Lokala programområden

Sveriges regioner har sedan 2018 ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Genom att utveckla arbetssätt i samarbete krokar regioner arm med varandra, med kommuner, patient- och professionsföreningar, nationella myndigheter och forskarsamhället.

Samarbetet tydliggör också vårdens och patientens gemensamma utvecklingsarbete för att skapa rätt vård och behandling för varje enskild individ.

Lokala programområden inrättas för att leda, styra ​​​​och samordna kunskapsstyrningsarbetet inom sitt område.​ Det övergripande uppdraget är att bidra till en nära, säker, god och jämlik vård i hela Blekinge.​ I de lokala programområden finns medarbetare från regionen, kommunerna och privata vårdgivare i Blekinge.

Akut vård

Akut vård ska arbeta för en god, säker och jämlik vård för den patient som söker akut vård med symtom, tillstånd och skador som kan vara fara för liv och hälsa.

Akut vård är akut omhändertagande oberoende av plats, vilket innefattar vården innan ankomst till sjukhusets akutmottagning och även vården efter akutmottagningen. Den akuta vården lägger fokus på alla patientgrupper och innefattar rådgivning, omhändertagande till rätt vårdnivå, stabilisering, behandling samt övervakning. 

Kontakt: Andreas Beijar Hansson, överläkare medicinkliniken.
E-post: andreas.beijar_hansson@regionblekinge.se

Barn och ungdomars hälsa

Barn- och ungdomars hälsa berör de flesta andra programområden. Programrådet ska genom kunskapsstyrning bidra till att skapa en jämlik hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Uppdraget omfattar alla vårdnivåer och i hela vårdkedjan.

Programområdets strategi är att samarbeta brett och prioritera egna insatser som är specifika för barn och ungdomar, samt att ständigt bevaka barnperspektivet.

Kontakt: Sofia Hellerfeldt, barnhälsovårdsöverläkare barnkliniken
E-post: sofia.hellerfelt@regionblekinge.se

Endokrina sjukdomar

Endokrina sjukdomar innefattar sjukdomar i kroppens hormonproducerande körtlar, till exempel könskörtlar, hypofysen och sköldkörteln, metabolism (även kallat ämnesomsättning), samt diabetes.

Lokalt programområde endokrina sjukdomar ska arbeta för god, jämlik och kunskapsbaserad vård av patienter med störningar i hormonbalansen och ämnesomsättningen.

Kontakt: Dorota de Laval, överläkare medicinkliniken
E-post: dorota.de-laval@regionblekinge.se

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdom är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige idag och omfattar bland annat hjärtinfarkt, hjärtsvikt och venösa bensår. Lokala programområdet hjärt- och kärlsjukdomar ska utveckla, sprida och avnända bästa möjligha kunskap i vården av patienter med hjärt- och kärlsjukdom.

Inom programområdet finns fyra insatsområden med olika uppdrag. I de insatsområde som har i uppdrag att ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp bildas lokal arbetsgrupp.

Kontakt: Gabriel Arefalk, kardiolog thoraxcentrum
E-post: gabriel.arefalk@regionblekinge.se

Hud- och könssjukdomar

Hud- och könssjukdomar omfattar svårare inflammatoriska hudsjukdomar och sexuellt överförbara sjukdomar. Diagnos och behandling sker på hud- ooch venereologmottagning efter medicinsk bedömning och remiss från primärvården.

Inom programområdet finns fyra insatsområden med olika uppdrag.

Kontakt: Emil Giertz, specialistläkare hud- och infektionskliniken
E-post: emil.giertz@regionblekinge.se

Infektionssjukdomar

Nationellt programområde infektionssjukdomar har i uppdrag att bidra till en god, högkvalitativ vård av infektionssjukdomar. Målet är att patienter i hela landet ska erbjudas en kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv hälso- och sjukvård. Prioriterade områden är antibiotikaresistens, hepatit och sepsis.

Inom området finns tre insatsområden med olika uppdrag.

Kontakt: Olof Blivik, verksamhetschef hud- och infektionskliniken
E-post: olof.blivik@regionblekinge.se

Kirurgi och plastikkirurgi

Programområdets uppdrag omfattar generellt kirurgiskt perspektiv och specifikt plastikkirurgiskt perspektiv inom aktuella områden.

Programområdet kan med ett generellt perspektiv på kirurgisk vård i många fall vara en viktig samarbetspartner till andra programområden. Programområdet ska stödja aktiviteter inom kunskapsstyrningssystemet som rör kirurgi och plastikkirurgi, till exempel barn och ungdomars hälsa, endokrina sjukdomar och mag- och tarmsjukdomar.

