Folktandvårdens miljöarbete

Folktandvården är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015. Här hittar du information om folktandvårdens miljöarbete och miljöledningssystem.

Folktandvården i Blekinge arbetar efter visionen ”Frisk mun - för alla”. Det innebär att vi vill skapa förutsättningar för god hälsa och god miljö genom att vi deltar i arbetet för en hållbar utveckling.

Vi ska:

 • se till att vårt miljöledningssystem ständigt utvecklas och förbättras.
 • uppmuntra och stimulera personalens miljötänkande.
 • minska mängden icke miljövänliga produkter.
 • minska mängden avfall.
 • minska användningen av engångsmaterial, mätt som nyckeltal.
 • arbeta aktivt för att minska vår klimatpåverkan.
 • förebygga föroreningar.
 • följa de lagar och andra krav som rör vår verksamhet.

Vårt miljöarbete prioriterar i första hand de områden där vår verksamhet har en betydande miljöpåverkan och där vi själva har störst möjlighet att påverka i en positiv riktning. Vi fokuserar främst på klimatpåverkan, avfall, materialval och att minska antibiotikaanvändningen.

Miljöaspekter

Följande miljöaspekter har folktandvården identifierat som betydande:

 • totalt utsläpp av koldioxid från tjänsteresor, lustgas, el och värme.
 • tjänsteresor.
 • elektronik och vitvaror.
 • lustgas.
 • förbrukning av plast.
 • brännbart avfall.
 • farligt avfall.

Samtliga aktuella miljöaspekter som folktandvården har identifierat:

 • utsläpp av koldioxid från uppvärmning, el och transporter.
 • tjänsteresor
 • elektronik och vitvaror
 • lustgas
 • resursförbrukning - plast
 • brännbart avfall
 • farligt avfall
 • resursförbrukning - papper
 • användning av kemikalier i verksamheten
 • köldmedia
 • förbrukning av vatten
 • antibiotika
 • resursförbrukning – el
 • resursförbrukning- uppvärmning/fjärrvärme.

Miljömål 2018-2020

Minska klimatpåverkan

Folktandvårdens verksamhet ska minska sin klimatpåverkan genom att reducera koldioxidutsläpp. Folktandvården ska göra det genom att

 • förbättra våra vardagsrutiner.
 • följa Region Blekinges resepolicy.
 • minska antalet körda kilometer med privat bil med 10% (utgångsvärde 2017).

På mätbara åtgärder kommer rapportering att ske en gång per år och redovisas per patientbesök. Tjänsteresor med bil redovisas i kilometer per patientbesök tre gånger per år som nyckeltal. Totala mängden tjänsteresor mäts och sammanställs centralt.

Lustgasrening

Folktandvårdens verksamhet ska reducera utsläpp av lustgas.

Folktandvården ska mäta mängden förbrukad lustgas och att minska mängden utsläpp av lustgas genom att installera lustgasreningsapparatur vid följande kliniker:

 • Folktandvårdens ledningsgrupp ska under 2019 besluta vilka allmäntandvårdskliniker som ska få reningsapparatur.
 • Under 2019 ska en central anläggning för lustgasrening installeras hos specialisttandvården på plan 8, byggnad 13 på Blekingesjukhuset.

Folktandvården följer upp målet genom årlig rapportering av inköp av lustgas. Folktandvården slår ut förbrukningen över två år, då den mängd som verksamheten köper in inte förbrukas per kalenderår.

Utgångsvärdena är:

 • 2017: 159 kg, 0,30 kg CO2–ekvivalenter per patientbesök.
 • 2018: 127,5 kg 0,25 kg CO2–ekvivalenter per patientbesök.

Giftfria leksaker i väntrum och presenter

Folktandvårdens verksamhet ska minska sin miljöpåverkan genom att minska kemikaliepåverkan inom verksamheten. En åtgärd i det systematiska kemikaliearbetet blir att fasa ut olämpliga leksaker i väntrummen samt presenter.

Folktandvårdens ombud för miljöledningssystem rapporterar till ledningens representant när leksakerna är utbytta. Folktandvården avvaktar Sveriges kommuner och landstings upphandling av giftfria leksaker.

Minska mängden papper

Folktandvårdens verksamhet ska minska mängden papper med 5% mellan 2018 och 2020, utifrån utgångsvärde från 2017.

Folktandvården följer upp målet genom rapportering av nyckeltal tre gånger per år till ledningsgruppen.

Utgångsvärdena är:

 • 2017: 10 004 kg, 0,06 kg per patientbesök.
 • 2018: 6274 kg, 0,041 kg per patientbesök.

Öka följsamheten till basala hygienregler och klädregler

Miljömålet går ut på att öka användningen av skyddsförkläden vid stänkande patientarbete. Målvärdet är 95% följsamhet till basala hygienregler och klädregler. Idealvärdet är 100%.

Rapportering sker tre gånger per år till ledningsgruppen. Det går att mäta målet både som nyckeltal och i procent. Nyckeltalet är antalet skyddsförkläden per patientbesök. Som procent är det antalet procent följsamhet till basala hygienregler och klädregler.

Utgångsvärdet är:

 • 2018: 72% följsamhet till BHK
Hjälpte informationen på sidan dig?