskapen är låg när det gäller psykiska sjukdomar och därför händer det att omgivningen undviker att uppmärksamma när någon har psykiska problem, eller så låter personen bli att söka hjälp. Oförståelse hindrar ofta den drabbade både från att söka hjälp i tid och från att söka rätt sorts hjälp.

Mental Health First Aid, som utvecklats i Australien, på svenska kallat Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett utbildningsprogram som inte handlar om att ställa diagnoser; utan det handlar om ökad kunskap och bemötande till människor med psykisk ohälsa. Bakom utbildningsmaterialet och kursen står Karolinska institutet/Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP).

Samordnad individuell plan (SIP)

Ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att öka delaktigheten, höja kvaliteten och stärka samverkan mellan kommun och region när det gäller SIP har ett utvecklingsarbete i projektform inletts. Inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa har SIP-samordnare anställts i samtliga kommuner för att på ett långsiktigt och hållbart sätt implementera alla delar av SIP.

En samordnad individuell plan (SIP) görs när det finns ett behov av att samordna insatser för att rätt hjälp och stöd ska kunna ges. Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har enligt lag skyldighet att upprätta en SIP när en person har behov av samordnade insatser. Initiativet till en SIP kan även tas av personen själv, dennes närstående, skolan eller av annan aktör som kan se ett behov av samordning. Planen är den enskildes dokument och ska tydliggöra vem som gör vad och när.

För att arbetet med SIP ska utvecklas och bli ännu bättre finns det sedan en tid tillbaka en SIP-samordnare i varje kommun, som är anställd under en begränsad period, i samverkan med Region Blekinge. Samordnarens roll är att samordna det lokala arbetet och på så sätt höja kvaliteten i processens samtliga delar.

Så här fungerar det i Sölvesborg

I Sölvesborg riktar sig projektet till alla målgrupper. Arbetet riktar sig alltså till barn och unga, vuxna, personer med samsjuklighet och/eller ett spelberoende samt till äldre med psykisk funktionsnedsättning. Projektet arbetar också med de verksamheter inom kommun och region vars medarbetare främst möter någon av dessa målgrupper.

Utifrån brukarperspektivet är även NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) med som del av projektet.

Samordnaren i Sölvesborg arbetar med förstärkt samverkan inom psykisk hälsa där utveckling/implementering av SIP-arbetet är en liten del av projektet.

Suicidpreventivt arbete

År 2008 fattade riksdagen ett beslut om nollvision för suicid, vilket betyder att vi ska jobba för att ingen ska dö i självmord. Suicidprevention kräver tidiga insatser och samarbete på bred front.

Vi arbetar just nu aktivt med framställande av en länsgemensam strategi för suicidpreventivt arbete tillsammans med andra kommuner och Regionen i Blekinge. Strategin ska sedan leda till ett framtagande av en kommunal handlingsplan.

Att ta fram och arbeta med handlingsplaner inom kommunerna är ett sätt att arbeta med suicidprevention. En handlingsplan för suicidprevention bör i största möjliga utsträckning grunda sig på insatser som är evidensbaserade. Andra förutsättningar som bedöms vara nödvändiga för ett lyckat suicidpreventivt arbete är övergripande samhällsstrukturer såsom ett fungerande skolsystem och socialt omhändertagande eller mer specifika aktiviteter som till exempel att minska stigma eller öka kunskaperna om psykisk hälsa.

Samordnare för psykisk hälsa

Vi har en anställd projektsamordnare som ska hålla ihop arbetet med Uppdrag Psykisk Hälsa i Sölvesborgs kommun. För kontakt, se nedan.

Hittade du informationen du sökte?