Programområdet omfattar 21 områden.

Kontakt: Mattias Hoffner, överläkare kirurgkliniken
E-post: mattias.hoffner@regionblekinge.se

Kvinnosjukdomar och förlossning

Programområdets uppdrag omfattar hela vårdkedjan för både gynekologi och obstetrik. Det innebär hälsofrämjande insatser, prevention, utredning, behandling, vård och rehabilitering av sjukdomar och symtom i de kvinnliga könsorganen. Det innebär också hälsofrämjande insatser, prevention, utredning, behandling, vård under graviditet, födsel och mödrahälsovård, inklusive prenatal diagnostik, rådgivning, kontroll och behandling av det ofödda barnet.

Inom programområdet finns fyra insatsområden med olika uppdrag.

Kontakt: ​Love Elthammar, läkare och verksamhetschef kvinnokliniken
E-post: love.elthammar@regionblekinge.se

Levnadsvanor

Programområdet för levnadsvanor har bäring i samtliga andra programområden. Levnadsvanor påverkar hela befolkningen och därmed samtliga patientgrupper. Programområdet ska ge förutsättningar för att kunskapen om hälsorelaterade levnadsvanor smidigt kan integreras i kunskapsstyrningssystemets olika delar.

Inom programområdet finns två insatsområden med olika uppdrag.

Kontakt: Johanna Morin, folkhälsostrateg
E-post: johanna.morin@regionblekinge.se

Lung- och allergisjukdomar

Programområdet lung- och allergisjukdomar inkluderar astma, KOL, luftvägsallergi, matallergi och obstruktiv sömnapné. Uppdraget omfattar hela vårdkedjan inom det aktuella området så som till exempel prevention, primärvård, specialistvård, rehabilitering, omvårdnad och medicinsk diagnostik.

Inom programområdet finns fem insatsområden med olika uppdrag.

Kontakt: ​Adam Ilic, specialistläkare medicinkliniken
E-post: adam.ilic@regionblekinge.se

Mag- och tarmsjukdomar

Mag- och tarmsjukdomar inkluderar inflammatorisk tarmsjukdom, levercirrhos, appendict (blindtarmsinflammation) och gallvägssjukdomar.

​Kontakt: Agnieszka Wagner, överläkare medicinkliniken
E-post: agnieszka.wagner@regionblekinge.se

Medicinsk diagnostik

Programområdet har i uppdrag att leda och samordna kunskapsstyrningen inom medicinsk diagnostik, vilket omfattar laboratoriemedicin samt bild och funktion.

Programområdet har huvudansvaret för följande kunskapsområden:

Mikrobiologi, klinisk fysiologi, radiologi, transfusionsmedicin, klinisk immunologi, klinisk genetik samt klinisk patologi och cytologi.

Syftet är att stödja och förverkliga en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård.

Nervsystemets sjukdomar

Fokus för programområdets arbete är att stärka patientens hela omhändertagande från insjuknande, via diagnostik och eventuell akutvård, behandling till den ibland livslånga uppföljningen samt med en god rehabilitering.

Kontakt: Håkan Johansson, överläkare medicinkliniken
E-post: hakan.johansson@regionblekinge.se

Njur- och urinvägssjukdomar

Njursjukvården kommer i framtiden att fokusera mer på förebyggande åtgärder och transplantation. Inom urologin stärks omhändertagande av njurstenspatienter. Programområdet ska utveckla och sprida kunskap om njur- och urinvägssjukdomar så att den används och finns tillgänglig i varje patientmöte.

Kontakt: ​Jonas Andersson, läkare medicinkliniken
E-post: jonas.andersson@regionblekinge.se

Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Programområdet omfattar vård och omhändertagande av patienter före, under och efter operationer, patienter i behov av intensivvård och patienter som genomgår transplantationer. Uppdraget är både brett och specifikt. Det innehåller processer som är livsviktiga för många hälsotillstånd och kräver samverkan med andra programområden. Kunskapsläge, arbetssätt och kvaliteten i det pre- och postoperativa omhändertagandet och intensivvården har stor påverkan på medicinska resultat och patienternas hälsa.

Inom programområdet finns åtta insatsområden med olika uppdrag.

 

Psykisk hälsa

Programområdet ska skapa förutsättningar för en jämlik psykisk hälsa genom att kunskapsbaserade insatser ges på ett likvärdigt sätt i hela landet. Området omfattar allt från insatser för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa till högspecialiserad vård för barn, vuxna och äldre.

Det finns många beröringspunkter med andra programområden som kräver samverkan i arbetet, exempelvis den sämre somatiska hälsan hos långvarigt psykiskt sjuka och levnadsvanor.

