Aktuellt om uppdrag psykisk hälsa

Bild på Uppdrag Psykisk Hälsas logotyp.

SKR redovisar resultat av insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention 2022

Nu kan du läsa rapporten som redovisar det arbete som genomförts inom överenskommelsen 2022.

Överenskommelsen "Insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention" är den som lägger grund för arbetet inom Uppdrag Psykisk Hälsa i Blekinge.

Redovisning av överenskommelse 2022

Rapporten redovisar det arbete som bedrivits av SKR enligt överenskommelsen ”Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2022”. Ett omfattande arbete i kommuner och regioner har bland annat skett kring barns och ungas psykiska hälsa, en tydlig utveckling när det gäller mobila psykiatriska insatser och hur kommuner och regioner fått stöd för att samordna sina insatser till personer som behöver vård och stöd.

Läs resultatet av "Insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention 2022" (PDF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överenskommelse för 2023

SKR och staten har enats om att fortsätta arbetet kring psykisk hälsa och suicidprevention. Överenskommelsen ”Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023” ska möjliggöra ett fortsatt hållbart utvecklingsarbete inom området.

Prioriterade områden ur överenskommelsen

  • Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. Målet är att skapa förutsättningar för ökat psykiskt välbefinnande i barn- och ungdomsgruppen och en tillgänglig vård i första linjen, respektive specialiserad vård för barn och unga med psykisk ohälsa. Sådana insatser kan även bidra till att motverka att barn och unga avlider i suicid.
  • En systematisk patient-, brukar- och anhörigmedverkan i vården och omsorgen är viktig för att säkerställa en god kvalitet på de insatser som ges inom vården och omsorgen men också för att identifiera strategiska utvecklingsbehov och bidra till personcentrering.
  • En mer kunskapsbaserad och säker vård och omsorg. Målet är att bästa tillgängliga kunskap ska användas i varje patient- eller brukarmöte och att ny kunskap löpande ska utvecklas. Det gäller inte minst för personer med långvariga eller allvarliga psykiatriska tillstånd. Arbetet på området har gått framåt, men fler insatser behövs för att t.ex. öka följsamheten till nationella riktlinjer och implementera arbetssätt och metoder utifrån nationella vård-och insatsprogram.
  • Primärvårdsnivån behöver skapa förutsättningar för att tillgängliggöra vård och behandling vid psykisk ohälsa.
  • Det suicidpreventiva arbetet behöver stärkas på alla nivåer för att snabbare och effektivare kunna ge stöd till personer som söker vård för psykisk ohälsa.

Läs hela överenskommelsen "Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023" (PDF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hittade du informationen du sökte?