Fem personer sitter i en ring och samtalar. Endast deras armar och händer syns.

Utbildningar och resurser

Här hittar du information om pågående utbildningar och kurser inom psykisk hälsa, samt utbildnings- och resursmaterial för samverkan.

Första hjälpen till psykisk hälsa – MHFA

MHFA står för Mental Health First Aid. Utbildningen är till för allmänheten och ger deltagarna kunskap om hur man tidigt upptäcker och hjälper människor som lider av psykisk ohälsa, tills den drabbade fått professionell hjälp. I utbildningen ges kunskap om bland annat psykisk hälsa och livskriser, depression, ångestsyndrom, substansrelaterade sjukdomar, psykoser och självmordsbeteende.

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) utbildar instruktörer inom MHFA som idag finns över hela landet. I Blekinge län har kommunerna beslutat om att erbjuda instruktörsutbildningen till vissa medarbetare som i sin tur utbildar kollegor och övrig allmänhet. Utbildningen ges i tre olika versioner; ungdom (12–18 år), vuxen och äldre (65+).

Läs mer om MHFA och kom i kontakt med instruktörer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Akut omhändertagande av självmordsnära person – AOSP

AOSP är en utbildning för personal inom regionens akutklinik och räddningstjänsten, där syftet är att förbättra bemötandet av framförallt självmordsnära personer. Utbildningen ger även kunskap om hur personal bör bemöta personer med psykisk ohälsa och/eller psykiatrisk problematik, och ökar kompetensen kring psykiatriska sjukdomar och syndrom. Förhoppningen är att utbildningen också ska leda till ett bättre samarbete mellan akutpersonal och räddningstjänst, ge ökad samsyn och liknande arbetssätt och rutiner.

Läs mer om AOSP och kom i kontakt med instruktörer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationella vård- och insatsprogram inom psykisk hälsa

Vård- och insatsprogrammen (VIP) är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård och tas fram av en nationell arbetsgrupp.

De nationella vård- och insatsprogrammen för psykisk ohälsa ska (tillsammans med insatser för att stödja implementering) öka användningen av evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap i mötet mellan personal och individ.

Målet är att sammanställda kunskapsunderlag för verksamheter som till exempel specialistpsykiatri, primärvård, socialtjänst och skola ökar förutsättningarna för likvärdiga insatser utifrån en helhetssyn.

Vård- och insatsprogram finns framtagna för

Läs mer om vård- och insatsprogrammen på vardochinsats.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningar och kurser inom Uppdrag Psykisk Hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa håller kontinuerligt i seminarier, utbildningar och konferenser.

Se Uppdrag Psykisk Hälsas kalender Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hittade du informationen du sökte?