Inom programområdet finns fem insatsområden med olika uppdrag.

Kontakt: Lena Danielsson, verksamhetschef länsgemensam psykiatri
E-post: lena-a.danielsson@regionblekinge.se

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Programområdet vill ta fasta på det dynamiska samspelet mellan hälsa, funktionsförmåga och omgivningsfaktorer i samverkan med andra programområden så att rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicinska insatser blir en naturlig del i fler vårdprocesser.

​Uppdraget omfattar hela vårdkedjan med primär- och sekundärpreventiva insatser, primärvård och specialiserad vård, rehabilitering i öppen och sluten vård, specialiserad rehabilitering, arbetsrehabilitering, habilitering och försäkringsmedicinska insatser.

Programområdet har ett särskilt fokus på personer med medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning.

Kontakt: ​Katharina Prenzlau Johansson, överläkare rehabkliniken
E-post: katharina.prenzlaujohansson@regionblekinge.se

Reumatiska sjukdomar

Programområdet arbetar med att öka kunskapen om reumatiska sjukdomar och säkerställa evidensbaserade metoder för utredning, diagnostik och behandling. Detta ska leda till jämlik och god vård för personer med reumatisk sjukdom oavsett var i landet de bor.

​Programområdet omfattar många olika kroniska sjukdomar där grunden är av inflammatorisk orsak. Inflammation förekommer i leder och rygg men även i kroppens olika system där prognosen kan variera. Samarbete med lungmedicin, njurmedicin, hud, neurologi och gastro, samt teamarbete och rehabilitering är en viktig del i behandlingen liksom modern effektiv farmakologisk behandling.

​​Inom programområdet finns 4 insatsområden med olika uppdrag.

Kontakt: Tino Bracin, läkare medicinkliniken

Rörelseorganens sjukdomar

Programområdet arbetar för att stärka omhändertagandet av patienten med sjukdomar i rörelseorganen: från insjuknande, via diagnostik och eventuell akutvård, till behandling och den ibland livslånga uppföljningen samt en god rehabilitering.

​​Inom programområdet finns sex insatsområden som har olika uppdrag.

​Kontakt: Tomas Ericson, verksamhetschef ortopedkliniken
E-post: tomas.ericson@regionblekinge.se

Sällsynta sjukdomar

Sällsynta sjukdomar omfattar många olika sjukdomsgrupper där patienternas behov varierar. Samordning och kunskap säkerställer att patienterna får tillgång till bästa möjliga diagnostik, behandling och omhändertagande.

Patienter med sällsynta sjukdomar finns inom alla vårdnivåer och involverar flera olika samhällsaktörer. Vikten av helhets- och samsyn av särskild betydelse. Arbetet berörs även av frågeställningar inom genetisk diagnostik, genetisk vägledning, fosterdiagnostik, registerfrågor och särläkemedel.

Programområdet har ett nära samarbete med Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) i samverkan, bland annat kring uppbyggnaden av webbplatsen CSD i Samverkan.

Äldres hälsa och palliativ vård

Äldres hälsa är ett brett område som omfattar förebyggande, behandlande och rehabiliterande åtgärder. Insatserna fokuseras där det finns stora skillnader i den vård som erbjuds.

Programområdet har huvudansvar för ett kunskapsområde som bland annat omfattar geriatrik, vård av multisjuka/sköra, palliativ vård och vård av personer med demenssjukdom. Programområdet fokuserar också på preventivt och hälsofrämjande arbete med syfte att förebygga skador och ohälsa.

Inom programområdet finns 3 insatsområden med olika uppdrag.

​​Kontakt: Madelene Tornerhjelm, ditriktsköterska Trossö vårdcentral

Ögonsjukdomar

Programområdet innehåller förebyggande, diagnostik, behandling och rehabilitering av patienter med medfödda och förvärvade sjukdomar i ögonen, synbanan, ögonhålor, tårvägar och området runt ögonen.

Öron-, näsa- och halssjukdomar

Hörselnedsättning och tonsilloperationer är prioriterade områden för programområdet. Detta eftersom hörselnedsättningar blir allt vanligare, och tonsilloperationer är den vanligaste operationen för barn.

Inom programområdet finns 4 insatsområden med olika uppdrag.

I de insatsområde som har i uppdrag att ta fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp bildas lokal arbetsgrupp. Programområdet arbetar tätt ihop med andra programområden, exempelvis LPO Barn och ungas hälsa.

Kontakt: Christina Wilhelmsson, läkare och avdelningschef öron-, näs- och halskliniken
E-post: christina.wilhelmsson@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?