En bild som visar hur SAMSPEL fungerar.

SAMSPEL

Sidorna är under revidering. Samspel är en överenskommelse om vårdsamverkan mellan länets kommuner och landsting, där vi utgår från patienten och hens perspektiv.

Det övergripande målet med Samspel är att uppfylla våra patienters behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården och omsorgen. Det sker med hjälp av insatser som anpassas efter individens behov och förutsättningar. Tillsammans med patienten och närstående planerar vi därför hens vård och omsorg. På det sättet blir patienten delaktig samtidigt som hen får en trygg och säker vård och omsorg - oavsett vem av oss som hen är i kontakt med.

Samordnad individuell plan ger inflytande och trygghet

Från en patients perspektiv har det ingen betydelse vem som är huvudman. Det viktiga är att hens behov blir tillgodosedda på ett bra sätt. För att lyckas med det behöver det finnas en tydlig rollfördelning mellan de aktörer som ger vård och omsorg, oavsett om det är kommunen eller Region Blekinge som är huvudman. Vi behöver också bli bättre på att involvera patienten och hens närstående. Detsamma gäller även den gemensamma planering som görs mellan kommun och landsting.

En samordnad individuell plan, SIP, ska därför göras tillsammans med patienten och då gärna i deras hem. Om patienten önskar kan även närstående delta. På det sättet får vi en god totalbild av patientens situation med egna resurser, förmågor och behov av stöd. Att utgå från patientens möjligheter och hinder i hemmiljön bidrar till att en onödig sjukhusvistelse förebyggs. Inte minst skapar det tillit till systemet så att patienten vet vart den ska vända sig.

En samordnad individuell plan ersätter inte en samordnad utskrivningsplanering som gäller för de patienter som är utskrivningsklara från slutenvården. Den ersätter inte heller den enskildes plan hos respektive vårdgivare.  

Du kan läsa mer om Samordnad individuell plan på Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Tryggare övergångar och utskrivningar

Ett av målen med Samspel är att patienten ska känna sig trygg i att komma hem efter att ha varit inskriven på sjukhus. För att bidra till det arbetar vi med säkra utskrivningar. Det innebär att vi med god framförhållning och tillsammans med patient och närstående lägger upp en plan för vården och hur hemgången och utskrivningen ska gå till. Fokus för detta arbete är patientens upplevda behov och att vi tar tillvara på hens resurser och förmågor på ett bra sätt.

Verktyg

För att bedöma vilken vård eller insatser som patienten behöver finns fler olika metoder och verktyg. I arbetet med Samspel är beslutsstödet och checklistan viktiga verktyg.

Beslutsstödet PDFär ett verktyg för sjuksköterskor inom kommunal vård och omsorg. Det kan användas när patientens hälsotillstånd hastigt försämrats och en bedömning behöver göras för att komma fram till vad som är rätt vårdnivå och sociala insats. 

Checklistan ger stöd för att avgöra var den fortsatta vården bäst ska ske. Syftet är att bedömningen ska bli strukturerad, patienten ska få vård på optimal vårdnivå och överföringen av information till nästa vårdgivare säkras.