Kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården och tandvården

Sveriges regioner har sedan 2018 ett gemensamt system för kunskapsstyrning för att leverera en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Syftet med kunskapsstyrning är att alltid ge patienten bästa möjliga vård baserat på bästa tillgängliga kunskap.

Alla regioner har politiskt förbundit sig att stödja systemet och bidra med resurser och kompetens. Som första steg har 26 nationella sjukvårdsprogramområden (NPO) bildats. Dessa ska mötas upp av motsvarande sjukvårdsregionala programområden (RPO) och lokala programområden (LPO). Kommunerna har en självklar del i detta system.

Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap. Tanken är även att de personer som har behov av hälso- och sjukvård ska uppleva en mer välorganiserad, helhetsorienterad och professionell process utan onödig väntetid. På så sätt ska personernas livskvalitet och nöjdhet med vården förbättras och vården ska bli mer jämlik.

​Nationella programområden (NPO)

Nationella programområden består av en representant från varje sjukvårdsregion med ett tydligt uppdrag och mandat att företräda hela sjukvårdsregionen inom det specifika området. NPO utser deltagare inklusive patientrepresentanter till en nationell arbetsgrupp (NAG) vars uppdrag är att ta fram ett specifikt personcentrerat sammanhållet vårdprogram (PSV).

​Södra sjukvårdsregionen är värdregion för nervsystemets sjukdomar, njur- och urinvägssjukdomar samt tandvård. Utöver nationella programområden bildas också ett antal nationella samverkansgrupper (NSG) för uppdrag som rör metodutveckling, kvalitetsregister, uppföljning och analys, läkemedel samt patientsäkerhet.

​Sjukvårdsregionala programområden (RPO)

Strukturen för den sjukvårdsregionala kunskapsstyrningen är uppbyggd för att spegla den nationella strukturen. För varje nationellt programområde bildas det ett sjukvårdsregionalt programområde.

Region Blekinge ingår i Södra sjukvårdsregionen tillsammans med Skåne, Halland och Kronoberg.

Genom kunskapsstyrning sker samverkan med syftet att bästa möjliga kunskap ska styra vården och mötet med patienten.

Varje RPO består av 1-2 representanter från varje region i Södra sjukvårdsregionen. De sjukvårdsregionala programområdenas huvuduppgift är att bidra med behovsanalys och omvärldsbevakning till NPO samt att initiera frågor för nationell och regional samordning. RPO tar emot och initierar implementering av nationella kunskapsunderlag som tagits fram av NPO.

Ordförande i respektive RPO representerar Södra sjukvårdsregionen i NPO och är därmed en naturlig informationslänk.

Lokala programområden (LPO)

För att nå ut med evidensbaserad kunskap i det enskilda patientmötet skapas också en matchande sakkunnig organisation i respektive region på lokal nivå med lokala programområden. Region Blekinges representant i sjukvårdsregionalt programområde deltar också i lokalt programområde då det är en förankringsplats för fortsatt arbete på hemmaplan

Lokalt programområde med representanter från hela vårdkedjan har till uppgift att utse medarbetare att ingå i en lokal arbetsgrupp (LAG) som ska föreslå vilken profession som bäst gör vad i ett vårdförlopp. Medverkan från invånare i LAG är obligatoriskt.

Successivt kommer den regionala organisationen för kunskapsstyrning att utvecklas och bemannas allt eftersom vårdförloppen ska införas.

Se alla programområden

Kunskapsrådet

Region Blekinge inför just nu processorienterat arbetssätt, och därför samverkar kunskapsstyrningen tillsammans med processorganisationen. Till följd av detta har Region Blekinge tillsatt processråd på olika nivåer i organisationen.

Ett av processråden är kunskapsrådet: syftet med forumet är att utbyta information kring olika processers effektivitet och kvalitet. Våra personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är exempel på processer inom hälso- och sjukvården. Rådet fattar också beslut som berör samverkan mellan linjen och processen för att nå målet att de vi är till för skall få en sammanhållen, god och säker vård.

Du kan också ta del av kunskapsrådets mötesanteckningar.

Hjälpte informationen på sidan dig?